Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ก.ค.ศ.ออกกฎใหม่เล่นงานครู
      

ก.ค.ศ.ออกกฎใหม่เล่นงานครู

          - ไร้ประสิทธิภาพพ้นราชการ
          - ห้ามบรรจุครูผู้ช่วย-ไม่มีตั๋ว
          รายงานข่าวแจ้งว่า กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553 ซึ่งลงนามโดยนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเหตุผลที่ประกาศใช้กฎ ก.ค.ศ.นี้ เนื่องจากมาตรา 110 (6)แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1.การสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการเป็นที่พอใจของทางราชการได้นั้น ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการของผู้นั้นเป็นหลัก 2.เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วเห็นว่าอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนาปรับปรุงตนเอง ก็ให้แจ้งผู้นั้นทราบ พร้อมทั้งกำหนดให้เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ครูและบุคลากรผู้นั้นทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกำหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองนั้น ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 3 รอบการประเมินในกรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความไม่เป็นธรรมอาจทำคำคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้
          รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า 3.เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำมั่นแล้วปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้รายงานผลต่อผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้ กรณีผู้รับการประเมินประสงค์จะออกจากราชการก็ให้สั่งให้ออกจากราชการ หรือสั่งให้เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่งโดยทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่ 2 หรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อมีคำสั่งให้ออกจากราชการ ให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี แต่หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯหรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.เห็นว่าคำสั่งไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมและมีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ปฏิบัติตาม 4.เมื่อผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งหรือปฏิบัติตามแล้ว ให้แจ้งครูและบุคลากรผู้นั้นทราบ และ 5.ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
          ด้านนางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวถึงแนวปฏิบัติในการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย กรณีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 หารือว่าการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาแสดง ต่อมาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกใบอนุญาตฯย้อนหลังไปถึงก่อนวันรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ และมีเขตพื้นที่ฯ ยังคงเหลือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้อยู่อีกหลายเขต ซึ่งเขตพื้นที่ฯที่ไม่มีบัญชีจะขอใช้บัญชีนั้นได้หรือไม่นั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนสำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติดังนี้การขอใช้บัญชีจากเขตพื้นที่ฯอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วยให้ยึดแนวปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.6/234 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ ผู้สอบแข่งขันได้ไม่มีใบอนุญาตฯ มาแสดงในวันรายงานตัว ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวได้ แม้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะออกใบอนุญาตฯให้ย้อนหลังก่อนวันรายงานตัวก็ตามทั้งนี้ ขอให้เขตพื้นที่ฯถือเป็นแนวปฏิบัติ มิเช่นนั้นจะถูกเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้ง

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 29 พ.ย. 53   อ่าน 7975 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เปิดกลุ่มวิชาเอก
05 มี.ค. 57 | อ่าน 805 ครั้ง
กทม.จัดงานเชิดชู “วันครู”
16 ม.ค. 57 | อ่าน 869 ครั้ง
สอบบรรจุครูอาชีวะรับคนเก่า 80%
06 พ.ค. 58 | อ่าน 961 ครั้ง
สพฐ.เล็งทบทวนการใช้ O-Net 50:50 ในปี 58 หลังนักเรียนฟ้องศาลฯ
17 ก.พ. 58 | อ่าน 969 ครั้ง
ปฏิทินกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 1)
03 พ.ย. 56 | อ่าน 873 ครั้ง
ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 69 ราย (30มิ.ย.58)
02 ก.ค. 58 | อ่าน 616 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.