Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ม.ศรีปทุมเตรียมปั้นบุคลากรรองรับประชาคมอาเซียนในปี58
      

ม.ศรีปทุมเตรียมปั้นบุคลากรรองรับประชาคมอาเซียนในปี58

          ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
 
         การเตรียมพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก มหาวิทยาลัยศรีปทุมในฐานะสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมไทยนั้นจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย
          โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เตรียมความพร้อม ไว้หลายส่วนด้วยกัน เช่น การตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งภายในจะประกอบไปด้วยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมชาติต่างๆ ในอาเซียนและอาเซียนบวก 3 ด้วย
          ที่เริ่มดำเนินการแล้วก็คือ ศูนย์ภาษาจีนและศูนย์ภาษาเวียดนาม โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ที่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าว
          นอกจากจะเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมแล้ว ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมยังเปิดหลักสูตร 2 ภาษา ระหว่างภาษาอังกฤษ-จีนร่วมกันเป็นปริญญาร่วม ส่วนเวียดนามได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามที่มีชื่อเสียงทางด้านการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม
          ทั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนศูนย์ภาษาอื่นๆ นั้นกำลังดำเนินการอยู่ อีกภาษาหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสนใจอยู่นั้นคือ ภาษาบาฮาซา ที่เป็นภาษาพื้นฐานที่หลายประเทศใช้อยู่เช่น ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย ที่มีประชากรที่มากที่สุดในอาเซียน สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติที่จัดตั้งขึ้นนี้จะเป็นกลไกหนึ่ง ที่จะมีการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลังจากนี้ทางสถาบันจะมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันทดสอบภาษาเช่น IDP
          เขาจะให้เราเป็นศูนย์ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราก็จะสามารถตรวจสอบความพร้อมด้านภาษาของนักศึกษาและบุคลากรได้ตลอดเวลา และเรายังได้ทำความร่วมมือกับ CGE สหรัฐอมเริกา เป็นองค์กรที่เน้นเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ ทาง CGE จะส่งอาจารย์มาช่วยเราสอนภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ กล่าว
          อีกประเด็นที่สำคัญในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ได้เพิ่มเติมว่า การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย โดยเน้นในเรื่องของ Communication
          วิธีการเรียนการสอนจะเป็นในลักษณะของกลุ่มย่อย โดยจะมี Activity เน้นการฝึกทักษะ และจะมีห้องแล็บที่นักศึกษาสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง  โดยมีซอฟต์แวร์คือ Tell Me More ที่เป็นนวัตกรรมการสอนภาษาต่างประเทศในรูปแบบ E-Learning ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นฝึกฝนให้มีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมด้วยการพูดและการฟังมากที่สุด และซอฟต์แวร์ Sanako ที่เป็นโปรแกรมช่วยในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านภาษาให้มากขึ้น
          เพราะจุดอ่อนของเด็กไทยคือเรื่องภาษา เราจึงต้องเน้นมากเป็นพิเศษ สำหรับหลักสูตรใหม่ที่เราเปิดรองรับนักศึกษาจากอาเซียนนั้น เรามองว่าสิ่งที่เรามีความความเข้มแข็ง จะมีอยู่ 3 กลุ่มหลักๆ คือ อุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งประเทศไทยเรามีจุดแข็งมากในเรื่องนี้ ต่างประเทศก็ให้การยอมรับ เราจึงเปิดหลักสูตรธุรกิจการบินและในอนาคตก็จะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรนานาชาติด้วย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าว
          สำหรับหลักสูตรการโรงแรมนั้นทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ลงนามความร่วมมือกับทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คือ S wiss College of Hospitality Management สถาบันทางด้านการจัดอบรมและการเรียนการสอนทางด้านโรงแรม นักศึกษาสามารถที่จะเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 ปี และในปีสุดท้ายสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์หรือที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุมก็ได้ ซึ่งถ้านักศึกษาไปที่ Swiss College  o f Hospitality Management ก็จะได้ Diploma กลับมาอีกด้วย ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้นักศึกษามากขึ้น
          กลุ่มที่สองคือกลุ่มดีไซน์ในคณะดิจิทัลมีเดีย สำหรับประเทศไทยเองมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้มาก และตลาดมีความต้องการสูง สาขาใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดคือคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น กราฟิกดีไซน์ และวิชวลเอฟเฟกต์ ทั้ง 5 หลักสูตรนี้มีความต้องการของตลาดแรงงานสูงมากและมีลักษณะเฉพาะ
          เราเน้นให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนมาก กลุ่มที่สามคือเรื่องโลจิสติกส์ซึ่งหลักสูตรมีทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก บุคลากรที่จบด้านนี้มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศสูงรวมไปถึงประชาคมอาเซียน เพราะค่าใช้จ่ายจำนวนมากไปอยู่กับเรื่องโลจิสติกส์และการพัฒนาทุกส่วน ซึ่งต้องใช้ It ทั้ง 3 กลุ่มใหญ่นี้เป็นหลักสูตรที่จะมีความต้องการสูงมากและเราก็มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเตรียมรับความเปลี่ยนแปลง ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมกล่าว
          การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น มีทั้งโอกาสและวิกฤตที่มาคู่กัน ซึ่งเรื่องนี้ ผศ.ดร.วิรัชได้ให้ความเห็นว่า การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นตนมองได้สองมุมคือ โอกาสและวิกฤต เมื่อประเทศไทยเป็นประชาคมอาเซียน คนไทยจะต้องแข่งขันคนกับอีก 9 ประเทศยิ่งบวก 3 โดยมีประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่นเข้ามาด้วยนั้นก็จะเป็นการแข่งขันที่เหนื่อยอย่างแน่นอน โดยตริงนี้จะมองว่าเป็นการคุกคามอย่างหนึ่งก็ได้ แต่ในขณะเดียวกันจะทำอย่างไรให้เรื่องนี้กลายเป็นโอกาส นั่นก็คือเด็กไทยก็สามารถไปทำงานยังประเทศในอาเซียนอีก 9 ประเทศได้เหมือนกัน ตลาดก็ยิ่งกว้างขึ้น แต่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความพร้อม โดยคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้คือความพร้อม ถ้าพร้อมก็คือโอกาส ดังนั้นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็คือ ต้องทำให้บัณทิตมีความพร้อมและความสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 8 - 14 ส.ค. 2554--โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 54   อ่าน 32580 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มรภ.จอมบึงจัดติวอังกฤษ
29 ก.พ. 55 | อ่าน 12237 ครั้ง
“ห้องสมุดอาเซียน” ปูพื้นฐานเรียนรู้เพื่อนบ้าน
05 มี.ค. 61 | อ่าน 239 ครั้ง
สกอ.ชงขอพระราชทาน เครื่องราชฯ ให้อธิการ
15 ส.ค. 55 | อ่าน 698 ครั้ง
ศธ.ลุ้น ครม.อนุมัติงบกลาง ช่วยกองทุน กยศ.รายใหม่กู้
12 มี.ค. 57 | อ่าน 330 ครั้ง
สพฐ.จัดงบฯ12.6ล้านช่วยเขตมัธยมทั่วประเทศ
04 ก.ย. 53 | อ่าน 23869 ครั้ง
สวนดุสิตปรับยุทธศาสตร์รออาเซียน ดึงศักยภาพบุคลากรจัดเต็มทำผลงานรับกรอบใหม่
06 ก.พ. 55 | อ่าน 59094 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.