Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สพป.นนทบุรีเขต1 ยกคุณภาพน.ร.สู่’ประชาคมอาเซียน’
      

สพป.นนทบุรีเขต1 ยกคุณภาพน.ร.สู่'ประชาคมอาเซียน'

สมศักดิ์ คชฤทธิ์
          สพป.นนทบุรี เขต 1
          การบริหารการศึกษายุคแห่งการปฏิรูปในปัจจุบัน ได้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมมือซึ่งกันและกัน
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นนทบุรี เขต 1 เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้นำรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาบูรณาการในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี จนในปัจจุบันสามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กล่าวในโอกาสที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่องค์กรบุคคลไตรภาคีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
          ของไตรภาคีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของไตรภาคีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กำลังดำเนินการอยู่นี้ เป็นทิศทางที่ถูกและมีผลดีต่อเด็กนักเรียนอย่างมาก เพราะการศึกษาจะดำเนินการได้เป็นอย่างดีต้องมีองค์ประกอบจากหลายๆ ฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนผู้ปกครอง หรือแม้แต่คณะกรรมการในรูปแบบต่างๆ ที่เขตดำเนินการอยู่ เช่น คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ต่างก็เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางการศึกษาและนิเทศติดตามได้เป็นอย่างดี
          ดร.สุวิทย์ มูลคำผู้อำนวยการสพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้กลไกของการมีส่วนร่วมดำเนินการได้ เสมือนเป็นการเตรียมรองรับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกแห่ง เพราะในสังคมโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจสังคม การเมือง จึงส่งผลต่อการจัดการศึกษาดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จึงได้ระดมความคิดทั้งในส่วนของบุคลากรในสำนักงานและนอกสำนักงาน ทั้งภาครัฐและประชาชน มาช่วยกันค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1.การพัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 2.พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ 3.การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานและ 4.การพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
          ภายใต้จุดเน้น 16 จุด อาทิ 1.รีสอร์ทออฟฟิศ คือ การทำสำนักงานและสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2.อี-ออฟฟิศ คือ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการด้านเอกสาร และการติดต่อสื่อสาร 3.5 หน่วยงานสร้างสรรค์ 1 โรงเรียน คือ จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยโรงเรียน 1 แห่ง มีหน่วยงาน/องค์กร/บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน/องค์กร/บุคคล 4.เพิ่มโอกาสทางการศึกษา คือการให้นักเรียนได้เรียนอย่างทั่วถึง 5.ICT เพื่อการเรียนรู้ คือ ครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
          6.พัฒนากระบวนการคิด คือ พัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการคิด เพื่อสร้างเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ และส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน 7.พัฒนาการอ่าน การเขียน คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ 8.ห้องเรียนคุณภาพ คือ การขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวทางโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง9. 5 เรื่องประเทืองปัญญา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ต้องพัฒนาตนเองอย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี 10. 1 คน 1 ปี 1 นวัตกรรม คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ต้องศึกษาค้นคว้าและจัดทำนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาใช้ในการทำงาน
          11.รางวัล เสมาทอง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติตนได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติตน 12.คุณธรรมนำความรู้ คือ การจัดการศึกษา โดยยึดหลัก คุณธรรมนำความรู้ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข 13.พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดด คือ การเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนกับโรงเรียน หรือองค์กรชั้นนำอื่นๆ เพื่อพัฒนาให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและมีมาตรฐาน 14.สร้างจุดขายที่แตกต่าง คือ การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้มีจุดเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ 15.ดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน คือการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีการจัดระบบการประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง และ 16.SBM คือ การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลาง ไปยังโรงเรียนโดยตรง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          ด้าน พญ.พรรษชล บุญคงที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการด้านวิชาการภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยการให้ความสำคัญของทุกภาคฝ่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีทั้งการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน การจัดให้มีการประชุมสัมมนา อย่างเมื่อเร็วๆ นี้ มีการระดมความคิดในรูปแบบ ไตรภาคีที่นำเอาผู้ที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ มาระดมความคิดกันที่จังหวัดนครนายก ทำให้ได้ข้อมูลเป็นอย่างดีว่าสถานศึกษาใดมีจุดเด่น-จุดด้อยอย่างไร ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในระดับไหน การบริหารงานบุคคลภายในเขตเป็นอย่างไร จึงทำให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง
          และสามารถนำมาสู่กระบวนการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้เป็นอย่างดี
          ซึ่งจากการระดมความคิดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในครั้งนี้ สพป.นนทบุรี เขต 1 ยังได้จัดคณะทำงานออกติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จะได้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง
          ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา มีบทบาทต่อคุณภาพของนักเรียนอย่างมาก เพราะไม่ใช่เราจะได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่เรายังได้ข้อคิดเห็นดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษามากมายเหมือนอย่างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้รับทั้งจาก สพฐ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี องค์กรภาครัฐและเอกชนได้ช่วยกันจัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอน เทคโนโลยี ครูสอนภาษาต่างประเทศ ทุนการศึกษา หรือแม้แต่การพัฒนาครู บุคลากร นักเรียนให้มีโอกาสเปิดโลกกว้าง มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล
          จนพูดได้ว่า คุณภาพนักเรียนจังหวัดนนทบุรี มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพสู่สากล เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 25 พ.ค. 54   อ่าน 51485 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ส่งครูไทยบินฟิตภาษา’จีน’ สช.เดินหน้านำร่องทันที 100 คนปีนี้ พร้อมรับครูแดนมังกรช่วยสอนนั
02 ก.ค. 56 | อ่าน 2376 ครั้ง
จี้ศธ.ป้องกันละเมิดทางเพศในโรงเรียน
18 พ.ย. 53 | อ่าน 12059 ครั้ง
"ธีระเกียรติ" ชงโยกระดับ 10 ลอตแรก 5 ตำแหน่ง
29 ส.ค. 61 | อ่าน 706 ครั้ง
แฉสังคมเสื่อมทำเด็กเดินผิดทาง ร.ร.วิถีพุทธผนึกป้อง-ฟื้นหลักปฏิบัติ 6 ข้อคุ้มกัน
24 พ.ค. 55 | อ่าน 1358 ครั้ง
กยส.ยืดเวลากู้ยืมเงินช่วยนร-นศ.ฝ่าภัยน้ำท่วม
25 ต.ค. 53 | อ่าน 11644 ครั้ง
จะแต่งตั้งบอร์ดคุรุสภา, สกสค., องค์การค้า ได้ตอนไหน?
18 เม.ย. 58 | อ่าน 822 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.