Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.:การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.:การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

 

          ศิริพร กิจเกื้อกูล
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หากผลการประเมินผ่านการอนุมัติแล้ว จะแต่งตั้งเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอได้ ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดก่อน ซึ่งการพัฒนาก่อนแต่งตั้งนั้นเป็นไปตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมาตรฐานวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ.กำหนด
          บัดนี้ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อให้สอดรับกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552) จึงขอนำสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มาแจ้งให้ทราบดังนี้
          1.ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคุณสมบัติในการเสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
          2.ผลการพัฒนานำไปในการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะได้ภายใน 3 ปี  นับแต่วันที่สำเร็จหลักสูตรการพัฒนา
          3.โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษกำหนด 2 ส่วน คือ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในวิทยฐานะชำนาญการพิเศษระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง วิทยฐานะเชี่ยวชาญ กำหนด3 ส่วน คือ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และการนำเสนอแนวทางการพัฒนาแนวทางในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง สำหรับรายละเอียดของหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาให้ส่วนราชการร่วมกับสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ  แล้วนำเสนอให้ ก.ค.ศ.ทราบ
          4.หน่วยดำเนินการพัฒนา ก.ค.ศ.กำหนดให้สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยดำเนินการพัฒนา
          5.การยื่นความประสงค์ขอรับการพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นที่ส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่สังกัดอยู่ ต่อจากนั้นส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าวต้องรวบรวมรายชื่อผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอรับการพัฒนาแจ้งไปยังหน่วยดำเนินการพัฒนาภายในวันที่ 10 ของเดือน และหน่วยดำเนินการพัฒนาจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาวัน เวลา สถานที่และรายละเอียดทางเว็บไซต์  ภายในวันที่ 25 ของเดือน
          อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญอยู่ก่อน สามารถนำผลการพัฒนาดังกล่าวไปใช้เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่สำเร็จหลักสูตรการพัฒนา
          รายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติแล้ว (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554) ซึ่งจะนำเสนอในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 11 เม.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 54   อ่าน 99662 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ปลัดศธ.เล็งลดขนาดองค์การค้า
31 มี.ค. 54 | อ่าน 54786 ครั้ง
คอลัมน์: การศึกษา: เด็ก-ครูบนดอยวิพากษ์'ไม้เรียว'
03 ก.พ. 54 | อ่าน 9408 ครั้ง
’สวนดุสิต’ รณรงค์ ’นักศึกษา’ ใช้สิทธิเลือกตั้ง
17 มิ.ย. 54 | อ่าน 124245 ครั้ง
ศธ.-สธ.-กทม.ผุดวอร์รูมสู้มือเท้าปากตั้งเป้าควบคุมให้ได้ภายใน 6 สัปดาห์
20 ก.ค. 55 | อ่าน 754 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ. ในการจัดประเภทตำแหน่งของข้าราชการฯ ใน 19 สถาบันการอาชีวศึกษา
10 เม.ย. 58 | อ่าน 575 ครั้ง
แจงเหตุร.ร.เล็กตกประเมินอื้อ
16 ก.ค. 55 | อ่าน 760 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.