Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เริ่มคุณภาพการศึกษา สร้างคุณภาพประเทศไทย
      

เริ่มคุณภาพการศึกษา สร้างคุณภาพประเทศไทย

          สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน
            คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          การเริ่มเชิงนโยบายด้าน คุณภาพการศึกษาของ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ปรากฏผลเด่นชัดในกรอบเวลา 6 เดือน และจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี เป็นอย่างน้อยเพื่อให้เกิด วัฒนธรรมคุณภาพอย่างแท้จริง หลังจากที่รัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ ผลงานของรัฐบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน ผู้ปกครองครู ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่นโยบายเรียนฟรี 15 ปี การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 (กนป.)คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา(กขป.) อนุกรรมการ 7 ชุด และผลงานด้านวิชาชีพครู เงินเดือนใหม่ ค่าตอบแทน วิทยฐานะและอื่นๆ สุดท้ายที่ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ คือคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนดีประจำตำบล กศน.ประจำตำบล  ที่เป็นจุดเน้นในกรอบ 6 เดือนอันใกล้นี้
          ในระยะนี้ ศธ.จึงมีการตื่นตัว เตรียมตัวกันครั้งใหญ่ ในวันที่ 12, 22 ตุลาคม และ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้กำหนดทิศทางเป้าหมาย นโยบายด้วยตนเองการศึกษาไทยจะเริ่มขับเคลื่อนด้วยหน่วยงานใหญ่ ดังเช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีการเตรียมงานเรียบร้อยแล้วพร้อมลงนามความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
          ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ กนป. จะมีบทสรุปเชิงนโยบายของอนุกรรมการ 7 ชุด ในประเด็นสำคัญหลายด้าน และการทดลองนำร่อง4 จังหวัด เชียงใหม่ อุดรธานี นครศรีธรรมราชและนครสวรรค์ เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ เช่นเดียวกันหนังสือพิมพ์มติชนกับเครือข่ายอุดมศึกษาจำนวนมากร่วมกันกำหนดวาระการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการใหม่ ทรัพยากรการศึกษาอาชีวศึกษากับการพัฒนาประเทศ การวัดและประเมินผลต่อแนวทางคุณภาพการศึกษาเป็นต้น ระยะเวลา 6 เดือน จึงเป็นวาระแห่งสีสันบรรยากาศวิชาการ การเดินเครื่องของหลายหน่วยงาน การสนับสนุนส่งเสริม ติดตามช่วยเหลือ และผลแห่งคุณภาพผู้เรียนที่น่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนจากการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
          การสร้างเป้าหมายเชิงคุณภาพการศึกษาให้เข้าใจตรงกันเป็นเรื่องสำคัญมาก องค์ประกอบเชิงคุณภาพของผู้เรียนแบ่งได้ 3 ด้านคือ 1.ด้านคุณลักษณะ ใฝ่รู้ใฝ่ดี ความเป็นสากล คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จิตอาสา จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองดี 2.ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ได้คะแนนโอเน็ตและผลคะแนนวัดประเมินผลระดับชาติ (เอนที) แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 50% ทั้งประเทศสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ3.คุณภาพเด็ก คิดวิเคราะห์ มีความมุ่งมั่น ทักษะชีวิต เรียนรู้ตลอดชีวิต รักถิ่นฐานชุมชนตนเองคุณภาพการศึกษา 3 ด้านนี้มุ่งทำความเข้าใจกับครู4-5 แสนคน ให้สร้างเด็กไทย เป้าหมายตรงกันผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการเขตประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 223 เขต นักเรียนและผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษา และอื่นๆ
          การจัดทำแผนปฏิบัติการ 6 เดือนของ สพฐ.ได้กำหนดจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพ : ก้าวแรกอย่างมั่นใจ ปฏิรูประบบหลักสูตรสัดส่วนเวลา 70.30 น.การเรียนรู้ในห้องเรียน ภาควิชาการ 8 กลุ่มสาระ70% ส่วนอีก 30% เป็นการเรียนนอกห้องเรียนชุมชนศึกษา กิจกรรมค่าย การสอนแบบโครงการความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ครูต้องออกแบบ สอนแบบกระบวนการ ตั้งโจทย์วิจัยการเรียนรู้ได้เชื่อมโยงบูรณาการเป็น ผู้บริหารการศึกษาต้องทำการนิเทศภายในตลอดเวลา วิชาชีพศึกษานิเทศก์จะกลับมาทำหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิโรงเรียนจะเป็นหน่วยสำคัญที่สุด เป็นปลายสุดของการกระจายอำนาจแบบมีส่วนร่วม ที่ทุกฝ่ายจะมาร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นได้จุดเปลี่ยนแปลงสำคัญมิใช่อยู่ที่โรงเรียน 30,000 กว่าแห่งเท่านั้น เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  223 แห่ง จะเป็นพลังขับเคลื่อนสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้โรงเรียนได้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
          สำหรับสำนักงาน กศน. ยังคงยึดปรัชญาคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยการสร้างลู่ใหม่การศึกษากับเด็กด้อยโอกาสเด็กลอยล่อง เด็กไร้สัญชาติ 3 ล้านคน สร้างหลักสูตรการทำมาหากินให้กับประชาชน ผู้ใช้แรงงาน 20 ล้านคน ครู กศน. ประจำตำบลผู้สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยรากหญ้า ความปรองดองในชุมชน ชาวบ้านในมิติไอทียุคใหม่การเรียนรู้แบบไม่มีรอบ ไม่มีรุ่น และการเทียบโอนวุฒิการศึกษาต่อยอดได้  เป็นต้น
          การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยมิใช่การนั่งประชุมถกเถียงกันตั้งอนุกรรมการหลายชุด มีค่าใช้จ่ายถึง 600 ล้านบาท ได้บทสรุปเชิงเอกสารมากมายแต่นำไปเชื่อมโยงแก้ไขเชิงนโยบาย การตัดสินใจไม่ได้เหมือนคณะกรรมการแฝดอินจันในขณะนี้ แต่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมกรอบเวลา คณะกรรมการติดตามสนับสนุนช่วยเหลือตลอดเวลา 6 เดือน ไม่ว่าจะเป็นเดือนตุลาคมประกาศวาระเชิงนโยบาย เดือนพฤศจิกายน เป็นแผนปฏิบัติการ เดือนธันวาคมการลงมือปฏิบัติในระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และต่อเนื่องไป มกราคมติดตามผลคุณภาพที่เกิดขึ้นในเชิงคุณภาพลักษณะผลสัมฤทธิ์ คุณภาพของผู้เรียน เดือนกุมภาพันธ์สรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน การรายงานผลจุดแข็ง จุดอ่อน กำหนดนโยบายโจทย์คุณภาพที่ค้นพบใหม่ ปฏิบัติการให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง ตารางกำหนดเวลานั้นเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา เพื่อให้เชื่อมโยง สอดคล้องสัมพันธ์กันมากที่สุด
          แม้จะมีแผนงานค่อนข้างจับต้องได้ จุดที่ต้องระมัดระวัง จุดอ่อนก็มีไม่น้อยจากสภาวะการเมืองที่ไม่นิ่ง การเดินขบวนของเสื้อสีต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำให้นโยบายเชิงคุณภาพการศึกษาไม่ต่อเนื่อง ครู 4-5 แสนคนไม่เปลี่ยนวิธีการสอนหนังสือมาสอนคน วัฒนธรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการ การกระจายอำนาจแบบมีส่วนร่วมไม่สมบูรณ์ ผู้บริหารระดับต่างๆไม่กล้าคิดนอกกรอบ ยึดระเบียบกฎเกณฑ์ ในการดำเนินงาน มีการทุจริตคอร์รัปชั่น เงินงบประมาณบางหน่วยงานที่ไม่ลงสู่ตัวนักเรียนเป็นสำคัญ ประเด็นปัญหา จุดอ่อนเหล่านี้ต้องจัดการให้หมดไป เราจึงจะเริ่มเข้าสู่ทศวรรษคุณภาพการศึกษาสร้างคุณภาพประเทศไทยได้อย่างแน่นอนทีเดียว

          --มติชน ฉบับวันที่ 11 ต.ค. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 53   อ่าน 10245 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เร่งคลอดกรอบคุณวุฒิฯ
25 มี.ค. 54 | อ่าน 85564 ครั้ง
ข้าราชการ 1 ล้านคนเฮ! คลังแจกเงิน1.5หมื่นล้าน หวังกระตุ้นบริโภค
22 มี.ค. 59 | อ่าน 896 ครั้ง
เผยการศึกษาทั่วโลกวูบ ’สหรัฐ-อังกฤษ’ เร่งปฏิรูป
27 เม.ย. 54 | อ่าน 22192 ครั้ง
เกณฑ์การสอบคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา สอศ.
29 มิ.ย. 58 | อ่าน 569 ครั้ง
สคบ.เตรียมจัดระเบียบร.ร.กวดวิชา หลังพบกว่า 1 หมื่นแห่งไม่ได้มาตรฐาน
02 พ.ย. 55 | อ่าน 1894 ครั้ง
โรงเรียน 3 จว.ใต้ เปิดสอนวันแรก
17 ธ.ค. 55 | อ่าน 1064 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.