Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ชงเกณฑ์คัด’ป.ตรี5ปี-หลักสูตร4+1’เสนอบอร์ดครูพันธุ์ใหม่24พ.ค.นี้มก.รุกเปิด’ตรีควบโท
      

ชงเกณฑ์คัด'ป.ตรี5ปี-หลักสูตร4+1'เสนอบอร์ดครูพันธุ์ใหม่24พ.ค.นี้มก.รุกเปิด'ตรีควบโท'รุ่นแรกปี'55

          นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ มีมติชะลอโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร 6 ปี ในปีการศึกษา 2554 และให้ผลิตครูระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) หรือ 4+1 ตามเดิมนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม ตนจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิต และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรครู 5 ปี และหลักสูตร 4+1 อีกครั้ง
          นายสมหวังกล่าวว่า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรครู 5 ปีนั้น จะใช้เกณฑ์เดิมของปีการศึกษา2552-2553 แต่จะปรับปรุงเพิ่มเติมบางส่วน เช่นต้องเป็นสถาบันที่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใหม่ๆ ความพร้อมของโรงเรียนสาธิตที่จะใช้สำหรับฝึกสอน เป็นต้น โดยสถาบันจะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการการคัดเลือกสถาบันไม่ต่ำกว่า60% ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯขอให้มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้พิจารณาแล้วในรอบแรก 37 สถาบัน ส่วนของหลักสูตร 4+1 ที่ยังไม่เปิดรับเพราะคุรุสภามีมติไม่รับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงต้องเสนอเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งเกณฑ์หลักๆ จะคล้ายกับหลักสูตร 5 ปี แต่ต้องสำรวจก่อนว่ามีสถาบันใดบ้างที่เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต เพื่อทำหนังสือเสนอคุรุสภาขออนุมัติให้สถาบันดังกล่าวเปิดสอนป.บัณฑิตได้เฉพาะปี 2554 เท่านั้น
          ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาที่รับทุนนั้น ในส่วนของหลักสูตร 5 ปี ที่รับนักเรียนที่จบชั้น ม.6 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมปลาย(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 แต่ที่จะเสนอเพิ่มเติมคือ ให้พิจารณาคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ด้วย โดยจะต้องอยู่ในกลุ่ม 30%แรกของการเรียงคะแนนจากสูงไปต่ำของประเทศส่วน ป.บัณฑิต ต้องดูคะแนนภาษาอังกฤษ หรือคะแนนวัดแววความเป็นครู และผลการเรียนในวิชาเอกต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 นายสมหวังกล่าว
          ผู้สื่อข่าวถามว่า หากในปี 2555 จะปรับเป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 6 ปี เด็กที่เข้าเรียนในปีนี้จะเสียโอกาสหรือไม่ นายสมหวังกล่าวว่า หากรัฐบาลใหม่เข้ามา และอนุมัติให้ดำเนินการหลักสูตรครู 6 ปีต่อ ก็อาจขอให้พิจารณาว่าเด็กกลุ่มนี้ให้เรียนต่อเนื่องจนจบปริญญาโทได้ แต่ต้องขึ้นอยู่ที่การพิจารณาของรัฐบาลใหม่ เพราะหากอนุมัติเฉพาะรุ่นปีการศึกษา 2555 ก็คงต้องเป็นตามนั้น
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการครูพันธุ์ใหม่ในปี 2554 จะผลิตครู 6,200 คน แบ่งเป็น ให้ทุนเรียน และประกันการมีงานทำ 2,400 คน โดยรับนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 1,100 คน และหลักสูตรป.บัณฑิตฯ 1,300 คน ส่วนการประกันการมีงานทำอย่างเดียว 3,800 คน รับนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน1,600 คน รับนักศึกษาที่จะขึ้นปี 4 จำนวน 1,000 คน และหลักสูตร ป.บัณฑิต 1,200 คน
          นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า มก.ได้พัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ในหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท 6 ปี จนพร้อมที่จะผลิตครูที่มีคุณภาพมีความสามารถในการสอน ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับมาตรฐานของครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่ขาดแคลนขณะนี้หลักสูตรได้ผ่านการอนุมัติจากสภา มก.เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา และอยู่ในขั้นตอนการยื่นขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภา คาดว่าจะเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2555 จำนวน 25 คนแม้ว่า สกอ.จะชะลอโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่หลักสูตร 6 ปีไปแล้วก็ตาม
          สำหรับนิสิตในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่หลักสูตรครู 6 ปี ของ มก.หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การผลิตครูพันธุ์ใหม่ จะได้รับทุน และประกันการมีงานทำ แม้รัฐบาลจะชะลอโครงการนี้ต่อไป มก.จะเดินหน้าต่อ โดยหาทุนให้นิสิตเองพร้อมทั้งประกันการมีงานทำ โดยอาจให้สอนในโรงเรียนสาธิต มก.ดังนั้น นิสิตในโครงการดังกล่าวไม่ต้องกลัวตกงาน นายวุฒิชัยกล่าว
          น.ส.พรทิพย์ ไชยโส คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มก. กล่าวว่า คณะศึกษาศาสตร์มีความพร้อมหลายด้าน ทั้งอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขา คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงมีความร่วมมือกับหลายๆ หน่วยงาน เช่น โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในจังหวัดใกล้เคียงที่จะเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นิสิต มีความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิตอย่างไรก็ตาม การเรียนหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท 6 ปี นิสิตจะได้รับปริญญา 2 ใบ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อที่นิสิตจะได้นำองค์ความรู้ในแต่ละระดับไปใช้ในการทำงานได้ อีกทั้งคณะได้เปิดโอกาสแก่นิสิตที่ไม่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เรียนเฉพาะระดับปริญญาตรีได้

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 09 พ.ค. 54   อ่าน 57285 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.คลอดมาตรการคุมทัศนศึกษา
11 มี.ค. 57 | อ่าน 515 ครั้ง
สทศ.แนะ รร.ฝึกเด็กใช้กระดาษคำตอบสากล
13 ม.ค. 57 | อ่าน 541 ครั้ง
นวัตกรรม ’เมล็ดผักปลัง’ แชมป์ ’ร.ร.เด็กฟันดี’ ระดับชาติ 2 ปี
18 มี.ค. 57 | อ่าน 896 ครั้ง
สมศ.แนะวิธีรับมือประเมินรอบสี่
16 เม.ย. 58 | อ่าน 509 ครั้ง
เปิดโครงการ "มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 2559"
15 ม.ค. 59 | อ่าน 511 ครั้ง
สสวท.แจกหนังสือเรียน-คู่มือครูฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี!
15 ก.ย. 59 | อ่าน 742 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.