Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด 76 รายเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2560 เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 257/2560 เรื่อง แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด 76 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค และการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ประเภทอำนวยการระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งจำนวน 76 ราย ดังนี้

 

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1

- นายวีระพงศ์ เดชบุญ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
- นายพัฒนะ งามสูงเนิน ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
- นายอารักษ์ พัฒนถาวร ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- นายธันวา ดีช่วย ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
- นายนพพร พิพิธจันทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2

- นายปัญญา แก้วเหล็ก ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
- นายวิระ แข็งกสิการ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
- นายสุเมธี จันทร์หอม ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
- นายสุดใจ มอญรัต ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3

- นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
- นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
- นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
- นายไสว สารีบท ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
- นายตั้ง อสิพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 4

- นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
- นายอนันต์ กัลปะ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
- นายวีระ ทวีสุข ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
- นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 5

- นายกนก ปิ่นตบแต่ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
- นายปรีดี ภูสีน้ำ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
- ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
- นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 6

- นายเจียร ทองนุ่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- นายชุมพล ศรีสังข์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายวินัย คุณวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
- นายพัฒนา ชมเชย ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7

- นายนิสิต ชายภักตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
- นายสมรักษ์ ถวาย ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
- นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
- นางวิมลมาลย์ รินไธสง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
- นายเสถียร รุกขพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระนอง

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8

- นายสันติ แสงระวี ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
- นายภิญโญ จันทรวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
- นายดาลัน นุงอาหลี ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
- นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 9

- ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
- นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
- นายครรชิต วรรณชา ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตราด
- นายธานินทร์ ชลจิตต์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10

- นายประกอบ จันทรทิพย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
- นายธีรพงษ์ สารแสน ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
- นายสุภชัย จันปุ่ม ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเลย
- นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
- นายชาตรี ม่วงสว่าง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 11

- นายปริญญา ธรเสนา ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
- นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
- นายเสถียร แสนอุบล ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12

- นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
- นายอธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
- ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
- นายกิตติพศ พลพิลา ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 13

- นายชอุ่ม กรไกร ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
- นายชาญชัย รสจันทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
- นางเยาวลักษณ์ คงพูล ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
- นายฤทธา นันทพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 14

- นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
- นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
- นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
- นายสมเกียรติ์ แถวไธสง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 15

- นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
- นายสุทิน แก้วพนา ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
- นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
- นายบุญชู จันทร์ดำ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 16

- นายนพรัตน์ อู่ทอง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
- นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
- นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
- นายบรรพ์ ใสแจ่ม ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 17

- นายประพฤทธิ์ สุขใย ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
- นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
- นายภูวนาท มูลเขียน ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
- นายสุรินทร์ แก้วมณี ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
- นายชาย มะลิลา ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตาก

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 18

- นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
- นายรมย์ พะโยม ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
- นายศักดา แสงทอง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
- นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวด้วยว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ เป็นผู้บริหารที่มาจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุดถึง 68 ราย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3 ราย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2 ราย และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 ราย

ส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีศึกษาธิการจังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส เพราะมีผู้สมัครไม่ครบ จึงต้องดำเนินการกระบวนการคัดเลือกบุคคลมาลงตำแหน่งต่อไปในอนาคต โดยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) มีผู้สมัครรวมเพียง 4 รายเท่านั้น

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
23/5/2560

 

ขอบคุณที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560


โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 60   อ่าน 602 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เผยผลวิจัยน.ร.ใช้โน้ตบุ๊ก
23 พ.ย. 53 | อ่าน 18490 ครั้ง
สกอ.พัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอ เปิดวิชาผลิตผ้าไหมในวิทยาลัยชุมชน
09 มี.ค. 54 | อ่าน 10941 ครั้ง
ตั้งคุรุสภาจังหวัดไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน
20 ต.ค. 57 | อ่าน 417 ครั้ง
คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ “รางวัลคุรุสภา” ประจำปี พ.ศ. 2559
26 ส.ค. 59 | อ่าน 421 ครั้ง
สารพันคนพันธุ์อา R MAGAZINE
22 พ.ย. 53 | อ่าน 14137 ครั้ง
พอเพียงพิชิตดอยช้าง แข่งขันหุ่นยนต์ไม้ไผ่ เสริมทักษะนร. ถิ่นทุรกันดาร
12 ต.ค. 60 | อ่าน 591 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.