Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการอ่าน
      

ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการอ่าน

          (9พ.ย.) ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการอ่าน และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
          ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยกระทรวงการคลัง เสนอว่า
          1. กระทรวงการคลังได้พิจารณาการใช้มาตรการภาษีเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี (12 ตุลาคม 2553) แล้วเห็นว่า ปัจจุบันในส่วนของอากรศุลกากรจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0 อยู่แล้ว และหากมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าจะทำให้การนำเข้าเยื่อกระดาษที่ใช้ในการผลิตหนังสือไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างสิ้นเชิง ในขณะที่เยื่อกระดาษในประเทศที่แม้ว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกัน แต่ยังคงมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแฝงอยู่ในการผลิตเยื่อกระดาษ ส่งผลให้ผู้ผลิตภายในประเทศไม่สามารถแข่งขันการนำเข้าจากต่างประเทศได้ ในขณะเดียวกันได้มีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านอยู่แล้วหลายมาตรการ รวมทั้งตามที่กระทรวงการคลังเสนอในครั้งนี้ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอ่านเพิ่มเติมจากมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดี
          2. มาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้ประชาชนและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ 2.1 ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีซื้อหนังสือและสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อบริจาคแก่สถานศึกษาของราชการและเอกชน และกรณีให้ห้องสมุดขององค์กร โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และภายหลังจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว กรมสรรพากรจะมีการออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกันไปด้วย
          2.2 ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีซื้อหนังสือและสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อบริจาคแก่ห้องสมุดของเอกชนที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้ โดยสามารถดำเนินการได้โดยการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44) เรื่อง การกำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่ายเพื่อการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี ( 3) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 ต่อไป
          3. การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะเป็นการจูงใจให้ประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจเอกชนได้มีส่วนร่วมในการซื้อหนังสือบริจาคให้แก่สถาบันการศึกษาของราชการและเอกชนเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างทั่วถึง และทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนให้คนไทยเข้าถึงและเพิ่มนิสัยรักการอ่าน โดยมีผลให้การจัดเก็บภาษีลดลงเพียงเล็กน้อย แต่จะมีส่วนช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดหาหนังสือเข้าสู่ห้องสมุดหรือแหล่งหนังสืออื่น
          สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
          กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ดังนี้
          1. สำหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน ตามมาตรา 47 (1)(2)(3)(4)(5) หรือ ( 6) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการอ่าน แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา สำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนดังกล่าวนั้น
          2. สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
          2.1 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สิน เป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าเพื่อส่งเสริมการอ่าน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี ( 3) แห่งประมวลรัษฎากร
          2.2 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเท่ากับจำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับหอสมุดหรือห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว

          ที่มา: http://www.komchadluek.netโพสเมื่อ : 10 พ.ย. 53   อ่าน 20313 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"ดาว์พงษ์" รื้อเกณฑ์ประเมินพีเอ
03 ก.ย. 58 | อ่าน 764 ครั้ง
เปิดชื่อ22จังหวัดประเมินรอบสี่ปีแรก
03 ต.ค. 57 | อ่าน 2540 ครั้ง
"บุญรักษ์" ยันหากพบทุจริตสอบผอ.รร.ไม่ปล่อยไว้แน่
31 ม.ค. 62 | อ่าน 662 ครั้ง
"วรวัจน์"สั่งบิ๊กก.ศธ.ลุยช่วยน้ำท่วม!พร้อมอัดงบลงพื้นที่กว่า 740 ล้าน
07 ต.ค. 54 | อ่าน 109840 ครั้ง
เปิดหลักสูตรใหม่เพียบ เปิดโลกบัณฑิตออกนอกอาเซียน
04 ก.พ. 57 | อ่าน 567 ครั้ง
ผุดศูนย์อาเซียนศึกษาคลังสมองชาติ ศธ.เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคม - ตั้งเป้า 2 ระยะ
18 พ.ค. 55 | อ่าน 3932 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.