Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ข้อเสนอของสภานักเรียน ประจำปี 2554
      

ข้อเสนอของสภานักเรียน ประจำปี 2554

 

          คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอของสภานักเรียน ประจำปี  2554  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และเห็นชอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมและจำเป็นตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
          สาระสำคัญของเรื่อง
          กระทรวงศึกษาธิการ รายงานว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สภานักเรียน ซึ่งประกอบด้วย  ผู้แทนสภานักเรียนจากทุกจังหวัด รวมทั้งนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ(นักเรียนพิการ) นักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พร้อมครูที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบงานโครงการสภานักเรียน   จำนวน  250 คน เข้าคารวะและนำเสนอผลการประชุมสภานักเรียน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล    
          กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า ในปี 2554 สภานักเรียนได้เสนอประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข 5  ประเด็น  ดังนี้
          ประเด็นที่ 1  เรื่องการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา  โรงเรียนให้ความรู้เรื่องเพศศึกษายังไม่ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนในปัจจุบัน เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การท้องในวัยเรียน นักเรียนออกจากสถานศึกษากลางคัน การทำแท้งที่ผิดกฎหมาย
          สภานักเรียนได้เสนอแนวทางแก้ไข  ดังนี้
          1. โรงเรียนควรให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาทุกช่วงชั้นตามพัฒนาการของนักเรียน
          2. ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับเพศศึกษา
          3. ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีเวลาให้บุตรหลานในปกครอง ร่วมสนทนา แนะนำ ในเรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งในการดูแลนักเรียน
          4. รัฐบาลควรให้ความสำคัญและเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อจะได้ลดปัญหาดังกล่าว
          ประเด็นที่  2  เรื่องปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย  ปัจจุบันสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ เผยแพร่ภาพการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก สตรี และการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น  ปัญหาดังกล่าวหลายหน่วยงานพยายามเข้ามาช่วยแก้ปัญหา แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ
          สภานักเรียนได้เสนอแนวทางแก้ไข  ดังนี้
          1. ให้สภานักเรียนมีบทบาทในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  พร้อมทั้งสนับสนุนให้สภานักเรียนสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมดูแล และร่วมแก้ไขปัญหา
          2. รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการแก้ปัญหา
          3. ภาครัฐและเอกชน เข้ามาทำงานร่วมกับสภานักเรียน  ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
          ประเด็นที่ 3  เรื่องความเสื่อมโทรมของสถาบันครอบครัว ผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องทำงานนอกบ้านและให้ลูกอยู่บ้านลำพัง ทำให้เด็กขาดความรักความอบอุ่น ขาดที่พึ่งทางด้านจิตใจ และหันไปพึ่งสื่อ ได้แก่ โทรทัศน์ เว็บไซต์ วีดีโอเถื่อน โดยเฉพาะรายการโทรทัศน์ตามเคเบิ้ลทีวี ซึ่งหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ และเด็กนิยมเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในแหล่งชุมชน ที่พักอาศัย และใกล้สถานศึกษา
          สภานักเรียนได้เสนอแนวทางแก้ไข  ดังนี้
          1. สภานักเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง และเครือข่ายของแต่ละโรงเรียน ร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว โดยให้หน่วยงานทางภาครัฐ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกหน่วยให้บริการตามชุมชนให้ความรู้ทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
          2. กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สภานักเรียน ร่วมกับสื่อท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน จัดตั้งศูนย์รับปรึกษาปัญหาต่างๆ ของเด็กและเยาวชนในชุมชนเพื่อลดความเสี่ยง
          3. รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดทางด้านสื่ออย่างเด็ดขาด
          4. รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อต่างๆ เพื่อเด็กและเยาวชนโดยไม่ได้เลือกเฉพาะช่องใดช่องหนึ่ง
          ประเด็นที่ 4 เรื่องความสมานฉันท์ ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทร เป็นสังคมแห่งรอยยิ้มมีความรักความสามัคคี แต่ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนไป เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกิดความขัดแย้งทางด้านความคิด 
          สภานักเรียนได้เสนอแนวทางแก้ไข  ดังนี้
          1. สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้เด็กมีจิตสาธารณะ โดยรัฐบาลต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์ในทุกพื้นที่
          2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกของเด็ก โดยสภานักเรียนภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการต้องให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ  เพื่อจะได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
          3. รัฐบาลส่งเสริมให้ชุมชนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อทำให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม
          ประเด็นที่  5  เรื่องการขาดบุคลากรด้านคณิตศาสตร์สำหรับคนพิการ ทำให้นักเรียนพิการ ไม่เข้าใจ สื่อการสอนการเรียน
          สภานักเรียนได้เสนอแนวทางแก้ไข  ดังนี้
          1. รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับคนพิการ
          2. รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านคณิตศาสตร์สำหรับผู้พิการ ให้มากขึ้นและเพียงพอ
          3. รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ให้โอกาสนักเรียนพิการ ได้เข้าเรียนร่วมในทุกระดับชั้น
          ทั้งนี้ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมและจำเป็นตาม อำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
          1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอสภานักเรียนที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน การแก้ปัญหาเรื่องการท้องไม่พร้อมและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
          2. กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอสภานักเรียนในการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา การป้องกัน  การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและเรื่องอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   
          3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอสภานักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เช่น ควบคุมดูแลการเปิดสถานเริงรมย์ใกล้กับสถานศึกษา  การจับกลุ่มมั่วสุมของเด็กในวัยเรียน  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่เข้าไปในสถานศึกษาและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
          4. กองบัญชาการกองทัพบกขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอสภานักเรียน ในการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในทุกท้องถิ่น ภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งจากความขัดแย้งทางการเมือง ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการใช้กิจกรรม และวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกให้เด็กๆ โดยฝึกการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายของสภานักเรียน ภายใต้การสนับสนุนของกองบัญชาการกองทัพบกในทุกๆ ด้าน และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
          5. กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอสภานักเรียน ทั้งด้านการเมือง การปกครอง สังคม สร้างความสมานฉันท์ความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
          6. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนขอความร่วมมือช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะสภานักเรียน ในการหาพื้นที่สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยไม่เลือกเฉพาะสถานีใดสถานีหนึ่ง
          7. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอสภานักเรียน ที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนาและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่มีกฎหมาย  เช่น เรื่องสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุที่ไม่เหมาะสม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
          8. กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัด ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท โดยเฉพาะการขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนพิการ และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาส่งเสริมและประสานงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้ง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

          --ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 เมษายน 2554--โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 54   อ่าน 21588 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อาชีวะผนึกมก.ยกเครื่อง’ผ้า’
04 พ.ย. 54 | อ่าน 69592 ครั้ง
ม็อบครูสลาย! รมต.ศธ.รับข้อเรียกร้องค่าจ้าง
18 ก.ย. 56 | อ่าน 849 ครั้ง
ตรวจสอบมติ ครม. 14 ก.ค. วาระการแต่งตั้งโยกย้ายขรก.ครบทุกตำแหน่งที่นี่
15 ก.ค. 58 | อ่าน 628 ครั้ง
โจทย์สำคัญของสพฐ.
03 ส.ค. 58 | อ่าน 648 ครั้ง
มรส.ปั้นนักวิจัยมืออาชีพ
30 ม.ค. 55 | อ่าน 72463 ครั้ง
"กทม.-ศธ." ปิด 32 โรงเรียน
25 พ.ย. 56 | อ่าน 711 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.