Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ร่างระเบียบ ก.ค.ศ.
      

ร่างระเบียบ ก.ค.ศ.

          เรื่อง  ร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย  สำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้ในระยะต้นของการบังคับใช้ระเบียบนี้เป็นเงินจำนวน 15.102 ล้านบาทต่อปี ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณต่อไป  
          ข้อเท็จจริง
          กระทรวงศึกษาธิการเสนอว่า
          1. ด้วย ก.พ. ได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  และประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ซึ่งได้กำหนดให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ สายอำนวยการเฉพาะด้าน ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า พ.ต.ก. ซึ่งมีผลใช้บังคับเฉพาะกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ในขณะที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนิติกร มีลักษณะงานเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกรซึ่งเป็นตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษและให้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันสำหรับตำแหน่งที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกัน  และเพื่อเป็นการสงวนรักษาบุคลากรในตำแหน่งดังกล่าวที่มีความรู้ความชำนาญ  ประสบการณ์สูงไว้ในระบบราชการอันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของหน่วยการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 33 บัญญัติว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
          2. สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... โดยใช้แนวทางตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 โดยมีการจัดประชุมสัมมนา และนำร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2552 และเสนอต่อที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ดังกล่าว และมอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. นำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป 
          3. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... แล้ว 
          สาระสำคัญของร่างระเบียบ ก.ค.ศ.
          1. กำหนดนิยามคำว่า เงินเพิ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ เหตุพิเศษ (ร่างข้อ 3)
          2. กำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และกำหนดเงื่อนไขในการได้รับเงินเพิ่ม (ร่างข้อ 4)
          3. กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่ม (ร่างข้อ 5)
          4. กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มสำหรับเดือนตามส่วนของจำนวนวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ และกำหนดข้อยกเว้นสำหรับกรณีที่มิได้ปฏิบัติงานแต่ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม (ร่างข้อ 6)

          --ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 สิงหาคม 2553--โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 53   อ่าน 13028 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เร่งปฏิทินสอบ ผอ.ร.ร.5 พันอัตรา เสนอคปภ.โรงเรียนมีเด็กต่ำกว่า 40 คนไม่บรรจุ ผอ.ใหม่
04 พ.ย. 59 | อ่าน 699 ครั้ง
รุกปฏิรูป'การศึกษาทางเลือก'
14 ก.พ. 54 | อ่าน 10184 ครั้ง
มศว ชง 3 ข้อรัฐบาลจัดสรรงบ เพิ่มเงินพนักงานเก่า - ใหม่อย่างเป็นธรรม
17 ก.ค. 55 | อ่าน 1175 ครั้ง
เร่ง สมศ.ลดปัญหาครูรับภาระเกิน
28 ม.ค. 58 | อ่าน 498 ครั้ง
"ดาว์พงษ์"วางโรดแมปแก้การศึกษา 6 ด้าน
28 ก.ค. 59 | อ่าน 535 ครั้ง
สพฐ.รับลูก"บิ๊กตู่"แยกแบบฝึกหัดจากตำรา
03 มิ.ย. 58 | อ่าน 425 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.