Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สพฐ.กำชับร.ร.ในสังกัดเคร่งครัดเกณฑ์เก็บเงิน
      

สพฐ.กำชับร.ร.ในสังกัดเคร่งครัดเกณฑ์เก็บเงิน

          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)เปิดเผยว่า  ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาและเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองและนักเรียนเพิ่มเติมซึ่งขัดต่อนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาล นั้น ขอเรียนชี้แจงว่า สพฐ.ได้ดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 ซึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน และมุ่งตอบสนองต่อจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
          โดยได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ฟรี ใน 5 รายการคือ ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่วนการขอรับเงินสนับสนุนหรือการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
          ได้กำหนดให้โรงเรียนเก็บเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วยบุคลากรพิเศษ การสอนด้วยรูปแบบ หรือวิธีการที่แตกต่างจากการเรียนการสอนปกติ
          หรือการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็นพิเศษ ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนดให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ข้อแรกโรงเรียนไม่สามารถเรียกเก็บเงินสนับสนุนเนื่องจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้แล้วจำนวน 22 รายการได้แก่  ค่าเล่าเรียนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ชุมนุมลูกเสือ/เนตรนารี / ยุวกาชาด การไปทัศนศึกษา ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตค่าวัสดุฝึกสอน/สอบ คู่มือนักเรียน บัตรประจำตัวนักเรียน ค่าปฐมนิเทศ ค่าสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ค่าบริการห้องสมุดค่าบริการห้องพยาบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและค่าวารสารโรงเรียน
          ส่วนข้อที่สอง สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตร การศึกษา ขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ สามารถขอรับการสนับ สนุนค่าใช้จ่ายได้ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้าเพื่อสมัครใจเข้าเรียน
          โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย มีดังนี้ ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ห้องเรียนพิเศษMini English Program (MEP) โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนที่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ การดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
          โดยประหยัดตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน โดยประกาศให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้าแต่ไม่ให้เรียกเก็บจากนักเรียนทุกคน และที่สำคัญโรงเรียนต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียนโดยไม่รอนสิทธิ์ที่ควรจะได้รับเป็นพิเศษด้วย
          ทั้งนี้สพฐ.ได้แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ให้กำชับสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงาน เรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 อย่างเคร่งครัด ส่วนเรื่องการระดมทรัพยากรขอให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.โดยต้องออกใบสำคัญการรับเงินทุกครั้ง และหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนเกิดความเข้าใจตรงกันโดยด่วนด้วย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยโพสเมื่อ : 26 พ.ค. 54   อ่าน 18077 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
จี้แก้เด็กอ่อน’วิทย์-คณิต’
13 ธ.ค. 53 | อ่าน 8385 ครั้ง
คอลัมน์: แวดวงของเรา: "ศศิธารา"เร่งสานนโยบายนายกฯ
24 ม.ค. 55 | อ่าน 27686 ครั้ง
คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: พฤติกรรมใดที่ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐ มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด?
21 พ.ค. 55 | อ่าน 1394 ครั้ง
ครูนับหมื่นค้านถ่ายโอนการศึกษา ตั้งโต๊ะส่งไปรษียบัตรถึง
19 ก.ค. 58 | อ่าน 988 ครั้ง
ศธ.ผุดเดบิตการ์ดเรียนฟรี
25 ม.ค. 55 | อ่าน 49049 ครั้ง
ดวงประจำวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556
01 เม.ย. 56 | อ่าน 1518 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ 2010. เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ | นครพนม