Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


115 ปี บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจากท้องถิ่นสู่สากล
      

115 ปี บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจากท้องถิ่นสู่สากล

          นับเป็นเวลาอันยาวนานกว่า 115 ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก่อกำเนิดเป็นสถาบันการศึกษาให้ความรู้และผลิตบุคลากรเข้าสู่ทุกวงการเพื่อพัฒนาประเทศชาติมาโดยตลอด หากมองย้อนไปในอดีต สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้เกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยโปรดให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งเป็น โรงเรียนราชวิทยาลัย เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมพ.ศ.2439 ซึ่งก่อตั้งบนที่ดินและจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค)จากนั้นต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้ง พื้นที่ดังกล่าวเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2484 เพื่อขยายการผลิตครูให้ครอบคลุมการขยายตัวทางการศึกษาของไทยที่เพิ่มมากขึ้นโดยแผนกฝึกหัดครูแห่งนี้เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัด ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
          จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจัดการศึกษา 65 สาขาวิชาใน 4 คณะ ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์  ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกนับเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติอันยาวนานกว่า115 ปี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลพัฒนาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
          ที่สำคัญ มหาวิทยาลัยตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้สากลจากประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งองค์ความรู้ท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติเห็นชอบให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด่บุคคลสำคัญของไทยและนักวิชาการระดับนานาชาติและผู้นำของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน นำไปสู่การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ ในการศึกษาภาษา วัฒนธรรมและสังคมของประเทศเพื่อนบ้านร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยมีภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน อาทิ จีน ลาว กัมพูชาเวียดนาม มาเลเซีย และพม่า นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายในระดับนานาชาติในภูมิภาคต่างๆ อีกด้วยไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนีสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
          รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการการศึกษามากมายที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเฉพาะ ศ.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ นายกสภา มบส.และ ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง อุปนายกสภา มบส.ที่ร่วมกำกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
          การบริหารงานมหาวิทยาลัยได้ยึดหลักธรรมาภิบาล และรับฟังความคิดเห็นจาก 4 องค์กรหลักของมหาวิทยาลัย โดยจัดประชุมใหญ่คณะกรรมการจาก 4 องค์กรหลักเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆที่มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลได้มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เป็นตัวอย่างของความปรองดองในมหาวิทยาลัยที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วนำไปปรับปรุงการบริหาร ขณะเดียวกัน มบส.ยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งปัจจุบันมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ อธิการบดี มบส. กล่าว
          ทั้งนี้ มบส. ยึดแนวนโยบาย TRENDS Model ถือเป็นหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการยกระดับความรู้ ความสามารถของอาจารย์และบุคลากรให้ทันความเจริญของโลก นำไปสู่การร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืนมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น World's Local University โดยมหาวิทยาลัยได้พยายามจัดหาหลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งระดับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาให้มีโอกาสได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ โครงการศึกษาดูงาน World Expo 2010 ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกอบด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย และคณะองค์การนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดินทางไปศึกษาดูงานวิทยาการใหม่ๆ ที่ก้าวหน้าในงาน World Expo 2010 เป็นต้น
          นอกจากนี้ คณาจารย์จาก มบส. ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไคสเซอร์ชเลาท์เทน (University of Kaiserstautre) เยอรมนี โดยส่งอาจารย์โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมบส. ที่มีผลงานวิจัยมีชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติ เดินทางไปทำแล็บวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยของประเทศเยอรมนีขณะเดียวกัน นิสิตของมหาวิทยาลัยก็มีความสามารถที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น การที่นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี
          2553 และยังผ่านการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน24 ทีมจากทั่วโลก ร่วมแข่งขัน World Robocup Soccer 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์
          นอกจากนี้ คณาจารย์จาก มบส. ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไคสเซอร์ชเลาท์เทน (University of Kaiserstautren) เยอรมนี โดยส่งอาจารย์โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส.ที่มีผลงานวิจัยมีชื่อเสียงในระดับประเทศ และนานาชาติ เดินทางไปทำแลปวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยของประเทศเยอรมนีขณะเดียวกัน นิสิตของมหาวิทยาลัยก็มีความสามารถที่โดดเด่น ไม่ว่าเป็น การที่นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2553 และยังผ่านการคัดเลือก ให้เป็นหนึ่งใน 24 ทีมจากทั่วโลก ร่วมแข่งขัน World Robocup Soccer 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่สำคัญ มบส. ยังผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีและดีมาก โดยเฉพาะในระดับกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐศาสตร์ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 30 พ.ย. 53   อ่าน 11457 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.โยก70ล.เพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยครูใต้แจกทุนโท-เอกส่งติวนอก-ยกคุณภาพพื้นที่พิเศษ
13 มิ.ย. 54 | อ่าน 84976 ครั้ง
คัดเด็ก1ทุนอำเภอเฉียดพันเพิ่มเงื่อนไขทำงานคืนหลวง
20 ต.ค. 54 | อ่าน 82890 ครั้ง
สพฐ.จัดงบโครงการ"คืนครูให้นักเรียน"187ล้าน
08 พ.ย. 57 | อ่าน 320 ครั้ง
ย้ำเด็กไทยเก่งฝีมือ แต่ด้อยเรื่องภาษาอาชีวะชูธงสอนอังกฤษเข้มข้นสู่อาเซียน
01 ก.ย. 57 | อ่าน 292 ครั้ง
แนะรอผลวิจัยโอเน็ต ก่อนลดสอบโอเน็ต
03 มี.ค. 58 | อ่าน 333 ครั้ง
สพฐ.เตรียมจัดสอบผอ.และรองผอ.2พันกว่าตำแหน่ง
11 พ.ย. 57 | อ่าน 432 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.