Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ก.ค.ศ. ปรับระเบียบดำเนินการทางวินัยเพิ่มอำนาจการลงโทษ ศธภ.-ศธจ. ย้ำเปลี่ยนให้ทันสมัยรับสภาวการณ์

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม ก.ค.ศ. โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ คือให้ยกเลิกระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 และเห็นชอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เม.ย.2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสังกัด และกำหนดให้มี กศจ. รวมทั้งให้ศึกษาธิการจังหวัด โดยอนุมัติ กศจ. มีอำนาจในการบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 (3) และ (4) ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 ส.ค.2561 โดยกำหนดเพิ่มเติมอำนาจการลงโทษของ ศธภ. และ ศธจ. และอัตราการลงโทษใหม่

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวอีกว่า ร่างระเบียบ ก.ค.ศ.ฉบับใหม่ สาระสำคัญยังคงเป็นไปตามหลักการเดิม ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 แต่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องบางประการ อาทิ รายงานการดำเนินการทางวินัยและมีการอุทธรณ์ โดยกำหนดให้การพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นการพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัย ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ การรายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาและ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้งพิจารณาแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการ หากเห็นชอบเรื่องวินัยเป็นอันยุติ หากมีความเห็นขัดแย้ง ให้เสนอ ก.ค.ศ. ส่วนรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงให้เสนอหรือรายงาน กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วรายงาน ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจากไทยรัฐ วันที่ 8 กันยายน 2561

 

ด้านมติชนออนไลน์ ได้นำเสนอข่าวนี้ ดังนี้

บอร์ดก.ค.ศ.เห็นชอบระเบียบลงโทษวินัยครู-บุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการก.ค.ศ. ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีมติยกเลิก ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 และ เห็นชอบ ร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 19/2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีศึกษาธิการภาค(ศธภ.)และศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสังกัด และกำหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด( กศจ. )รวมทั้งให้ศธจ. โดยการอนุมัติ กศจ. มีอำนาจในการบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 (3) และ (4) ของพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อว่า โดยกำหนดเพิ่มเติมอำนาจการลงโทษของศธภ.และศธจ. และอัตราการลงโทษใหม่ ซึ่งร่างระเบียบฯ มีสาระสำคัญเป็นไปตามหลักการเดิม ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ. 2551 โดยปรับปรุงให้สอดคล้อง กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในบางประการ อาทิ เรื่องรายงาน การดำเนินการทางวินัยและมีการอุทธรณ์ โดยกำหนดให้การพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นการพิจารณารายงาน การดำเนินการทางวินัย ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การรายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาและ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการ หากเห็นชอบ เรื่องวินัยเป็นอันยุติ หากมีความเห็นขัดแย้ง ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา

2. การรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เสนอหรือรายงาน กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณา แล้วรายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาตามลำดับ

“นอกจากนี้สำนักงานก.ค.ศ.ยังรายงานในที่แระชุมรับทราบ ว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาดำเนินการยกร่างอนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน) โดยมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดย ก.ค.ศ. ได้มอบหมายให้ นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และผู้อำนวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้แทน ก.ค.ศ. ในคณะทำงานดังกล่าว”นายพินิจศักดิ์ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจากมติชนออนไลน์ วันที่ 7 กันยายน 2561


โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 61   อ่าน 38 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ไม่เอาไว้ครูกศน.เรียกเงินแลกวุฒิ
28 ก.ค. 58 | อ่าน 292 ครั้ง
สช. มอบเกียรติบัตร ประกันคุณภาพภายใน ทั่วประเทศ
25 ธ.ค. 55 | อ่าน 1004 ครั้ง
’สุชาติ’ลั่นไม่ช่วยเด็กพลาด อ้างยึดหลักเกณฑ์ที่ประกาศไปแล้ว/รอ’ชินภัทร’ชี้ขา
18 พ.ค. 55 | อ่าน 974 ครั้ง
ครูเอกชนขาดแคลนหนักพบสอบติดครูผู้ช่วยจำนวนมาก
09 เม.ย. 56 | อ่าน 957 ครั้ง
ไทยแกนนำสร้างเครือข่ายบัญชีรายจ่ายการศึกษา
18 เม.ย. 59 | อ่าน 237 ครั้ง
คุรุสภาขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ Education for Sustainable Development (ESD) Internatio
15 พ.ย. 60 | อ่าน 285 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.