Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มจพ. รุกหนักด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาของประเทศ
      

มจพ. รุกหนักด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาของประเทศ

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นมากในด้านความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาการชั้นสูงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของโลก อย่างเช่น ประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศสญี่ปุ่นและอิตาลี เป็นต้น ในทศวรรษที่ 6 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียว ที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 จนถึงปัจจุบันและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมกับทางวิชาการกับประเทศฝรั่งเศสในการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (TFII) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ประเทศมหาอำนาจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเยอรมันและฝรั่งเศสมาร่วมกันสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ  ปัจจุบันนี้  มจพ.มีนักศึกษาทั้งหมดกว่า 24,000 คน และผลิตบัณฑิต ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก ออกไปรับใช้สังคมได้ปีละกว่า 5,000 คน มจพ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาของประเทศในเชิงรุกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรมโครงการหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดนิทรรศการวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ กับสถาบันการศึกษา องค์กร และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้นว่า การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเครือซีเมนต์ไทย(SCG) กลุ่มซีพีออล บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท Danieli Far East Co., Ltd (บริษัทในเครือของ Danieli ประเทศอิตาลีผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก เป็นอันดับสองของตลาดโลก)การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง  เป็นต้น
          22-24 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสในโอกาสครบ 20 ปี แห่งความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยีระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส ในการก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (TFII) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ในการนี้ ฯพณฯ Gildas Le Lidec เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนาฤทธิ์ เศรษฐกุลคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และรักษาการผู้อำนวยการ TFII เฝ้าทูลละอองพระบาทและกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ที่ มจพ. และสภาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลฝรั่งเศส สมาคมบริษัทผู้พัฒนาอุปกรณ์การสอน ด้านอุตสาหกรรมและบริษัทในประเทศฝรั่งเศสกว่า 13 บริษัทร่วมกันนำมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้และในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2553 ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการออกแบบนวัตกรรมการผลิตและการจัดการเพื่อความยั่งยืน(Innovative Design for Sustainability in Manufacturing and Management) ครั้งที่ 10 (The 10 th  Global Congress on Manufacturing and Management) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์คกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ จากทั่วโลกมานำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาต่างๆ ต่อสาธารณชน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อที่จะได้นำความรู้ต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีนำสมัยให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่บุคลาการทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมแบบยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา มจพ. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา การสร้างเครือข่ายและศักยภาพของนักวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ได้ระดมปาฐกถาพิเศษของปรมาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้าทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก ได้แก่ ไทย สโลวาเนีย มาเลเซีย อินเดียเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเยอรมัน รวมทั้งปาฐกถาพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์นักวิชาการ นักวิจัย นักอุตสาหกรรมและนิสิตนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ มีบทความวิชาการที่นำเสนอทั้งหมดกว่า 100 บทความผู้สนใจสามารถสอบถามและดูรายละเอียดได้ที่สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STRI)มจพ. 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อกรุงเทพฯ 10800 หรือที่ http://www.gcmm 2010.org
          สำหรับความก้าวหน้าโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)วิทยาเขตระยอง  ที่ลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ กระทรวงศึกษาธิการนั้น ขณะนี้ มจพ. ได้รับมอบพื้นที่จำนวน 100 กว่าไร่ ในการก่อสร้าง มจพ. วิทยาเขตระยอง และกำลังดำเนินการของบประมาณเพื่อนำมาเร่งดำเนินการออกแบบภูมิทัศน์  ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการสร้างรากฐานการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้แก่ประชาชนภาคตะวันออก อันเป็นกลไกของภาครัฐในการกระจายการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาอุตสาหกรรมออกไปสู่ภูมิภาค เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพ (Real World of Work) ได้อย่างมั่นใจ การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและการสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนองตอบการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย
          กิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นการรุกอย่างหนักและจริงจังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ในการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาของประเทศ ภายใต้การนำของศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประชาคมการศึกษาประชาคมวิชาการ ประชาคมวิจัย ประชาคมอุตสาหกรรม นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทุกฝ่ายคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จะนำกลยุทธ์ใดอีกบ้างมาใช้ในการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการศึกษาของประเทศให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างจริงจังและเกิดความต่อเนื่องในรอบทศวรรษที่ 6 ของ มจพ. นี้ ผลของการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดทุกด้านที่เกิดขึ้นเป็นผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะเกิดแก่เยาวชนของชาติ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) เป็นความหวังและกำลังสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ของชาติให้เจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ในยุคโลกาภิวัตน์

                    ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 19 พ.ย. 53   อ่าน 12474 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มรภ.พระนครตั้งศูนย์สถาปัตย์เพื่อปชช. แจกแบบฟรีบริการชุมชน-วัดเน้นยกคุณภาพชีวิต
08 มี.ค. 55 | อ่าน 10971 ครั้ง
"หมอธี" ชี้สพฐ.มีสิทธิ์ยกเลิกหลักสูตรคูปองครู หากแพงเกินไป
07 มิ.ย. 61 | อ่าน 614 ครั้ง
เพิ่มงาน กกอ.กลั่นกรอง-ถ่วงดุลอำนาจรัฐมนตรี
03 ม.ค. 61 | อ่าน 19163 ครั้ง
ข่าวดี! ไฟเขียวบรอดแบนด์ 5พันโรงเรียน
13 พ.ค. 58 | อ่าน 864 ครั้ง
นิสิตจี้เดินหน้า’ครูพันธุ์ใหม่’
21 ธ.ค. 54 | อ่าน 23483 ครั้ง
มรภ.โคราชอวดงานวิชาการบรรพชีวิน จัด’ฟอสซิลเฟสติวัล’โชว์ศักยภาพสู่นานาชาติ
06 ธ.ค. 54 | อ่าน 61449 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.