Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: พระมหากรุณาธิคุณ: 9 มทร.ยกระดับคุณภาพชีวิต 84 หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล
      

คอลัมน์: พระมหากรุณาธิคุณ: 9 มทร.ยกระดับคุณภาพชีวิต 84 หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล

          เสกสรร สิทธาคม seksan2493@yahoo.com
          ในช่วงหนึ่งช่วงปีผมขึ้นไปจังหวัดเชียงรายค่อนข้างหลายครั้ง ไปกับหลายคณะหน่วยงานที่สนองพระมหากรุณาธิคุณ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระราชทานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆไปสู่ประชาชนสู่สังคมพื้นถิ่น หรือจะว่าไปแล้วก็คือการน้อมน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยไปสู่ราษฎรนั่นเอง ในจังหวัดอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน
          เมื่อวันที่ 26 และ 27 ที่ผ่านนี้ก็ไปเยือนจังหวัดเชียงรายอีกคราวหนึ่ง ไปในโครงการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง(มทร.9แห่ง) ได้รวมตัวกันดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติเรื่องยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้านชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
          โดยมุ่งประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน เพื่อให้สามารถมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความยั่งยืนทางด้านอาชีพการงาน มีรายได้ ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยลำแข้งของตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร โดยประจักษ์แก่คนไทยและนานาประเทศว่าได้ทรงทุ่มเทพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างหนักหน่วงต่อเนื่องยาวนานนับแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติถึงวันนี้เกิน 60 ปีแล้วมิได้ทรงหยุดพักผ่อน
          แม้ในยามที่ทรงพระประชวร มีพระชนมพรรษามากแล้วก็ยังทรงงานอย่างหนักเช่นกัน ถึงจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ในพื้นที่ห่างไกลได้ เพราะทรงทราบด้วยพระเนตรพระกรรณว่าความทุกข์ความเดือดร้อนยังรุมเร้าราษฎรของพระองค์มากมายทีเดียว
          มทร.9 แห่งในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปลูกฝังหล่อหลอมความรู้ความสามารถ อบรมบ่มนิสัยเยาวชนให้เติบโตมีคุณภาพเป็นคนดีมีความรู้ ได้ยึดมั่นในการสนองพระมหากรุณาธิคุณ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากสำนึกว่าต้องช่วยผ่อนพระราชภาระทำงานถวายต่างพระเนตรพระกรรณแล้ว ยังน้อมนำพระบรมราโชบายมาหล่อหลอมปลูกฝังอบรมบ่มนิสัยให้เกิดการซึมซับเข้าสู่สำนึกเยาวชนนั่นคือ สำนึกแห่งความสู่สำนึกเยาวชนนั่นคือ สำนึกแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริ บนพื้นฐานของหลักธรรมที่ต้องใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นคือความขยันหมั่นเพียร อดทนอดออมไม่ตั้งตนอยู่ในความโลภ ห่างไกลอบายมุข มีสำนึกอยู่ในความสามัคคีความกตัญญู เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อภัยรู้จักเสียสละ เมื่อเติบโตสามารถสร้างฐานะครอบครัวได้แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้ตามอัตภาพโอกาส
          โครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมทร.9 แห่ง เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งแห่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการที่จะเป็นกำลังทำงานถวายต่างพระเนตรพระกรรณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนที่ห่างไกลความเจริญที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยากจนขาดแคลนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านนักศึกษาคณาจารย์ของแต่ ละมหาวิทยาลัยมทร. เพื่อเฉลิมพระ เกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
          เมื่อวันที่ 26และ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา มทร.9 แห่งได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังกล่าวพร้อมลงพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบที่มทร.ดำเนินกิจกรรมสนองพระมหากรุณาธิคุณดังที่บอกว่าดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเกิดผลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านหนึ่งใน 84 หมู่บ้านที่กำหนดไว้คือโครงการห้วยส้านสายธารแห่งความสุข ณ บ้านห้วยส้านดอนจั่นตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย
          รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมทร.ธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดี 9 มทร.ในฐานะประธานกล่าวว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และแสดงออกถึงความจงรักภักดี มหาวิทยาลัยมทร.9 แห่งพร้อมใจกันดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยได้ทำการถอด บทเรียนจากประสบการณ์ตรงอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในระดับประเทศตลอดจนได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานของประเทศต่างๆที่เขาได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ของเขา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชน
          โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละมหาวิทยาลัยได้น้อมนำเอาแนวกระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการ ในเบื้องต้นในการเริ่มพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม จำนวน 84 หมู่บ้านหลังจากที่ทุกมหาวิทยาลัยมทร.ประชุมร่วมกัน สรุปแนวทางและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้แล้วแต่ละมหาวิทยาลัยที่จัดกลุ่มนักศึกษาครูอาจารย์ลงพื้นที่ไปยังชุมชนเพื่อร่วมกับชาวบ้านพัฒนายกระดับชุมชนโดยยึดหลักแห่งเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริได้ก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมถึงการพัฒนาในหลายพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัยมทร.ในหัวข้อต่างๆ อย่างน้อย 10 เรื่องเช่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดภาคเหนือในความ รับผิดชอบของมทร.ล้านนา1. โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ใช้แทนก๊าซหุงต้มในชุมชนและผลิตกระแสไฟฟ้าบ้านดอนชัยมงคลตำบลสันติสุขอำเภอพานจังหวัดเชียงราย
          2. โครงการ ขยะ...สังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านร่องธาร ตำบลทรายขาว อำเภอพานจังหวัดเชียงราย
          3. โครงการ กระบวนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่นแบบมีส่วนร่วมตำบลทรายจอม หมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
          4. โครงการคลินิกแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพ บ้านหนองหล่าย ตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง
          5. โครงการ พัฒนาเครื่องปั้น ดินเผาหมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุงแบบบูรณาการ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
          6. โครงการการจัดตั้งฐานการเรียนรู้บ้านดิน บ้านแม่โจ้ ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
          7. โครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ เตาหุงต้มประหยัดพลังงานและสื่อการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน บ้านทีวะเบยทะอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
          8.โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
          9. โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปลูกของชุมชนบ้านแค่สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน บ้านแค่ ตำบลบ้านเป้าอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
          10. โครงการการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร บ้านห้วยลอย ตำบลบ่อภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านรศ.ดร.นำยุทธ อธิการบดี มทร.ธัญบุรีในฐานะประธานกล่าว
          เกริ่นพอให้รู้ที่มาก่อนคราวหน้าค่อยมาดูกิจกรรมกันครับ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 54   อ่าน 23260 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สกศ.พัฒนาหลักสูตรคุณธรรม
15 พ.ย. 55 | อ่าน 661 ครั้ง
ไทยรั้งท้ายไม่พร้อมสู่อาเซียน
17 เม.ย. 55 | อ่าน 4451 ครั้ง
สอบครูผู้ช่วยราบรื่น "กมล"ชี้สอบเร็วขึ้นหวังบรรจุครูได้ทันก่อนเปิดเทอม
24 เม.ย. 58 | อ่าน 922 ครั้ง
’บุญรื่น’ยันไม่ล้วงลูกสอบป.บัณฑิตมอส.
01 ก.ย. 54 | อ่าน 82209 ครั้ง
สกศ.ปัดฝุ่นแผนชาติเล็งใช้พ.ค.56
25 ธ.ค. 55 | อ่าน 602 ครั้ง
สวนดุสิตปรับยุทธศาสตร์รออาเซียน ดึงศักยภาพบุคลากรจัดเต็มทำผลงานรับกรอบใหม่
06 ก.พ. 55 | อ่าน 59113 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.