Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอศ.รวมพลครูอาชีวเกษตรแนะแนวทางพัฒนาการศึกษาด้านการเกษตร และประมง
      

สอศ.รวมพลครูอาชีวเกษตรแนะแนวทางพัฒนาการศึกษาด้านการเกษตร และประมง

          การจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาหลักที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ให้ความสำคัญ รวมทั้งผลักดันให้เด็กไทยหันมาเลือกเรียนในสาขานี้ให้มากขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาให้การเรียนการสอนในสาขานี้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรงตามเป้าหมาย สอศ.จึงได้จัดประชุมครูผู้สอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง ในหัวข้อ การปฏิรูปการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 โดยจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่
           ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า การจัดการอาชีวศึกษาเกษตร เป็นกระบวนการสำคัญในการเตรียมคนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะในการประกอบอาชีพ และพร้อมที่จะเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร ประกอบด้วย ครู กิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) และการจัดทำโครงการเรียนรู้จากกิจกรรมฐานการเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงประมาณ 2,000 คนเข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับทราบนโยบาย และพัฒนาคุณภาพ
          อนาคตด้วย โดยมีเป้าหมายที่สำคัญได้แก่ 1.สร้างภาวะผู้นำในการเป็นนักการเกษตร 2.สร้างจิตสำนึกเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการเกษตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 3.ส่งเสริมการเป็นเกษตรของ สอศ. ตามรูปแบบการพัฒนาเกษตรกรในอนาคต(Future Farmers) ได้แก่ ผู้นำเกษตรกรประสบการณ์เกษตรอาชีพเกษตร การผลิตสัตว์และพืชโรงเรือนและก่อสร้างเกษตรกรรมโครงสร้างเกษตร พลังงาน และเครื่องจักรกลการเกษตรการจัดการดินและน้ำ การบริหารงานฟาร์ม 2.ครูพันธุ์ใหม่ ซึ่งต้องเป็นครูที่ต้องยอมรับการบูรณาการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาและเน้ นการปฏิบัติจริงร่วมกับสถานประกอบการ 3.การจัดตารางการเรียนการสอนใหม่โดยเชื่อมโยงรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโครงสร้างในทุกหมวดวิชาไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) และการจัดทำโครงการเรียนรู้จากกิจกรรมฐานการเรียนรู้
          การจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาหลักที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ให้ความสำคัญ รวมทั้งผลักดันให้เด็กไทยหันมาเลือกเรียนในสาขานี้ให้มากขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาให้การเรียนการสอนในสาขานี้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรงตามเป้าหมาย สอศ.จึงได้จัดประชุมครูผู้สอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง ในหัวข้อ การปฏิรูปการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 โดยจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
           ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า การจัดการอาชีวศึกษาเกษตร เป็นกระบวนการสำคัญในการเตรียมคนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะในการประกอบอาชีพ และพร้อมที่จะเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร ประกอบด้วย ครู กิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ ...การจัดประชุมในครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงประมาณ 2,000 คนเข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับทราบนโยบาย และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรกรรม และประมงให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการผลิตนักเรียน นักศึกษาสาขาดังกล่าวให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาฯ ด้วย สำหรับแนวทางการดำเนินงานและพัฒนานั้นนอกจากจะพัฒนาครูแล้ว ในส่วนของ อกท.ก็จะร่วมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้นำการพัฒนาด้านการเกษตร และสร้างเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ ธุรกิจการเกษตรใน
          อนาคตด้วย โดยมีเป้าหมายที่สำคัญได้แก่ 1.สร้างภาวะผู้นำในการเป็นนักการเกษตร 2.สร้างจิตสำนึกเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการเกษตรในการ
          ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 3.ส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดี และมีจิตอาสา 4.สร้างความเข้มแข็ง และความมั่นใจให้นักศึกษาด้านการเกษตร 5.ส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพด้านการเกษตร 6.สนับสนุนการเพิ่มประสบการณ์ โดยมีผู้ชี้แนะที่ถูกต้องให้นักศึกษา 7.สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่ชาญฉลาดในด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 8.ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน 9.ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความรู้ และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 10.ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร และ 11.สนับสนุนการพัฒนาคนโดยการให้ทุนการศึกษา ทั้งนี้การพัฒนาดังกล่าวจะถ่ายทอดไปสู่นักศึกษาผ่านช่องทาง 3 รูปแบบคือ การเรียนในห้องเรียน การสร้างประสบการณ์ผ่านกระบวนการทำงานและการเรียนรู้กับกลุ่มองค์กรทางการเกษตร
           ...โดยองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนานักศึกษาเกษตรของ สอศ. ตามรูปแบบการพัฒนาเกษตรกรในอนาคต(Future Farmers) ได้แก่ ผู้นำเกษตรกรประสบการณ์เกษตรอาชีพเกษตร การผลิตสัตว์และพืชโรงเรือนและก่อสร้างเกษตรกรรมโครงสร้างเกษตร พลังงาน และเครื่องจักรกลการเกษตรการจัดการดินและน้ำ การบริหารงานฟาร์มธุรกิจเกษตรป่าไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ ดร.ศศิธารา กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้จะมีการจัดทำโครงการเรียนรู้จากกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เช่น อาชีวะเกษตรแคมป์โมเดล (Agri - Vocational Camp Model)ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ภายใต้ฐานการเรียนรู้อาชีพ โดยบูรณาการการเรียนรู้ในส่วนของทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพเข้าด้วยกัน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาสายอาชีพด้านการเกษตร และเทคโนโลยีตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
           สำหรับรูปแบบการเรียนการสอน จะประกอบด้วย1.การบริหารจัดการใหม่ ซึ่งจะมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนสายเกษตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยนักศึกษาสามารถใช้ความรู้ไปทำงาน หรือประกอบอาชีพได้ผลจริง ใฝ่รู้เทคโนโลยี เป็นที่ต้องการของผู้จ้าง ตลอดจนตรงตามศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของตลาดแรงงาน 2.ครูพันธุ์ใหม่ ซึ่งต้องเป็นครูที่ต้องยอมรับการบูรณาการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาและเน้ นการปฏิบัติจริงร่วมกับสถานประกอบการ 3.การจัดตารางการเรียนการสอนใหม่โดยเชื่อมโยงรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโครงสร้างในทุกหมวดวิชาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 4.สื่อการเรียนรูปแบบใหม่โดยต้องสอดคล้องกับการจัดหลักสูตรและกิจกรรม รวมทั้งแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ในการทำสื่อ และ5.การประเมินผลใหม่ เพื่อสร้างความรู้ สังเคราะห์ความรู้การสร้างชุมชนหรือกลุ่มในรูปแบบ Action Learning  ...การมอบนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรของ สอศ.ในครั้งนี้ คงจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ และความเป็นเลิศทางวิชาชีพได้เป็นอย่างดี!!!

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 54   อ่าน 76989 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สองหนุ่มนักคณิตหัวใจศิลป์ ออกแบบลายผ้าด้วยโปรแกรมGSP
07 ม.ค. 54 | อ่าน 13815 ครั้ง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว7127 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิ
10 พ.ย. 60 | อ่าน 599 ครั้ง
นายกฯย้ำ10ปีตัวชี้วัดการศึกษา’คณิต-วิทย์’แย่ลง
20 ธ.ค. 53 | อ่าน 9439 ครั้ง
สสค.หนุนทุนเทศบาลเก็บตกเด็กนอกระบบการศึกษา
26 ส.ค. 53 | อ่าน 21099 ครั้ง
เสนอ"วรวัจน์"เลือกเลขาฯกกอ.คนใหม่
23 ส.ค. 54 | อ่าน 40286 ครั้ง
ประกาศ สกอ.การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึ
01 มี.ค. 60 | อ่าน 259 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.