Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เปิดรายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.สพป.-สพม. และ รองผอ.สพป.-สพม.ทั่วประเทศเปิดรายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.สพป.-สพม. และ รองผอ.สพป.-สพม.ทั่วประเทศ

เปิดชื่ออนุมัติโยกย้าย แต่งตั้ง ผอ.สพป. 86 ราย ผอ.สพม.19 ราย และ รองผอ.สพป. 131 ราย รองผอ.สพม. 79 ราย
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้อนุมัติให้มีการย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) จำนวน 86 คน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) จำนวน 19 คน รอง ผอ.สพป.จำนวน 131 ราย และ รอง.ผอ.สพม. 79 ราย ดังนี้
** ผอ.สพป.
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา เป็น ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3,
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1,
นายประยุทธ นาวายนต์ ผอ.สพป. สุโขทัย เขต 1,
นายชลิต เพ็ชรรัตน์ เป็น ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2,
นายอัศนีย์ ศรีสุข เป็น ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3,
นายวัลลพ สงวนนาม เป็น ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1,
นายมานะ อัครบัณฑิต เป็นผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2,
นายมนตรี ทัดเทียม เป็น ผอ.สพป. ตราด,
นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร เป็น ผอ.สพป.นครพนม เขต 1,
ว่าที่ ร.ต.วัฒนา ไกรนุกูล เป็นผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3,
นายวิมล จันทร์แก้ว เป็นผอ.สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3,
นายประไพ รัตนไพจิต เป็น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4,
นายเจียร ทองนุ่น เป็น ผอ.สพป. ภูเก็ต,
นายพิทยา จันฤๅไชย เป็นผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1,
นายกิจ เกียรติสมกิจ เป็นผอ.สพป. ราชบุรี เขต 2

นายไพฑูรย์ โกพัฒน์ตา เป็น ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2,
นายสุเทพ บุญเติม เป็น ผอ.สพป.เลย เขต 1,
นายเทวรัฐ โตไทยะ เป็น ผอ.สพป.เลย 2,
นายนิสิต ชายภักตร์ เป็น ผอ.สพป. สตูล,
นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร เป็น ผอ.สพป. นครราชสีมา เขต 1,
นายมานะ สินธุวงษานนท์ เป็น ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 1,
นายวัชรพงศ์ สุขรักษา เป็น ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 1,
นายสุวิทย์ รักษาสุข เป็น ผอ.สพป. อำนาจเจริญ,
นายสถาพร หยองเอ่น เป็น ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 2,
นายวิพล นาคพันธ์ เป็นผอ.สพป.ชุมพร เขต 2,
นายสันติ แสงระวี เป็น ผอ.สพป. พังงา,
นายปรีชา วังคะฮาต เป็น ผอ.สพป.มุกดาหาร,
นายสมเกียรติ พื้นแสน เป็นผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1,
นายสุรัตน์ ดวงชาทม เป็นผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1,
นายอธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร เป็น ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1,
นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ เป็น ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 3,
นายธนากร งามชมภู เป็น ผอ.สพป. สกลนคร เขต 1,
นายประภัสร สุภาสอน เป็น ผอ.สพป. หนองบัวลำภู เขต 1,
นายสายัณห์ ผาน้อย เป็น ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1,
นายกิตติพศ พลพิลา เป็น ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ เป็น ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2,
นายวิศิษฐ์ ดุลยพัชร์ เป็น ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1,
นายเอกชัย ผาบไชย เป็น ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2,
นายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ เป็น ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1,
นายพิสิษฐ์ ยอดวันดี เป็น ผอ.สพป. ลำปาง เขต 2,
นายรมย์ พะโยม เป็น ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2,
นายสุทิน แก้วพนา เป็น ผอ.สพป.แพร่ เขต 1,
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เป็น ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1,
นายสุรินทร์ แก้วมณี เป็นผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 3,
นายกนก ปิ่นตบแต่ง เป็น ผอ.สพป. สมุทรสงคราม,
นายประพฤทธิ์ สุขใย เป็น ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1,
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว เป็น ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1,
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง เป็น ผอ.สพป. ยะลา เขต 1,
ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร เป็น ผอ.สพป. ปัตตานี เขต 3,
นายธวัช แซ่ฮ่ำ เป็น ผอ.สพป.ยะลา เขต 2,
นายนิพัฒน์ มณี เป็น ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3,
นายอาดุลย์ พรมแสง เป็น ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ,
นายดำหริ งิมสันเทียะ เป็น ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2,
นางอรฤดี พูลศรี เป็นผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2,
นายสมุทร สมปอง เป็น ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 3,
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี เป็น ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2,
นายวิระ แข็งกสิการ เป็น ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3,
นายหวั่น แตงทิพย์ เป็น ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2,
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี เป็น ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3,
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง เป็น ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2,
นายสกล คามบุศย์ เป็น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

นายสิทธิชัย กีรติคุณากร เป็นผอ.สพป.แพร่ เขต 2,
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ เป็น ผอ.สพป. อ่างทอง,
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง เป็นผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7,
นายอดุลย์ กองทอง เป็น ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2,
นายปรีชา บัวกิ่ง เป็น ผอ.สพป.ระนอง,
นายฉลอง พูลสุทธิ์ เป็น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2,
นายอนันต์ กัลปะ เป็น ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2,
นายสมภพ ศักดิษฐานนท์ เป็น ผอ.สพป. นครราชสีมา เขต 4,
นายสุชาติ ศรีสุวรรณ เป็น ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3,
นายมานพ ษมาวิมล เป็น ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2,
นายปรีดี ภูสีน้ำ เป็น ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2,
นายประจักษ์ ช่างเรือ เป็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ,
นายสันติ รุ่งสมัย เป็นผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2,
นางสาวสายสวาท วิชัย เป็น ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4,
นายภิรมย์ นันทวงศ์ เป็น ผอ.สพป. ตาก เขต 1,
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง เป็น ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ,
นายสินสมุทร แสนสุข เป็น ผอ.สพป.นครพนม เขต 2,
นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ เป็น ผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 2,
นายวรรณะ บุญสุข เป็น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4,
นายพจน์ เจริญสันเทียะ เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2,
นายวีระพงศ์ เดชบุญ เป็น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3,
นายครรชิต วรรณชา เป็น ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
นายจัตุพร บุญระดม เป็น ผอ.สพป. น่าน เขต 1
นายบำรุง ฤทธิรัตน์ เป็น ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
นายประสงค์ สุภา เป็น ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

** ผอ.สพม.
นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ เป็น ผอ.สพม. เขต 2,
นายสมพิศ ศุภพงษ์ เป็น ผอ.สพม.เขต 3,
นายสมชาย แสงสุวรรณ เป็น ผอ.สพม. เขต 7,
นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก เป็น ผอ.สพม. เขต 8,
นายสมยศ ศิริบรรณ เป็น ผอ.สพม. เขต 10,
นายถนัด ขวัญนิมิตร เป็น ผอ.สพม.เขต 13,
นายเสริมศักดิ์ ดิษฐปาน เป็น ผอ.สพม. เขต 14,
ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ เป็น ผอ.สพม. เขต 17,
นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง เป็น ผอ.สพม. เขต 19,
นายยงยุทธ สายคง เป็น ผอ.สพม. เขต 22,
นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ เป็น ผอ.สพม. เขต 23,
นายชูเกียรติ วิเศษเสนา เป็น ผอ.สพม.เขต 31,
นายสุริยนต์ วะสมบัติ เป็น ผอ.สพม. เขต 24 ,
นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ เป็น ผอ.สพม.เขต 34,
นายทองปอนด์ สาดอ่อน เป็นผอ.สพม. เขต 36,
นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ เป็น ผอ.สพม.เขต 38, น
ายสมเกียรติ บุญรอด เป็น ผอ.สพม.เขต 39,
นายมานพ ดีมี เป็น ผอ.สพม.เขต 41,
นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ เป็น ผอ.สพม.เขต 42

** รอง ผอ.สพป.
นายเสนอ ทองจีน เป็น รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1,
นายบำรอง มีสุวรรณ์ เป็นรอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3,
นายสนิท นิลบุตร เป็นรองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4,
นายไสว ชินพงษ์ เป็นรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1,
นายสะอาด อุสมา เป็นรอง ผอ.สพป.สตูล,
นายประหยัด สุขขี เป็นรอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2,
นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน เป็นรอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2,
นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ เป็นรองผอ.สพป.กระบี่,
นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง เป็นรอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1,
นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง เป็นรอง ผอ.สพป.สตูล,
นายสมพงษ์ ปานเกล้า เป็นรอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1,
นายวิเชียร ขวัญสมคิด เป็นรอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1,
นายชรินทร์ นุ่มแสง เป็นรอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1,
นายณัฐวัตร รัตกี เป็นรอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1,
นายยงยุทธ พรานขุน เป็นรอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1,
นายประภาส ไชยมี เป็นรอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ,
นายต่อศักดิ์ บุญเสือ เป็นรองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ,
นายกริช นุ่มวัด เป็นรอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม,
นายบุญชอบ โตคำ เป็นรอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1,
นายปรีชา นาคจำรูญ เป็นรอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3,
นายวิวัฒน์ เย็นฉ่ำ เป็นรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2,
นายดำรงศักดิ์ ตันติเวทย์ เป็นรอง ผอ.สพป. สระบุรี เขต 1,
นายปุญญวัชร์ เขียวระยับ เป็นรองผอ.สพป.สิงห์บุรี,
นายอำนาจ จันทร์ขำ เป็นรอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1,
นายจันทบูรณ์ เขตการ เป็นรอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2,
นายบำรุง เสียงเพราะดี เป็นรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1,
นายวิทยา ยางสุด เป็นรอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3,
นายคชาภัฏ จูมผา เป็นรอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2

นายสุดใจ มอญรัต เป็นรอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2,
นายนิคม กุณา เป็นรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1,
นายธนู อักษร เป็นรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ,
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล เป็นรอง ผอ.สพป.ตรัง, เขต 1,
นายกฤต สุวรรณพรหม เป็นรองผอ.สพป.เลย เขต 1 ,
นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ เป็นรองผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 4,
นายเฉลียว อ่อนนุ้ย เป็นรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2,
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ เป็นรองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ,
นายจุมพฏ ภูวสรรเพ็ชญ์ เป็นรองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1,
นายนิคม เขียวฉ่ำ เป็นรองผอ.สพป.พิจิตร เขต 2,
นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ เป็นรองผอ.สพป. สระบุรี เขต 1,
นายสันติชัย บัวทอง เป็นรองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ,
นายภูวนาท มูลเขียน เป็นรองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2,
นายณัฐกุล รุณผาบ เป็นรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1,
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก เป็นรอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1,
นายวิโชติ จุลมณี เป็นรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1,
นายสุเทพ ปาลสาร เป็นรองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4,
นายอานันท์ รองพล เป็นรองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6,
นายดำเนิน เพียรค้า เป็นรองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4,
นายประสาร สายแวว เป็นรองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1,
นายอภินันท์ บุญรอด เป็นรองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3,
นายญาณวิทย์ บัวหอม เป็นรองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

นายสมนึก นนธิจันทร์ เป็นรอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1,
นายสุภาพ วงษามาตย์ เป็นรองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1,
ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม เป็นรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2,
นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน เป็นรอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1,
นายธนภณ พันธ์ศรี เป็นรองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3,
นายสมรักษ์ ถวาย เป็นรองผอ.สพป. กรุงเทพมหานคร ,
นายชาติชาย ขันทำ เป็นรองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5,
นายกิตติภณ สุวิชญางกูร เป็นรองผอ.สพป.พัทลุง เขต 2,
นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ เป็นรองผอ.สพป.ภูเก็ต ,
นายจำเริญ พรหมมาศ เป็นรองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2,
นายอุทัย เกื้อเพชร เป็นรอง ผอ.สพป.พังงา,
นายเกษม เนียมสันเทียะ เป็นรองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1,
นายทินกร พูลพุฒ เป็นรองผอ.สพป.ตาก เขต 2,
นายสุรวิท ทับเหล็ก เป็นรองสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นางนรารัตน์ อ่อนละออ เป็นรอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1,
นายบดินทร์ ธรรมสังวาลย์ เป็นรอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2,
นายมณีโชติ แพเรือง เป็นรองผอ.สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1,
นางอาภรณ์ พัวพันธ์ เป็นรองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2,
นายสุชีพ ช่วยแก้ว เป็นรองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2,
นายเจริญ สังสีเพชร เป็นรองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4,
นายสุปกรณ์ ทิพย์เสนา เป็นรองผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ,
นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ เป็นรองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1,
นายวินิตย์ กรรไพเราะ เป็นรองผอ.สพป.สงขลา เขต 1,
นายธีรทัศน์ โชติรัตน์ เป็นรองผอ.สพป.สงขลา เขต 2,
นายเจิดจ้า น้อยสำลี เป็นรองผอ.สพป.สงขลา เขต 2,
นายชูศักดิ์ ชูช่วย เป็นรองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1,
นางอัมพรพิสุทธิ์ เทวพงษ์ เป็นรองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3,
นายวีระวัฒน์ โพธิ์ทอง เป็นรองผอ.สพท.ตรัง เขต 2,
นางสาวนิอร ศรีสุนทร เป็นรองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1

นายวินัย แดงดีมาก เป็นรองผอ.สพป. สุพรรณบุรี เขต 3,
นายสมาน คชกฤษ เป็นรองผอ.สพป. เพชรบุรี เขต 1 ,
นายสมศักดิ์ ภาคเดช เป็นรองผอ.สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1,
นายเอื้อกวิน สืบเสาะ รองผอ.สพป. สมุทรสงคราม,
นายศุภชัย จิรันดร เป็นรองผอ.สพป. สมุทรสงคราม,
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ เป็นรอง ผอ.สพป. ราชบุรี เขต 1 ,
นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ เป็นรอง ผอ.สพป. สิงห์บุรี,
นายมนตรี สืบสิงห์ เป็นรองผอ.สพป. ลพบุรี เขต 1,
นายคูณ พุดซ้อน เป็นรองผอ.สพป. สระบุรี เขต 1 ,
นายปัญญา แสงอุทัย เป็นรองผอ.สพป. สุพรรณบุรี เขต 1,
นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ เป็นรองผอ.สพป. สุพรรณบุรี เขต 2,
นายวิโรจน์ ผลแย้ม เป็นรองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1,
นายสุระศักดิ์ สุพรรณกุล เป็นรองผอ.สพป. อุทัยธานี เขต 1,
นายสัมพันธ์ พรสกุลศักดิ์ เป็นรอง ผอ.สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1,
นางสโรชิน โคตรโสภา เป็นรองผอ.สพป. นนทบุรี เขต 1,
นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง เป็นรองผอ.สพป. ชลบุรี เขต 1 ,
นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ เป็นรองผอ.สพป. กำแพงเพชร เขต 1,
นายพรชัย รัตนะ เป็นรองผอ.สพป. นครสวรรค์ เขต 1 ,
นายธัญ สายสุจริต เป็นรองผอ.สพป. กำแพงเพชร เขต 2 ,
นายชยภัทร เถื่อนคำ เป็นรองผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 1,
ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ เป็นรองผอ.สพป. พิจิตร เขต 1 ,
นายดำรงฤกษ์ กลิ่นแก้ว เป็นรองผอ.สพป. สุโขทัย เขต 1 ,
นายประสบสุข ดีอินทร์ เป็นรองผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 1 ,
นายสุระ อ่อนแพง เป็นรองผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ,
นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร เป็นรองผอ.สพป. เชียงราย เขต 1

นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ เป็นรองผอ.สพป. เชียงราย เขต 3 ,
นายปรีชา เชื้อชาติ เป็นรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2,
นายชาญชิต ทัพหมี เป็นรองผอ.สพป. นครสวรรค์ เขต 3 ,
นายสุภาพ กาวิ เป็นรองผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 ,
นายพิษณุ ปันปวง เป็นรองผอ.สพป. ลำปาง เขต 1 ,
นายแสวง ศิริพัฒน์ เป็นรองผอ.สพป. ตราด ,
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ เป็นรองผอ.สพป. นครราชสีมา เขต 1 ,
นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง เป็นรองผอ.สพป. นครราชสีมา เขต 2 ,
นายธีรพล เวียงวลัย เป็นรองผอ.สพป. นครราชสีมา เขต 4 ,
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ เป็นรองผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 ,
นางสารภี เจริญรบ เป็นรองผอ.สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 ,
นายชาญวิชัย บุญมีพิทักษ์ เป็นรองผอ.สพป. เลย เขต 2 ,
นายชาติชาย วงศ์กิตตะ เป็นรองผอ.สพป. เลย เขต 2 ,
นายรัศมี วงศ์ประทุม เป็นรองผอ.สพป. สกลนคร เขต 1 ,
นายชัยยงค์ ธุรารัตน์ เป็นรองผอ.สพป. สกลนคร เขต 1 ,
นายสมเกียรติ ศิริวัฒนาเมธานนท์ เป็นรองผอ.สพป. สกลนคร เขต 2 ,
นายสุชาติ พุทธลา เป็นรองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ,
นายสมเพียร ประจิมทิศ เป็นรองผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 ,
นายบุญธรรม บรรเทาพิษ เป็นรองผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4 ,
นายเฉลียว มนัส เป็นรองผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ,
นายนรินทร์ ภาระศรี เป็นรองผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ,
นายสามารถ สมสุข เป็นรองผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 4 ,
นายเสด็จ ทะยะราช เป็นรองผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 ,
นายอภิพรรธ์ หนูโส๊ะ เป็นรองผอ.สพป. พัทลุง เขต 2 ,
นางดาริกา กูลแก้ว เป็นรองผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร ,
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ เป็นรองผอ.สพป. กรุงเทพมหานคร ,
นายคณิต พุ่มแก้ว เป็นรองผอ.สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

** รองผอ.สพม.
นางงามพิศ ลวากร เป็น รองผอ.สพม. เขต 1 ,
นายอัศวิน พรหมคช เป็น รองผอ.สพม. เขต 3 ,
นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ เป็น รองผอ.สพม.เขต 3 ,
นางอรพรรณ วรรณกุล เป็นรองผอ.สพม.เขต 4 ,
นายสุวิทย์ แจ่มจบ เป็นรองผอ.สพม.เขต 4 ,
นางวัฒนา โคตรมี เป็นรองผอ.สพม.เขต 5 ,
นายสกุล จันทนา เป็นรองผอ.สพม.เขต 5 ,
นายสละ วิเลปนะ เป็นรองผอ.สพม.เขต 5 ,
นายสมศักดิ์ เฑียรกุล เป็นรองผอ.สพม.เขต 6 ,
นายมานพ รวยลาภ เป็นรองผอ.สพม.เขต 7 ,
นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ เป็นรองผอ.สพม.เขต 7 ,
นายวิชิต สุวรรณกล่อม เป็นรองผอ.สพม. เขต 7 ,
นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย เป็นรองผอ.สพม.เขต 8 ,
ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ เป็นรองผอ.สพม.เขต 8 ,
ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ เป็นรองผอ.สพม.เขต 9 ,
นายวิเชียร ชมภูผล เป็นรองผอ.สพม.เขต 10 ,
ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ เป็นรองผอ.สพม.เขต 10 ,
นายสุธร ชอุ่มวรรณ เป็นรองผอ.สพม.เขต 11 ,
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว เป็นรองผอ.สพม.เขต 11 ,
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ รัตนสุภา เป็นรองผอ.สพม.เขต 12 ,
นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร เป็นรองผอ.สพม.เขต 12 ,
นายมนูญ บุญชูวงศ์ เป็นรองผอ.สพม.เขต 12 ,
ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว เป็นรองผอ.สพม.เขต 13 ,
นายปฐม ภาโอภาส เป็นรองผอ.สพม.เขต 13 ,
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล เป็นรองผอ.สพม.เขต 14 ,
นายซอมะ ดาแม เป็นรองผอ.สพม.เขต 15 ,
นายศวิษฐ์ ศรีสง เป็นรองผอ.สพม.เขต 16 ,

นายภิญโญ จันทรวงศ์ เป็นรองผอ.สพม.เขต 16 ,
นายวรวิทย์ พรหมคช เป็นรองผอ.สพม.เขต 17 ,
นายสมศักดิ์ ทองเนียม เป็นรองผอ.สพม.เขต 18 ,
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ เป็นรองผอ.สพม.เขต 19 ,
นายประสงค์ เอี่ยมเวียง เป็นรองผอ.สพม.เขต 19 ,
นายคำจันทร์ รัตนอุปการ เป็นรองผอ.สพม.เขต 20 ,
นางนวลอนงค์ หล้ากวนวัน เป็นรองผอ.สพม.เขต 20 ,
นางจินตนา มูลสาร เป็นรองผอ.สพม. เขต 21 ,
นายสถิตย์ กุลสอน เป็นรองผอ.สพม.เขต 21 ,
นายปริญญา ธรเสนา เป็นรองผอ.สพม.เขต 22 ,
นายสมชัย อุมะวรรณ เป็นรองผอ.สพม.เขต 22 ,
นายสมบูรณ์ พรมสุ้ย เป็นรองผอ.สพม.เขต 22 ,
นายประสาร ภูดี เป็นรองผอ.สพม.เขต 23 ,
นายสงัด ฝ่ายเทศ เป็นรองผอ.สพม.เขต 23 ,
นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์ เป็นรองผอ.สพม.เขต 24 ,
นายมรกต กลัดสอาด เป็นรองผอ.สพม.เขต 24 ,
นายทวีศิลป์ สารแสน เป็นรองผอ.สพม.เขต 25 ,
นายศิริชัย วงศ์พุฒ เป็นรองผอ.สพม.เขต 25 ,
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม เป็นรองผอ.สพม.เขต 26 ,
นายภิญโญ ศรีม่วง เป็นรอผอ.สพม.เขต 27 ,
นายประโยชน์ เจริญยุทธ เป็นรองผอ.สพม.เขต 28 ,
นายมนต์ศักดิ์ สร้อยสิงห์ เป็นรองผอ.สพม. เขต 28 ,
นายผจญ ปักษ์สูงเนิน เป็นรองผอ.สพม.เขต 28 ,
นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล เป็นรองผอ.สพม.เขต 29 ,
นายประชา สิทธิโชค เป็นรองผอ.สพม.เขต 29 ,
นางวาณี ผิวหอม เป็นรองผอ.สพม.เขต 29 ,
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ เป็นรองผอ.สพม.เขต 30 ,
นายมังกร กมลวัทน์ เป็นรองผอ.สพม.เขต 31 ,
นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ เป็นรองผอ.สพม.เขต 31 ,
นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์ เป็นรองผอ.สพม.เขต 3 ,
นายโสธร บุญเลิศ เป็นรองผอ.สพม.เขต 32 ,
นางปติมา นพธราวุฒิ เป็นรองผอ.สพม.เขต 32 ,
นายสำเริง บุญโต เป็นรองผอ.สพม.เขต 33 ,
นายสิทธิชัย มูลขียน เป็นรองผอ.สพม.เขต 34 ,
นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล เป็นรองผอ.สพม.เขต 34 ,
นายกิติชัย วิจิตรสุนทร เป็นรองผอ.สพม.เขต 35

นายสุรศักดิ์ จิตนารินทร์ เป็นรองผอ.สพม.เขต 35 ,
นายสมบัติ นุชนิยม เป็นรองผอ.สพม.เขต 36 ,
นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน เป็นรองผอ.สพม.เขต 37 ,
นายวรินทร์ ชำนาญผา เป็นรองผอ.สพม.เขต 38 ,
นายสวัสดิ์ ใจหาญ เป็นรองผอ.สพม.เขต 38 ,
นายสมลักษณ์ พัฒนานันท์ เป็นรองผอ.สพม.เขต 38 ,
นายชาลี นาคเอี่ยม เป็นรองผอ.สพม.เขต 39 ,
นายสุชน วิเชียรสรรค์ เป็นรองผอ.สพม.เขต 39 ,
นายวันชาติ อ่วมแจง เป็นรองผอ.สพม.เขต 39 ,
นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ เป็นรองผอ.สพม.เขต 40 ,
นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ เป็นรองผอ.สพม.เขต 40 ,
นายคำพอง สมศรีสุข เป็นรองผอ.สพม.เขต 41 ,
นายชนะ สุ่มมาตย์ เป็นรองผอ.สพม.เขต 41 ,
นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ เป็นรองผอ.สพม.เขต 41 ,
นางสาวกัญญรัตน์ จันทรมณี เป็นรองผอ.สพม.เขต 42 ,
นายตรีพัฒน์ เงินบำรุง เป็นรองผอ.สพม.เขต 42

Source - ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (Th)โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 53   อ่าน 10596 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ชง ’การุณ’ เลขาธิการกศน.
29 ส.ค. 57 | อ่าน 674 ครั้ง
4 โจทย์ใหญ่ปฏิรูปการศึกษาไทยทำเชื่อมโยง’ทักษะผู้เรียน
19 ส.ค. 57 | อ่าน 648 ครั้ง
ศธ.เพิ่มยุทธศาสตร์กศ.ชายแดนภาคใต้
08 พ.ย. 53 | อ่าน 9725 ครั้ง
สอบวีเน็ตปวส.คึกคัก
06 ก.พ. 55 | อ่าน 62245 ครั้ง
ทายซิ ! เด็กไทยเขียนพยัญชนะอะไร ? ผิดอื้อ ผิดแบบน่าหยิก
20 ก.ย. 55 | อ่าน 1223 ครั้ง
’ศูนย์เสมารักษ์’ผงะแนวโน้มช่างกลเพิ่มดีกรีเหี้ยม
30 ม.ค. 55 | อ่าน 68700 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.