Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คุยกับ ผอ.สมศ.: "ทัศนคติที่ดี...จุดเริ่มต้นสู่คุณภาพ"
      

คุยกับ ผอ.สมศ.: ทัศนคติที่ดี...จุดเริ่มต้นสู่คุณภาพ

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
          การปฏิรูปการศึกษารอบแรกและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๔๙ กำหนดให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งเป็นองค์การอิสระสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  มีนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลโดยตรง
          จากการดำเนินงานของ สมศ. รอบหนึ่ง (พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๘) ถึงรอบสอง (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓) ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ในการสร้างวัฒนธรรมการประเมินของวงการการศึกษา  หากมองผลลัพธ์ในภาพรวมการศึกษาทั้งประเทศการมี สมศ. ทำให้เกิดอานิสงส์มากกับการศึกษา เนื่องจากในอดีตการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ยังไม่มีหน่วยงานภายนอกเข้าไปตรวจเยี่ยมเพื่อดูการทำงาน ดังนั้นสถานศึกษาจะจัดการศึกษาอย่างไรก็ได้ ไม่มีการสะท้อนคุณภาพครู ผู้บริหาร และสถานศึกษาให้เห็นการทำงานและความสำเร็จว่าเป็นไปตามที่คนทั่วไปคาดหวังหรือไม่  การมี สมศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเข้าไปตรวจจะสามารถสะท้อนความจริงออกมาได้ชัดเจน
          ผลของการประเมินคุณภาพภายนอกในสองรอบที่ผ่านมาทำให้มีการพัฒนาไปมาก  โดยเฉพาะด้านกายภาพในทุกระดับการศึกษา เช่น อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนดีขึ้น ครูอาจารย์มีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนาตนเองสามารถขออนุญาตไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ได้ง่ายขึ้น และกลายเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดให้ครูอาจารย์ต้องไปอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย๒๐ ชั่วโมงต่อปี การขอทุนวิจัยในมหาวิทยาลัยในอดีต นับเป็นเรื่องยากแสนยาก แต่เมื่อมีเกณฑ์การประเมินของ สมศ.มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องให้ความสำคัญ เพิ่มงบประมาณสนับสนุนด้านวิจัยมากมาย ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่างๆ นอกจากนี้การกำหนดเกณฑ์สัดส่วนของตำแหน่งวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา เป็นสิ่งกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาผลักดันและให้โอกาสครูอาจารย์มีความก้าวหน้าไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ สิ่งสำคัญคือหากครูอาจารย์มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญในเรื่องการประเมิน จะเกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม สามารถปฏิบัติให้เป็นปกติ ต่อเนื่อง จนกลายเป็นวิถีชีวิตคุณภาพในที่สุด
          อย่างไรก็ตาม  สถานศึกษาต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องการประเมินให้กับคณาจารย์ทั้งหมดในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้แก่ ผู้บริหาร ครูคณะกรรมการสถานศึกษา ต้องทราบเรื่องการประกันคุณภาพภายในและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม  โดยจัดทำข้อมูลเอกสารอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และไม่ว่า สมศ. จะประเมินคุณภาพภายนอกเมื่อใด หรือเกณฑ์การประเมินเปลี่ยนไปอย่างไร  สถานศึกษาก็จะพร้อมให้ข้อมูลกับ สมศ. โดยปราศจากความกังวลใจ
          ที่ผ่านมา สถานศึกษาอาจจะคิดว่า สมศ. สร้างภาระด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้มีจำนวนมาก ดังนั้นในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม สมศ. มีการปรับลดจำนวนตัวบ่งชี้ลงฉะนั้นภาระต่างๆ และเสียงบ่นน่าจะลดลง โดยการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) มีแนวทางชัดเจนเป็น การประเมินเพื่อพัฒนา ไม่ใชตำรวจตรวจจับ ด้วยแนวคิดหลัก ๓ ประการ ลดภาระ สร้างสรรค์ กัลยาณมิตร โดยกำหนดกรอบคุณลักษณะของผู้ประเมินให้เป็น ฑูตคุณภาพ ที่จะช่วยสะท้อนภาพให้เห็นทั้งด้านดีและด้านที่ควรพัฒนาด้วยความปรารถนาให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการรวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมระดับนานาชาติ
          ติดตามชมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ได้ทางรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๐๐ น. สารคดีสั้น ทางรายการบางอ้อ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันเสาร์ที่๒๕ มิ.ย. ๕๔, ๒๓ ก.ค. ๕๔,  ๒๐ ส.ค. ๕๔  และ ๑๗ ก.ย. ๕๔เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. และสามารถดูรายการย้อนหลังได้ทางFacebook สมศ. (http://www.facebook.com/pageonesqa)
           สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๒๔ เลขที่ ๑๒๘ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๒๑๖-๓๙๕๕ โทรสาร ๐-๒๒๑๖-๕๐๔๓-๖ homepage : http//www.onesqa.or.th E-mail  : info@onesqa.or.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 54   อ่าน 37080 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เปิดสอบ21ผอ.กศน.จังหวัดบังคับภาคก.ไม่น้อยกว่า60%
28 มิ.ย. 54 | อ่าน 15253 ครั้ง
องค์การค้าโอดครวญหนังสือเรียนฟรีต่ำกว่าทุน
08 มี.ค. 54 | อ่าน 10233 ครั้ง
กมว.ไฟเขียวใบวิชาชีพทางการศึกษา 1,948 ราย พร้อมต่อตั๋วครู 7,049 ราย 4 ครูพี่เลี้ยง-ธุรการขาดคุณสมบัต
21 มิ.ย. 60 | อ่าน 346 ครั้ง
’ชินภัทร’ ไม่อยากปิดทางย้ายผอ.รร.ข้ามสาย
26 ส.ค. 53 | อ่าน 22761 ครั้ง
กศน.อุบลฯทุ่มงบส่งเสริมการอ่าน
21 ธ.ค. 55 | อ่าน 1210 ครั้ง
เด็กไทยอ่อนภาษาอังกฤษ ’ผิดที่หลักสูตร’
19 ก.พ. 56 | อ่าน 917 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.