Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สพฐ.กำชับร.ร.ในสังกัดเคร่งครัดเกณฑ์เก็บเงิน
      

สพฐ.กำชับร.ร.ในสังกัดเคร่งครัดเกณฑ์เก็บเงิน

          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)เปิดเผยว่า  ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาและเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองและนักเรียนเพิ่มเติมซึ่งขัดต่อนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาล นั้น ขอเรียนชี้แจงว่า สพฐ.ได้ดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 ซึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน และมุ่งตอบสนองต่อจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
          โดยได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ฟรี ใน 5 รายการคือ ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่วนการขอรับเงินสนับสนุนหรือการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
          ได้กำหนดให้โรงเรียนเก็บเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วยบุคลากรพิเศษ การสอนด้วยรูปแบบ หรือวิธีการที่แตกต่างจากการเรียนการสอนปกติ
          หรือการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็นพิเศษ ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนดให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ข้อแรกโรงเรียนไม่สามารถเรียกเก็บเงินสนับสนุนเนื่องจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้แล้วจำนวน 22 รายการได้แก่  ค่าเล่าเรียนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ชุมนุมลูกเสือ/เนตรนารี / ยุวกาชาด การไปทัศนศึกษา ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตค่าวัสดุฝึกสอน/สอบ คู่มือนักเรียน บัตรประจำตัวนักเรียน ค่าปฐมนิเทศ ค่าสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ค่าบริการห้องสมุดค่าบริการห้องพยาบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและค่าวารสารโรงเรียน
          ส่วนข้อที่สอง สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตร การศึกษา ขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ สามารถขอรับการสนับ สนุนค่าใช้จ่ายได้ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้าเพื่อสมัครใจเข้าเรียน
          โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย มีดังนี้ ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ห้องเรียนพิเศษMini English Program (MEP) โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนที่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ การดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
          โดยประหยัดตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน โดยประกาศให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้าแต่ไม่ให้เรียกเก็บจากนักเรียนทุกคน และที่สำคัญโรงเรียนต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียนโดยไม่รอนสิทธิ์ที่ควรจะได้รับเป็นพิเศษด้วย
          ทั้งนี้สพฐ.ได้แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ให้กำชับสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงาน เรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 อย่างเคร่งครัด ส่วนเรื่องการระดมทรัพยากรขอให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.โดยต้องออกใบสำคัญการรับเงินทุกครั้ง และหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนเกิดความเข้าใจตรงกันโดยด่วนด้วย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยโพสเมื่อ : 26 พ.ค. 54   อ่าน 17553 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
กางรายละเอียด ผลงานผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 31 ราย
05 ม.ค. 59 | อ่าน 464 ครั้ง
แนวโน้มรับม.4’เตรียมฯน้อมเกล้า’โปร่งใส
24 มิ.ย. 54 | อ่าน 145975 ครั้ง
ลั่นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 3 เดือนเสร็จ
25 ก.พ. 59 | อ่าน 430 ครั้ง
คอลัมน์: ทั่วถิ่นไทยก้าวไกลการศึกษา: 5 ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
09 พ.ย. 53 | อ่าน 10550 ครั้ง
ชี้รวมสถาบันอุดมศึกษา เอื้อปชช.-แนะผนึกเป็นมวลมหา’ลัย
14 ธ.ค. 54 | อ่าน 55393 ครั้ง
คำขวัญวันเด็กปี 58 "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"
03 ธ.ค. 57 | อ่าน 611 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.