Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สวทช.-ไบโอไซ ร่วมมือหนุนใช้ระบบ BMS ปรับปรุงพันธุ์พืช ศก.ในภูมิภาคสวทช.และไบโอไซไทย เครือ VSNi จากอังกฤษ ร่วมมือหนุนใช้ระบบ BMS สร้างความเข้มแข็งการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจในภูมิภาค พร้อมร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้ระบบการจัดการงานวิจัย...


กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. และ ไบโอไซไทย ในเครือ VSNi ร่วมมือหนุนใช้ระบบ BMS สร้างความเข้มแข็งการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ณ สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน เพื่อส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการใช้ระบบการจัดการงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือระบบ BMS ในการปรับปรุงพันธุ์ในภูมิภาคอาเซียน และการประยุกต์ใช้กับโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชแต่ละชนิด รวมถึงความร่วมมืออื่นๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร โดยมี นายริชาร์ต พอร์เตอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนเอกอัครราชทูตอังกฤษ ให้การต้อนรับ และร่วมในพิธีลงนาม และร่วมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และ Mr.Stewart John Andrews, Director บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด, ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. และ Dr. Donghui Ma, CEO บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมลงนามดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้รับการแต่งตั้งจาก Generation Challenge Program (GCP) ให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน เพื่อบริหารและจัดการระบบงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบ หรือระบบ BMS (Breeding Management System) ที่พัฒนาโดย GCP เป็นเครื่องมือช่วยจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างนักปรับปรุงพันธุ์ เพื่อสืบค้นประมวลผล และนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สวทช. ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยด้านพืชอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทในเครือ VSN international (VSNi) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้ระบบ BMS ในการปรับปรุงพันธุ์ในภูมิภาคอาเซียน และประยุกต์ใช้ระบบ BMS ให้เหมาะสมกับการใช้งานของโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชแต่ละชนิด รวมถึงความร่วมมืออื่นๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร (IT for Agriculture) ด้วย


"สำหรับการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการใช้ระบบ BMS ที่ผ่านมา ไบโอเทค สวทช. ได้เน้นการอบรมเพื่อแนะนำการใช้ระบบให้กับนักปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย รวมถึงจัดอบรมการใช้ระบบให้กับนักปรับปรุงพันธุ์พืชในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย Data Management เป็นการแนะนำระบบซอฟต์แวร์ BMS และการจัดการงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ เช่น ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช การสร้างคู่ผสม การวางแผนงานทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์งานทดลองการเกษตร โดยปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้นำระบบ BMS มาใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ 1. ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ไบโอเทค สวทช. ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนและข้าวนาชลประทานให้ต้านทานโรค แมลง และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 2. ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร ระบุลักษณะประจำพันธุ์ของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง และ 3. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดทนแล้งสำหรับความร่วมมือของ สวทช. และบริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด จะเป็นเรื่องการปรับใช้ระบบ BMS ให้เหมาะสมกับการใช้งานของโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชแต่ละชนิด รวมทั้งพัฒนา IBP Hub Website, Facebook, Twitter เพื่อเพิ่มช่องทางสื่อสาร และสร้างประสิทธิภาพในการวิจัยให้มีมากขึ้นด้วย" ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวด้าน ดร.Donghui Ma CEO บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า เชื่อว่าความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่าง บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) กับ สวทช. ครั้งนี้ จะทำให้แนวคิดนี้ก่อตัวเป็นรูปธรรม และเราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันของภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ไม่ใช่แค่เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทของเราเท่านั้น แต่ PPP จะเป็นโมเดลต้นแบบของการนำองค์ความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศมาพัฒนาต่อยอดในรูปแบบของธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โอกาสนี้ ในนามของบริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด เราขอขอบคุณ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล และทีมงานจาก สวทช. ในความช่วยเหลือ และสนับสนุนในการจัดทำ MOU และการจัดงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณทีมงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, BMS champions จากห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ไบโอเทค สวทช., ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร, ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว ทุกท่าน สำหรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนบริษัทของเรา เราขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย สำหรับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงาน และขอบคุณทีมงานของบริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ทุกคนที่อำนวยความสะดวกจัดงานในครั้งนี้ สุดท้าย MOU ครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ (สวทช.) ในการช่วยแนะนำและสนับสนุนให้เราจัดตั้ง PPP ขึ้นที่นี่ เราได้ตัดสินใจอย่างกล้าหาญ และเราภูมิใจที่วันนี้เราได้มาอยู่ ณ ที่แห่งนี้.

ที่มา นสพ.ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 60   อ่าน 262 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มท.1ปูด จ่อใช้ม.44สอบเพิ่ม ปมโกงผลสอบราชการ "กาฬสินธุ์-อยุธยา-ลพบุรี"คิวต่อไป
08 ม.ค. 59 | อ่าน 357 ครั้ง
มร.ชร.ผนึกบัณฑิตศึกษา มรภ.ภาคเหนือ เสนอวิจัยบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนายั่งยืน
10 ก.พ. 57 | อ่าน 433 ครั้ง
มทร.อีสานตั้งเป้าปริญญาเอก 20% เพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ก่อนเข้าอาเซียน
23 มี.ค. 55 | อ่าน 8413 ครั้ง
เรียนภาษาไทย-อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ’ กศน.แม่สะเรียง ’
02 เม.ย. 57 | อ่าน 415 ครั้ง
ศธ.ห่วงเด็กนั่งหลังรถรับ-ส่งนร.ขอก.คมนาคม-สตช.กวดขัน
22 ก.ย. 59 | อ่าน 312 ครั้ง
สพฐ.ผุดไอเดียดึงครูเกษียณสอนต่อ ใช้ตำแหน่งอัตราจ้างร.ร.-สั่งสพท.เช็กจำนวนขาดแคลน
10 พ.ย. 58 | อ่าน 257 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.