Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’ชินวรณ์’คุ้มครองสิทธินักศึกษาแจ้งมหา’ลัยให้ปฏิบัติตามนโยบาย
      

'ชินวรณ์'คุ้มครองสิทธินักศึกษาแจ้งมหา'ลัยให้ปฏิบัติตามนโยบาย

          นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัญหาการจัดการศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่คำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จนทำให้นิสิตนักศึกษาได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บางรายยากที่จะแก้ไขหรือเยียวยาได้ ดังนั้นนาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตนักศึกษา และเป็นมาตรการในการคุ้มครองสิทธินิสิตนักศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง และนำไปสู่การมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาศัยตามออำนาจความในมาตรา 8 ประกอบกับมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ศธ. พ.ศ.2546
          นายสุเมธ กล่าวต่อว่า สำหรับนโยบายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 1.สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้นิสิต   นักศึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เป็นความจริงและถูกต้อง เช่น การรับรองปริญญา การรับรองคุณวุฒิโดยหน่วยงานของรัฐและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นต้น 2.สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้นิสิตนักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น หากสถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา สถาบันอุดมศึกษานั้นจะต้องรับผิดชอบต่อนิสิตนักศึกษาที่เสียหายต่อการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ
          3.สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้นิสิตนักศึกษาได้รับบริการ และสวัสดิการ รวมทั้งได้รับการดูแล สวัสดิภาพระหว่างอยู่ในสถานศึกษา เช่น บริการด้านสุขภาพ บริการให้คำปรึกษา และแนะแนวอาชีพ สวัสดิการหอพัก และระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 4.สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องเป็นระบบที่ทำให้นิสิตนักศึกษาได้รับคำแนะนำ ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการและคุณธรรมในการดำเนินชีวิตควบคู่กัน และ 5.สถาบันอุดมศึกษาควรให้โอกาสนิสิตนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา เช่น การให้โอกาสนิสิตนักศึกษาดูคำตอบข้อสอบของตน ที่ผู้ตรวจได้ตรวจและให้คะแนนแล้ว เป็นต้น
          นายสุเมธ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดส่งหนังสือเวียนประกาศ ศธ.ฉบับดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามประกาศ นอกจากนั้นตนยังได้สังการให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบกรณีมหาวิทยาลัยใช้เรื่องของการให้ทุนการศึกษาและการรับประกันการมีงานทำตามโครงการครูพันธุ์ใหม่ หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษาไปใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อดึงเด็กเข้าเรียนแล้ว และหากพบว่ายังมีสถาบันใดกระทำการในลักษณะดังกล่าวจริงก็จะถือว่าทำผิดกฎหมาย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมืองโพสเมื่อ : 30 มี.ค. 54   อ่าน 14690 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เตือน’ม.’ผลิตบัณฑิตตรงอัตลักษณ์
07 มิ.ย. 54 | อ่าน 37711 ครั้ง
สพฐ.โอนงบฯเทอม2 ให้โรงเรียน
18 ต.ค. 57 | อ่าน 461 ครั้ง
เจ๋ง ม.พายัพพาหุ่นราคาประหยัดชนะเลิศรายการ AFRON ระดับโลก
09 ต.ค. 55 | อ่าน 722 ครั้ง
สพฐ.จัดทัพ นร.ประถมแข่งคณิต-วิทย์โอลิมปิก
04 ต.ค. 53 | อ่าน 11340 ครั้ง
หมายเหตุ ก.พ.: ศูนย์กลางการพัฒนากาลังคนภาครัฐธรรมา ธรรมมะในภาครัฐ
28 ก.พ. 56 | อ่าน 521 ครั้ง
ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย
15 ก.ย. 54 | อ่าน 29944 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.