Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: การศึกษา: เมืองกื้ด โมเดลหลักสูตรเด็กชาติพันธุ์
      

คอลัมน์: การศึกษา: เมืองกื้ด โมเดลหลักสูตรเด็กชาติพันธุ์

พลาดิศัย จันทรทัต
          กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ประมาณการตัวเลขไว้ 13.8 ล้านคนกระจายอยู่ตามท้องถิ่นทั่วไทย ในจำนวนนี้มีอนาคตของชาติกว่า 5 ล้านคน ที่เสี่ยงหลุดออกจากวงจรการศึกษา
          ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เด็กพิการขาดโอกาสในพื้นที่ยากจน ถูกบังคับค้าประเวณี ต้องคดีในสถานพินิจ บกพร่องทางการเรียนรู้ ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มไร้สัญชาติ เป็นต้น เหล่านี้คือปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันที่ต้องเร่งแก้
          การเพิ่มคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ จึงเป็นโจทย์สำคัญการปฏิรูปการศึกษาไทยในนาทีนี้
          สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงพาไปศึกษาศูนย์การเรียนรู้วัดป่าเป้าซึ่งตั้งอยู่ใน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่สอดรับกับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ภายใต้ภารกิจเชิงรุก ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสผ่านโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ ให้เด็กเยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
          สำหรับศูนย์การเรียนรู้วัดป่าเป้า เป็นโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงใหม่ เขต 1 ตามโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 2552 จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ทั้งกลุ่มเด็กไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือเด็กต่างวัฒนธรรม ช่วงอายุ 4-14 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงป.4 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
          จากการสำรวจจำนวนเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติที่พ่อแม่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ทางจ.แม่ฮ่องสอน พบว่ามีมากถึง 4 แสนคน ไม่ได้รับการศึกษา ผมจึงริเริ่มโครงการ ไร่ส้มสู่สวนคอนกรีตร่วมกับสพป.เชียงใหม่ เขต 3 กลุ่มเพื่อนเด็ก จัดโรงเรียนเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นการศึกษาทางเลือก โดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ส่วนหนึ่งในวัดป่าเป้า จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเขตเมืองขึ้นมา โดยมีชุมชนวัดป่าเป้า องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ม.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ มูลนิธิต่างๆ คอยช่วยเหลือนายโกศล ปราคำผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปูพื้นถึงที่มาของศูนย์การเรียนรู้
          กว่า 2 ปีแล้ว ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสผอ.โกศล เล่าว่า จากโครงการ ไร่ส้มสู่สวนคอนกรีต ต่อยอดพัฒนาเป็นเชียงใหม่โมเดล ซีโร่ดร็อป เอาต์ซึ่งดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชี้เป้า-เฝ้าระวัง-สังเคราะห์ เน้นไปที่กลุ่มเด็กไร้สัญชาติ เด็กเสี่ยงหลุดระบบการศึกษา เด็กยากจนเด็กในสถานพินิจ และแม่วัยใส ได้มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับถิ่นที่อยู่อาศัย โดยตั้งเป้าลดจำนวนเด็กออกกลางคันให้เหลือ 0 เปอร์เซ็นต์
          มีครูชาวไทย ครูไทยใหญ่ และครูชาวจีน คอยให้ความรู้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน สอนภาษาไทย อังกฤษ จีน และไทยใหญ่ โมเดลนี้สอดรับกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี2558 อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะด้านภาษา เมื่อเด็กเรียนจบก็สนับสนุนให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป
          เราต้องการให้เด็กเข้าใจถึงรากเหง้าบรรพบุรุษ จึงเปิดหลักสูตรท้องถิ่นไทยใหญ่ ถ่ายทอดภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหาร การแต่งกาย ดนตรี นาฏศิลป์ เพื่อให้เด็กเหล่านี้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ไม่ลืมที่จะถ่ายทอดภาษาวัฒนธรรมไทย เพื่อให้อยู่ในประเทศไทยได้อย่างปกติสุขผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าว'น้องสา'สุนิสา คำหลู่ เด็กหญิงไทยใหญ่ จากรัฐฉาน วัย 13 ปี เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือถึงเหตุที่ครอบครัวต้องอพยพเข้ามาในไทย เพราะหนีสงครามระหว่างไทยใหญ่กับพม่า พ่อและแม่จึงหอบหิ้วเธอ และน้องๆอีก 3 ชีวิต ผ่านป่าเขาลาดชัน ต้องเดินเท้าเป็นอาทิตย์ ผู้อพยพบางคนต้องจบชีวิตเพราะพลาดตกเขาก็มี
          พอรู้ว่าศูนย์แห่งนี้เปิดโอกาสให้เด็กต่างด้าวได้เรียน จึงขอแม่เรียนในช่วงกลางวัน และทำงานขายข้าวไข่เจียวในช่วงเย็นตั้งแต่ 6 โมงถึงตี 2 มีรายได้จุนเจือครอบครัว 5,200 บาทต่อเดือน ขอบคุณศูนย์การเรียนรู้ที่ให้โอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับเด็กไทยใหญ่อย่างหนู และน้องๆ ขอบคุณคุณครูที่ถ่ายทอดความรู้ และเรื่องราวต่างๆ ในประเทศไทย ถ้าเป็นไปได้หนูอยากเรียนให้จบปริญญาตรีเด็กหญิงไทยใหญ่ กล่าว
          จากนั้น สสค. ได้พาลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อเยี่ยมชมเมืองกื้ดโมเดล1 ใน 11 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถาบันการเรียนรู้เขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนบ้านเมืองกื้ดสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ตั้งอยู่ใน ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตงครอบคลุมอาณาเขตหมู่บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ บ้านปางเกาะ บ้านห้วยป่าซาง บ้านห้วยต้นตอง บ้านโป่งแหง้น บ้านทุ่งยัวะบ้านป่าไม้แดง บ้านห้วยสถาน บ้านป่ากล้วย และบ้านสบก๋ายซึ่งมีสภาพทุรกันดารห่างไกลความเจริญ อยู่บนภูเขาสูงจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่เด็กด้อยโอกาส 173 คน ตั้งแต่ป.1 ถึง ม.3 มีจุดเด่นส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพ ให้นักเรียนหลากหลายชาติพันธุ์มีรายได้ระหว่างเรียน นำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้
          ขณะที่ นายณรงค์ อภัยใจผอ.โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด เล่าถึงเมืองกื้ด โมเดลว่า โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร จึงไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้ามาดูแลช่วยเหลือโรงเรียนจึงจัดรูปแบบการศึกษาเมืองกื้ดโมเดลขึ้นมา โดยปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่นกับชุมชนเน้นสอนทักษะชีวิตและการสอนสายอาชีพ เพื่อให้เด็กหลากหลายชาติพันธุ์อยู่ในสังคมไทยโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          ทุกเช้าวันพฤหัสบดี โรงเรียนจะเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาสอนภาษาอังกฤษ หรือใช้บริการต่างๆ ของนักเรียน ทั้งนวดแผนโบราณ เลือกซื้อเครื่องจักสาน ขนมไทยเครื่องประดับ มีบริการไกด์ทัวร์ท่องเที่ยว และมีหลักสูตรการจัดการบริการในโรงแรมแก่นักเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการในพื้นที่อีกด้วยนายณรงค์กล่าว ด้าน น.พ.สุภกร บัวสาย  ผู้จัดการสสค.กล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาว่า ต้องอาศัย 4 มาตรการสำคัญ คือมาตรการป้องกัน จัดระบบดูแลเด็กเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาและจัดงบที่เพียงพอไปยังท้องถิ่นมาตรการแก้ไข ปลดล็อกระบบประเมินโรงเรียนและเทียบโอนดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงเป็นรายกรณีมาตรการฟื้นฟูสภาพจิตใจและสร้างทางเลือกสำหรับอาชีพ และมาตรการประกันอนาคต โอกาสทางการเรียน ทั้งการสร้างอาชีพ เพิ่มทักษะและรายได้ ผ่านจุดบริการด้านอาชีพที่ครบวงจรในพื้นที่
          ความร่วมมือจากทุกส่วนในการเชื่อมทุกมิติการทำงานการศึกษา จะช่วยขับเคลื่อนการแก้ปัญหาไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหางเสือของประเทศในอนาคต คือเด็กไทยในวันนี้

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 54   อ่าน 55175 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มข."มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกฝันที่เป็นจริงศ.เกียรติคุณดร.สุมนต์ สกลไชย
01 ก.พ. 54 | อ่าน 8722 ครั้ง
สพฐ. ยันหลักสูตรผ่าน สสวท.-ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิในและต่างประเทศ
28 ส.ค. 60 | อ่าน 530 ครั้ง
มั่นใจได้เห็นมิติใหม่การจัดการศึกษา
19 พ.ย. 57 | อ่าน 432 ครั้ง
ชง 171 สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ใน 37 เขตพื้นที่ เตรียมคัด ผอ.-รองผอ.รร. 173 อัตรา
03 ก.พ. 59 | อ่าน 1052 ครั้ง
คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: สช.เคลียร์’ร.ร.ปัฐวิกรณ์’ปิดกิจการ
24 พ.ย. 53 | อ่าน 8059 ครั้ง
ชี้ระบบรับตรงรวมของทปอ.กำกวม มทร.ธัญบุรีแนะแจงรายละเอียด-เพิ่มโควตาเฉพาะทาง
10 พ.ย. 57 | อ่าน 480 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.