Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ร.ร.ไอซียูผ่านประเมินสมศ.รอบ2
      

ร.ร.ไอซียูผ่านประเมินสมศ.รอบ2

          'ปฐมวัย-ประถม-มัธยม'ได้'ดี'เกือบหมด
          นายเฉลย ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคล้า เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ ได้คัดเลือกให้โรงเรียนบ้านห้วยคล้า เข้าร่วมโครงการโรงเรียน I See U 30 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามการประเมินรอบสองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2553 นั้นห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสิกขมาตร และ สมศ.ผู้ประเมินผล เห็นสมควรรับรองการศึกษาทุกระดับ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
          การศึกษาประถมวัย ได้แก่ ด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมเฉลี่ย 3.13 ระดับคุณภาพดี มาตรฐานที่ 2 มีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตที่ดี เฉลี่ย 3.12 ระดับดี มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาเฉลี่ย 3.35 ระดับดี มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ เฉลี่ย 3.22 ระดับดี มาตรฐานที่ 5 มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร เฉลี่ย 3.20 ระดับดี มาตรฐานที่ 6 รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 3.15 ระดับดีและมาตรฐานที่ 7 มีทักษะ รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เฉลี่ย 3.15 ระดับดี, ด้านครูมาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงาน และมีครูเพียงพอ เฉลี่ย3.10 ระดับดี มาตรฐานที่ 9 ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เฉลี่ย 3.00 ระดับดี และด้านผู้บริหาร มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารจัดการ เฉลี่ย 2.96 ระดับดี มาตรฐานที่ 11 มีการจัดองค์กร/โครงสร้างและบริหารอย่างเป็นระบบ ครบวงจร เฉลี่ย 3.02 ระดับดี มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เฉลี่ย 3.07 ระดับดี มาตรฐานที่13 มีหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งผู้เรียนและท้องถิ่น สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เฉลี่ย 3.05 ระดับดี มาตรฐานที่ 14 ส่งเสริมความร่วมมือในชุมชน เฉลี่ย 3.04 ระดับดี
          นายเฉลยกล่าวว่า ส่วนการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้แก่ ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรมฯ เฉลี่ย 3.07 ระดับดีมาตรฐานที่ 2 มีสุขนิสัยฯ เฉลี่ย 3.16 ระดับดีมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพฯ เฉลี่ย3.06 ระดับดี มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ฯ เฉลี่ย 3.03 ระดับดีมาตรฐานที่ 5 มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร เฉลี่ย 1.68 ระดับพอใช้ มาตรฐานที่6 รักการเรียนรู้ฯ เฉลี่ย 2.98 ระดับดี และมาตรฐานที่ 7 มีทักษะ รักการทำงานฯ เฉลี่ย3.10 ระดับดี, ด้านครู มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิฯ เฉลี่ย 3.10 ระดับดี มาตรฐานที่ 9 ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนฯเฉลี่ย 2.25 ระดับพอใช้ และด้านผู้บริหารมาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำฯ เฉลี่ย 2.96 ระดับดี มาตรฐานที่ 11 มีการจัดองค์กรฯ เฉลี่ย 3.02 ระดับดีมาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฯ เฉลี่ย 3.19 ระดับดี มาตรฐานที่ 13 มีหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งผู้เรียนและท้องถิ่นฯ เฉลี่ย 3.05 ระดับดี มาตรฐานที่ 14 ส่งเสริมความร่วมมือในชุมชน เฉลี่ย 3.14 ระดับดี
          ทำให้ภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา นายเฉลยกล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 53   อ่าน 14181 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.เดินหน้าโทรทัศน์ครูดึงนศ.ถ่ายทอดวิธีสอน
23 ก.ย. 54 | อ่าน 109046 ครั้ง
’พงศ์เทพ’ตั้งแล้วกรรมการบริหารจัดการร.ร.เล็ก
31 พ.ค. 56 | อ่าน 681 ครั้ง
สั่งปิดถาวรร.ร.ก่อวิวาทซ้ำซาก
23 ส.ค. 54 | อ่าน 38791 ครั้ง
สพฐ.ลุยบรรจุครูเกษียณ1.3หมื่นเปิดทาง’อัตราจ้าง-น.ร.ทุน-บัญชีเดิม’เร่งสำรวจเออร์ลี่ฯปี255
29 เม.ย. 54 | อ่าน 39376 ครั้ง
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ.ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556
06 ก.พ. 58 | อ่าน 352 ครั้ง
’วชช.’เพิ่มมูลค่าท้องถิ่น
28 เม.ย. 54 | อ่าน 27985 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.