Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


วว.โชว์นิทรรศการ TISTR BCG Being the Better Life งานมหกรรมวิทย์ 63สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงอว. เชิญชวนชมนิทรรศการ "TISTR BCG … Being the better life" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2563 ระหว่าง 13-23 พ.ย.นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.63 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ร่วมจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2563 (National Science and Technology Fair 2020) ระหว่างวันที่ 13-23 พ.ย.63 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มุ่งเน้นขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก โชว์นิทรรศการ "TISTR BCG … Being the better life" ให้ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เยาวชน ด้วยผลงานวิจัยพัฒนาด้าน Circular Economy ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง สู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อความยั่งยืนของประเทศ


BCG Economy Model เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่จะพาประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นกลไกขับเคลื่อน

การเข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้ วว. นำเสนอผลงานตามนโยบาย BCG Economy Model และโครงการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ภายใต้แนวคิด TISTR BCG … Being the better life โดยการถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน. ให้แก่เยาวชน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง มุ่งสร้างความตระหนักและความสนใจด้าน วทน. ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนและประชาชนทั่วไป หวังสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนำ วทน. ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของประเทศ โดยมีการจัดแสดงผลงาน 3 โซนกิจกรรม ดังนี้

โซนที่ 1 นิทรรศการให้ความรู้และภาพรวมผลงาน วว. กับ BCG นำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย BCG Economy Model โดยการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้ วว. ผลิตผลงานวิจัยซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้นำไปใช้มากขึ้น โดยเฉพาะ SMEs วิสาหกิจชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 12 ผลงานเด่น ได้แก่ ฐานข้อมูลจุลินทรีย์และการนำไปใช้ประโยชน์ โพรไบโอติก สารชีวภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ (BioD) เห็ดเพื่อชุมชน ลำตะคองโมเดล เมืองน่าอยู่ และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (PROSEA) นวัตอัตลักษณ์ วว. การจัดการขยะชุมชนด้วย วทน. อบต. ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พลังงานชีวมวล เซรามิก ยางพารา และบล็อกประสาน ไม้ดอกไม้ประดับ

โซนที่ 2 Highlight ผลงานเด่น วว. ด้าน Circular Economy นำเสนอผลงานวิจัย “หินกรองตู้ปลาบำบัดน้ำจากเปลือกหอย” หรือ ตู้ปลามีชีวิต ผลสำเร็จในการดำเนินงานของ วว. ร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข วิสาหกิจชุมชนเขาสามมุข และชุมชนเขาสามมุข จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย Quadruple Helix เพื่อการพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเปลือกหอยนางรม

"หินกรองตู้ปลาบำบัดน้ำจากเปลือกหอย" เป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยนางรม โดยใช้ วทน. เข้ามาจัดการขยะชุมชน ช่วยลดปริมาณขยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตอัตลักษณ์ในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่น 1.เปลือกหอย ประกอบด้วย แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เปลี่ยนให้เป็นสารที่มีคุณสมบัติบำบัดน้ำได้ 2.เป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอย ที่นำมาพัฒนาเป็นหินกรองตู้ปลา มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกำจัดแอมโมเนียและฟอสเฟตในน้ำได้ และ 3.มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาจากแอมโมเนียและฟอสฟอรัสได้ โดยมีอายุยาวนานถึง 3 เดือน ภายหลังเลิกใช้งาน สามารถนำไปเป็นวัสดุปรับสภาพดินได้

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้านสังคม 1.ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้การจัดการขยะและของเหลือทิ้งเชิงพื้นที่ 2.ชุมชนนำแนวคิด ความรู้ ไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสม ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาจากกลิ่นและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการกองทิ้งเปลือกหอยนางรม

โซนที่ 3 กิจกรรมร่วมสนุกแบบวิถี New Normal ร่วม Check in ถ่ายภาพ ในบรรยากาศอะควาเรียมหรรษา พร้อมกิจกรรมตอบปัญหา ร่วมสนุกแชร์แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากบูธนิทรรศการของ วว. โดยจัดกิจกรรมเป็นรอบๆ พร้อมรับของรางวัลเป็นที่ระลึกมากมาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและต่อยอดความคิดสู่การหล่อหลอมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

"วว. เชื่อมั่นว่านิทรรศการ TISTR BCG … Being the better life ซึ่งได้นำมาโชว์ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนของไทยอย่างเป็นรูปธรรม ตามเจตนารมณ์การจัดงานของกระทรวง อว. ที่ว่า...จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ สร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" ดร.ชุติมา กล่าว.

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 63   อ่าน 820 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.เปิดบ้านเผยแพร่’นวัตกรรม’
31 พ.ค. 55 | อ่าน 1321 ครั้ง
เปิดโลกการอ่าน ผ่านเทคนิคการสอนบนดอยสูง
29 พ.ย. 54 | อ่าน 52649 ครั้ง
ศึกษาดูงาน
27 ม.ค. 57 | อ่าน 659 ครั้ง
สมศ.เผย 5 ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมชูตัวอย่างความสำเร็จ จากการนำผลประเมินมาปรับใช้
04 ธ.ค. 58 | อ่าน 989 ครั้ง
ศธ.เปิดพื้นที่ชวนทุกครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย
30 ม.ค. 56 | อ่าน 863 ครั้ง
สมศ.ไฟเขียวสพฐ.ขยายเวลาประเมินซ้ำรอบสาม
02 ธ.ค. 58 | อ่าน 758 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.