Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


นายกฯส่งสารกำลังใจถึงครู ยกเป็นอาชีพสร้างคนคุณภาพของประเทศ พร้อมดูแล/สนับสนุนครูให้มีเกียรติและศักดินายกฯส่งสารกำลังใจถึงครูในโอกาสวันครูปี 60 ยกเป็นอาชีพสร้างคนคุณภาพของประเทศ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลเผยแพร่สารจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พุทธศักราช 2560

เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560

“ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูทั่วประเทศ และขอเป็นกำลังใจให้ครูทุกๆ คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณครูอย่างเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศ

ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติ โดยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ การหล่อหลอมความคิด และคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน เพื่อจะได้เติบโตเป็นทั้งคนเก่งและคนดีของชาติ มีระเบียบวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วม และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ผมขอมอบคำขวัญ “วันครู” ครั้งที่ 61 ว่า “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู” เพื่อให้ครูได้ภาคภูมิใจว่า ท่านเป็นปูชนียบุคคลผู้สร้างกำลังคนคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งศิษย์ทุกคนขอแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพรักและซาบซึ้งในพระคุณที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ อีกทั้ง ยังเป็นแบบอย่างในการดำรงตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจน เดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดอภิบาลประทานพรให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ายการและจิตใจ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน”

ที่มามติชนออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2560 และwww.thaigov.go.th

ทางด้านเว็บไซต์รัฐบาลไทย (thaigov.go.th) ได้นำเสนอข่าวนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีการงานวันครู ครั้งที่ 61 พร้อมคารวะครูผู้สอนโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า รายละเอียด ดังนี้

วันนี้ (16 ม.ค. 25 60) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีการงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” ภายใต้คำขวัญ“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู”โดยมี นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เมื่อ นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบริเวณงาน นายกรัฐมนตรีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จากนั้น นายกรัฐมนตรีประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมลงนามรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีคารวะครูอาวุโส เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระคุณครูที่เคยสอนนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พลตรีหญิง ศรีสมร ทังสุบุตร สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 5 และพลตรีหญิง อรพินท์ เพชรพลอย สอนสาขาประวัติศาสตร์ยุโรป ชั้นปีที่ 3 และวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกไกล ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมมอบของที่ระลึกแด่ครูอาวุโส

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวมอบโอวาทเนื่องในวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี พ.ศ. 2560 ตอนหนึ่งว่า วันที่ 16 มกราคมเป็นวันครู ซึ่งครูและเด็กต้องปรับตัวเข้าหากันตลอดเวลา เพราะครูเป็นผู้ให้ความรู้ เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 ในการถ่ายทอด อบรม ให้ความรู้ทางวิชาการ ให้ศิษย์เป็นคนดีของสังคม เพราะทุกวันนี้พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก ซึ่งครูนอกจากให้ความรู้แล้วต้องชี้ทางที่ดีให้กับลูกศิษย์ด้วย หากไม่มีครูการศึกษาของประเทศคงเดินหน้าไม่ทันประเทศอื่น

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ทรงเคยตรัสไว้ว่าประเทศต้องพัฒนาแบบตะวันตก และตะวันออกให้สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ พัฒนาด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา และการต่อยอดรวมถึงน้อมนำพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า วันนี้ต้องก้าวผ่านความขัดแย้งทั้งเรื่องของประชาธิปไตย และการแบ่งสี ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังที่จะทำร้ายใคร แต่ต้องการให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมาย เพราะกฎหมายกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเส้นแบ่งเส้นเดียวกัน เพราะถ้าไปไล่ล่าหรือทำเกินกฎหมายก็จะไม่มีสื่อ ไม่มีหนังสือพิมพ์มาวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้ ทุกคนในประเทศไม่มีความสุข รวมถึงครู และเด็ก ขอให้ลองคิดดูว่า ถ้าเรามีประชาธิปไตยแบบตะวันตก แต่ควรจะมีประชาธิปไตยแบบตะวันออกที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยหรือไม่ พร้อมกับเน้นให้เด็กมุ่งหวังผลประโยชน์ของชาติมาก่อนพร้อมฝากให้ครูดึงศักยภาพของเด็ก คนในชุมชนออกมาให้ได้มากที่สุดทุกคนต้องเป็นครู ผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ วันนี้ต้องเปลี่ยนทั้งหมด แต่จะต้องไม่ลืมประวัติศาสตร์ และต้องทำเพื่ออนาคตควบคู่กันไป ต้องช่วยกันทำให้ครูในระบบการศึกษามีประสิทธิภาพมากที่สุด ครูก็ต้องเป็นนักเรียนไปด้วย ค้นคว้าหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพราะเด็กสมัยนี้สมาธิสั้น จึงต้องบ่มเพาะลูกหลาน ไม่ใช่แค่ความรู้ แต่ต้องมีคุณธรรม เพราะเมื่อทุกคนมีคุณธรรม องค์กรจะมีจริยธรรมตามมา

นายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการดูแลและสนับสนุนครูให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมไปถึงปัญหาหนี้สินของครูซึ่งวันนี้รวมหนี้ครู หนี้ทหารกว่ามีมากกว่าแสนล้านบาท หนี้ครูมากกว่าจีดีพีของประเทศ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างในโลกเสรี ซึ่งตนพยายามทำให้เท่ากันด้วยกฎหมาย แต่ขอให้เห็นใจรัฐบาลที่ต้องดูแลคนทั้งประเทศ ไม่ใช่เพียงแค่ครูอย่างเดียว และขอทุกคนร่วมมือแก้ปัญหากับรัฐบาล เช่น เรื่องน้ำท่วม ขออย่าสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลไม่ให้ประเทศเสียหาย

ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอเป็นตัวแทนเด็กนักเรียนทุกคนกล่าวขอบคุณครู และขอให้ครูช่วยกันหาวิธีทำอย่างไรให้เด็กตั้งใจเรียน ไม่ง่วงนอน ขอให้อดทน อดกลั้นช่วยกันสร้างเด็กนักเรียนทุกช่วงวัยให้มีความคิดพื้นฐานเดียวกัน รู้จักเหตุ และผล พร้อมฝากข้อคิดให้กับครู 2 ข้อ คือ สร้างกิจกรรมปฏิรูปให้กับเด็กและสังคม กับการพัฒนาตนเอง ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และพัฒนากระบวนการคิด ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ที่มาเว็บไซต์รัฐบาลไทย วันที่ 16 มกราคม 2560


นอกจากนี้เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ โดยข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 26/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560นำเสนอข่าวกิจกรรมงานวันครูในส่วนกลาง ที่กระทรวงศึกษาธิการ และได้นำเสนอคำกล่าวปราศัยของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีความตอนหนึ่งว่า

วันที่ 16 มกราคมของทุก ๆ ปีเป็นวันครูซึ่งครูและเด็กต้องปรับตัวเข้าหากันตลอดเวลา เพราะครูเป็นผู้ให้ความรู้ เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองในการถ่ายทอดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ ให้ศิษย์เป็นคนดีของสังคม เพราะทุกวันนี้พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก ซึ่งครูนอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องชี้ทางที่ดีให้กับลูกศิษย์ด้วย หากไม่มีครู การศึกษาของประเทศคงเดินหน้าได้ไม่ทันประเทศอื่น ๆ เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ทรงเคยตรัสไว้ว่า ประเทศต้องพัฒนาแบบตะวันตกและตะวันออกให้สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ พัฒนาด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา และการต่อยอด รวมถึงน้อมนำพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้

 

วันนี้ต้องก้าวผ่านความขัดแย้งทั้งเรื่องของประชาธิปไตย และการแบ่งสีซึ่งรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังที่จะทำร้ายใคร แต่ต้องการให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมาย เพราะกฎหมายกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเส้นแบ่งเส้นเดียวกัน ขอให้ลองคิดดูว่า ถ้าเรามีประชาธิปไตยแบบตะวันตก แต่ควรจะมีประชาธิปไตยแบบตะวันออกที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยหรือไม่ พร้อมกับเน้นให้เด็กมุ่งหวังผลประโยชน์ของชาติมาก่อน

พร้อมฝากให้ครูดึงศักยภาพของเด็ก คนในชุมชนออกมาให้ได้มากที่สุดทุกคนต้องเป็นครู ผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ วันนี้ต้องเปลี่ยนทั้งหมด แต่จะต้องไม่ลืมประวัติศาสตร์ และต้องทำเพื่ออนาคตควบคู่กันไป ต้องช่วยกันทำให้ครูในระบบการศึกษามีประสิทธิภาพมากที่สุด ครูก็ต้องเป็นนักเรียนไปด้วย ค้นคว้าหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพราะเด็กสมัยนี้สมาธิสั้น จึงต้องบ่มเพาะลูกหลาน ไม่ใช่แค่ความรู้ แต่ต้องมีคุณธรรม เพราะเมื่อทุกคนมีคุณธรรม องค์กรจะมีจริยธรรมตามมา

ทั้งนี้ รัฐบาลมีความพร้อมในการดูแลและสนับสนุนครูให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมไปถึงปัญหาหนี้สินของครูซึ่งวันนี้รวมหนี้ครู หนี้ทหารกว่ามีมากกว่าแสนล้านบาท หนี้ครูมากกว่าจีดีพีของประเทศ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างในโลกเสรี ซึ่งตนพยายามทำให้เท่ากันด้วยกฎหมาย แต่ขอให้เห็นใจรัฐบาลที่ต้องดูแลคนทั้งประเทศ ไม่ใช่เพียงแต่ครูเท่านั้น และขอให้ทุกคนร่วมมือแก้ปัญหากับรัฐบาล เช่น เรื่องน้ำท่วม ขออย่าสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลไม่ให้ประเทศเสียหาย

ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอเป็นตัวแทนเด็กนักเรียนทุกคนกล่าวขอบคุณครู และขอให้ครูช่วยกันหาวิธีทำอย่างไรให้เด็กตั้งใจเรียน ไม่ง่วงนอน ขอให้อดทน อดกลั้นช่วยกันสร้างเด็กนักเรียนทุกช่วงวัยให้มีความคิดพื้นฐานเดียวกัน รู้จักเหตุและผล พร้อมฝากข้อคิดให้กับครูด้วยว่า ต้องสร้างกิจกรรมปฏิรูปให้กับเด็กและสังคม พัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และพัฒนากระบวนการคิดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วย

ขอบคุณที่มาและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 26/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560


โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 60   อ่าน 677 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ปลัด ศธ.แนะ ‘ครูจอมทรัพย์’(ตกเป็นแพะจำคุก) ยื่นเขตพื้นที่ฯ ต้นสังกัดขอกลับเข้ารับ ‘ราชการ-เยียวยา’
13 ม.ค. 60 | อ่าน 1070 ครั้ง
นักบินน้อย สพฐ.
28 มี.ค. 57 | อ่าน 668 ครั้ง
’ศึกษาทั่วไป’ สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้สังคมวาทกรรมอุดมศึกษา
26 ต.ค. 53 | อ่าน 24196 ครั้ง
ตั้งอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ
16 เม.ย. 63 | อ่าน 571 ครั้ง
จ่อคืนอำนาจ สพฐ.แต่งตั้ง-ย้ายผู้บริหาร ตั้งคณะทำงานร่วมแบ่งงานให้ชัด
27 ม.ค. 63 | อ่าน 802 ครั้ง
“ประเสริฐ” พร้อมเยียวยาคนอาชีวะ
29 ก.ย. 54 | อ่าน 126535 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.