Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


รายงานพิเศษ: รร.ภูเรือวิทยาจ.เลยรับเป็นเจ้าภาพค่ายผู้นำสิทธิเด็ก ICT ดนตรี กวีศิลป์
      

รายงานพิเศษ: รร.ภูเรือวิทยาจ.เลยรับเป็นเจ้าภาพค่ายผู้นำสิทธิเด็ก ICT ดนตรี กวีศิลป์

          ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์

          อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)เป็นสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบมากที่สุดในโลก โดยทุกประเทศในโลกได้ให้สัตยาบัน ยกเว้นประเทศโซมาเลียและสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2535 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน อนุสัญญาระบุรายละเอียดของสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ไว้ว่าทุกประเทศต้องรับประกันเด็กในประเทศของตน ได้แก่ สิทธิที่จะมีชีวิตรอดได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน มีสันติภาพ และความปลอดภัย สิทธิที่จะได้รับการพัฒนามีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่ดี และภาวะโภชนาการที่เหมาะสม สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง ให้รอดพ้นจากการทำร้าย การล่วงละเมิด การละเลย การนำไปขาย การใช้แรงงานเด็ก และการแสวงประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบอื่น ๆ และสิทธิที่ในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแสดงออก การมีผู้รับฟัง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง
          โรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายผู้นำสิทธิเด็ก ICT ดนตรี กวีศิลป์ครั้งที่ 1ขึ้น เนื่องจากมีความพร้อมในทุกด้าน โดยมีโรงเรียนมัธยมปลายโรงเรียนผู้นำICT ในฝันจากทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค เมื่อเริ่มโครงการเดิมมี 46 โรง มาเพิ่มภายหลังอีก1 โรง รวมเป็น 47 โรง นำกรรมการนักเรียนโรงเรียนละ 5 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน235 คน พร้อมผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 92 คน มาเข้าค่ายในครั้งนี้  โดยมี ดร.อรทัย มูลคำผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการมีจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานเปิดการเข้าค่ายในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวคิดในด้านสิทธิเด็ก พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลูกฝังพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม คงความเป็นไทยโดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวรรณศิลป์สาขาศิลปะ และสาขาดนตรีที่มีชื่อเสียง อาทิอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ, ครูสังคม ทองมี, ครูสลา คุณวุฒิ,ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน์ มาบรรยายแก่นักเรียนครู และผู้บริหารโรงเรียน
          ดร.อรทัย มูลคำ กล่าวว่า การจัดค่ายผู้นำสิทธิเด็กฯ ครั้งนี้นับว่าเป็นค่ายแรกของโลก ซึ่งในที่ประชุมสหประชาชาติหรือของยูนิเซฟในต่างประเทศ พบว่าไม่เคยจัดทำในระดับมัธยมศึกษาเลย ทำได้ถึงแค่ระดับประถมหรืออายุไม่เกิน 12 ปี แต่ระดับมัธยมปลายช่วงม.4, 5, 6 ไม่เคยมีมาก่อน เนื่องจากหลังจากเด็กมีอายุตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไปเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นการศึกษาเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยจะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง เป็นการยากที่จะนำมาเข้าค่าย ยิ่งในต่างประเทศจัดค่ายฯ แบบนี้ยากมาก ฉะนั้นเรื่องสิทธิเด็กฯของเราในประเทศไทย จึงเป็นลำดับแรกของโลก ซึ่งทุกคนจะต้องมาดูงานที่เรา
          ในการจัดค่ายฯ ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้ความรู้เด็กให้รู้ถึงสิทธิมากขึ้นแล้ว ยังเป็นค่ายแรกที่ทำเรื่อง อีคิว โดยการนำผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา มาเป็นพี่เลี้ยง คอยดูแลให้ความรู้ และพัฒนาทุกด้าน จึงเป็นค่ายต้นแบบค่ายแรกในโลกที่ทำในเรื่องนี้เป็นค่ายที่ระดมความคิด เป็นการต่อยอดจากระดับประถม มัธยมและสามารถพัฒนาไปสู่ระดับมหาวิทยาลัย และจะมีการประเมินผลภายใน 6 เดือน ว่าเด็กที่ผ่านค่ายผู้นำสิทธิเด็กฯ จะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในโรงเรียนของตน จะเป็นการชี้วัดของความสำเร็จของค่ายฯ ครั้งนี้เชื่อว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องปัญหาเรื่องยาเสพติด เรื่องเพศ ต้องลดลงอย่างแน่นอน
          ดร.อรทัย ยังกล่าวอย่างภาคภูมิใจอีกด้วยว่า โดยหลังจากเข้าค่ายเสร็จแล้ว จะต้องรายงานให้ทางยูนิเซฟประเทศไทยทราบ เพื่อเผยแพร่ไปยังทั่วโลก โดยผ่านทางเว็บไซต์ของยูนิเซฟเอง และเมื่อมีการประชุมในปีต่อไป ต้องนำผลการจัดทำค่ายไปรายงานในที่ประชุมระดับโลก ซึ่งผลจากการจัดค่ายผู้นำสิทธิเด็กฯ ครั้งนี้ จะสามารถครอบคลุมเพื่อการแก้ปัญหาเด็กที่ไม่มีสัญชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตามรอยต่อของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรอยต่อตามชายแดนพม่า ลาว เขมร และมาเลเซีย รวมถึงชุมชนแออัด ชาวพม่าที่เข้ามาขายแรงงานเรือนล้านที่จังหวัดสมุทรสาครเด็กที่เกิดมาต้องได้รับการดูแลในเรื่อง สิทธิ รวมทั้งเด็กพิการและเด็กยากไร้ ต้องได้รับการศึกษา ปกป้องคุ้มครองจนถึงอายุ 18 ปี
          ด้าน น.ส.อรอนงค์ รัตน์มณี อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นม.5/1 โรงเรียนควนขนุน จ.พัทลุง กล่าวว่า ได้รับประสบการณ์จากค่ายฯ นี้ มันเป็นการผนวกระหว่างเทคโนโลยี ศิลปะและดนตรี เอาไว้ด้วยกันเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เด็กไทยอีกอย่าง นอกจากนี้ยังผนวกกับสิทธิของเด็กและเยาวชน เพราะว่าบางครั้งผู้ใหญ่ในสังคมอาจจะมองข้ามเรื่องสิทธิเด็กไปโดยจะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ที่โรงเรียน เพื่อให้ทุกคนทราบ และทบทวนบทบาทของตนเอง ซึ่งเรื่องสิทธิเด็กแล้วในความเป็นจริง
          มันคือเรื่องใหญ่ของเด็กในปัจจุบันและอนาคตคิดว่าสิ่งที่ได้เต็ม ๆ ก็คือ ทำให้ทุกคนต้องหันมามองสิทธิเด็กมากขึ้น
          นายสราวุธ สุทาราช อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิงห์ จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวถึงการมาเข้าค่ายฯ ในครั้งนี้ว่าที่ผมชอบคือสิทธิ ในการมีชีวิตรอด ซึ่งสามารถคุ้มครองเราตั้งแต่เกิดจนมีอายุถึง18 ปี ทำให้เราบรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในตอนนั้น ในข้อนี้จะครอบคลุมไปถึงการมีชีวิตรอด เรามีสิทธิจะร้องเรียนจากสิ่งถูกเอารัดเอาเปรียบจากเรา เช่นกรณีที่พ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเรา ส่วนความรู้ด้านอื่นที่ได้รับจะนำไปจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันได้รับรู้ความก้าวหน้ามากขึ้นสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะดนตรี เปรียบเสมือนสายเลือดที่ขาดไป จะมีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่
          นายธนพล งอกโพธิ์อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชประธานสภาสิทธิเด็กรุ่นแรก ของประเทศและของโลก กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่เพื่อน ๆ มอบให้ แต่คงมีเวลาไม่มากนักเหลือเวลาเพียงเทอมเดียวในตำแหน่ง แต่จะใช้เวลาที่มีอยู่ทำประโยชน์ให้กับสภาสิทธิเด็กจึงอยากฝากรุ่นน้องมาสานต่อในปีหน้า ซึ่งสิ่งดี ๆ จากค่ายแห่งนี้ เห็นได้ชัดเจน เป็นการตัดต่อวิดีโอเรื่องสั้น หลังจากมีการประยุกต์นำเอาบทกวี งานวรรณศิลป์ และงานศิลปะมาผนวกเข้าด้วยกัน สามารถสร้างสรรค์ผลงาน ลดเวลาในการทำได้กว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งสามารถจะนำไปสร้างงานเผยแพร่ข่าวสารขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัด โดยอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างพอเพียง
          เรื่องที่หนึ่งในโลกล้วนเป็นเรื่องดีมักเกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทยเป็นที่ชื่นชอบของนานาประเทศต่างยกย่องว่าประเทศไทย คนไทยมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชนชาติใดในโลกใบนี้หยุดเสียทีเถอะคนที่กำลังทำลายชาติ.

          ที่มา : --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 พ.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 53   อ่าน 8194 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.ยังคิดเกลี่ยครูเป็นศึกษานิเทศก์
30 พ.ค. 60 | อ่าน 575 ครั้ง
เสนอ 6 ยุทธศาสตร์ เน้นเอกชนร่วมจัดการศึกษา
10 พ.ค. 54 | อ่าน 44634 ครั้ง
’สพฐ.’คัด’28ร.ร.ไทย-7ปท.อาเซียน’
13 ธ.ค. 53 | อ่าน 8655 ครั้ง
องค์กรวิชาชีพครู 4 ภาคจี้ปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์กรรมการใน ก.ค.ศ.
15 ก.ย. 53 | อ่าน 15896 ครั้ง
ซื้อแท็บเล็ตรอบ 2 หน้าที่ก.ศึกษาฯ
01 ก.พ. 56 | อ่าน 834 ครั้ง
เล็งปฏิรูปการเรียนรู้สู่นักเรียนรับปีใหม่
19 พ.ย. 57 | อ่าน 639 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.