Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอศ. ส่งเสริม "โครงการเรียนอาชีวะดี เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำ"สร้างมืออาชีพสู่ตลาดแรงงาน
      

สอศ. ส่งเสริม โครงการเรียนอาชีวะดี เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำสร้างมืออาชีพสู่ตลาดแรงงาน

          ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เผยว่า จากอัตราแนวโน้มความต้องการแรงงานสายอาชีวศึกษาในระยะ 5 ปี ข้างหน้า จะมีการขยายตัวตามความเจริญทางเศรษฐกิจ ระหว่างปี 2553-2557 รวม 2.7 ล้านคน และโดยสัดส่วนของกำลังคนจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่ามีความต้องการกำลังคนในสายอาชีวศึกษาสูงกว่าระดับปริญญา ถึงร้อยละ 100
          จากข้อมูลดังกล่าวการเรียนในสายอาชีวศึกษา จึงเป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้เรียนในการสร้างอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ แต่ปัจจุบันแนวโน้มผู้จบม. 3 จะศึกษาต่อในระดับม.ปลาย มากขึ้น
          เนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ค่านิยมของผู้ปกครอง ต้องการให้บุตรหลานเรียนจบปริญญา เพื่อให้ทำงานในสายงานอื่น ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ทราบความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาเท่าที่ควร รวมทั้งค่าตอบแทนที่ได้รับยังไม่มีความแตกต่างจากการเรียนในสายอื่น
          นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ในการใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท ส่งผลต่อทัศนคติและการยอมรับของผู้ปกครอง รวมทั้งคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาบางแห่งยังไม่เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตร และธุรกิจบริการ เนื่องจากความไม่พร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร อาคารสถานที่และข้อจำกัดจากเงินอุดหนุนที่ได้รับ ตลอดจนการรับรู้ของผู้เรียนในเส้นทางการเรียนสายอาชีวศึกษาและความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพยังมีน้อย
          ขณะเดียวกัน ยังมีข้อจำกัดในการเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา ทั้งจากสถานศึกษาและผู้เรียน ปัจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มุ่งรับนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้นม.ปลาย เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี แต่สำหรับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้น ต้องเข้าสู่ระบบเทียบโอน ทำให้มีระยะเวลาการศึกษาต่อให้จบปริญญาตรีมากกว่า 2 ปี เท่ากับว่าถ้าเรียนในสายอาชีวศึกษาจนจบปริญญาตรีจะใช้เวลามากกว่า 4 ปี เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักเรียนเลือกเรียนต่อในชั้นม.ปลาย ปัญหาเหล่านี้เองที่ส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนแรงงานฝีมือทั้งระบบ
          ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการยอมรับในการเรียนสายอาชีพจากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงมีเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองไว้ชัดเจน คือ มุ่งเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญจาก 70 : 30 เป็น 60 : 40 ให้ได้ภายในปี 2561
          สอศ.จึงได้จัดกิจกรรมแนะแนว ในงาน มหกรรมตลาดนัดเรียนต่อม.1 และม.4 ภายใต้ โครงการเรียนอาชีวะดี เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 25-27 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองธานี เพื่อแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา
          โดย ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์เลขาธิการ กอศ. ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า กิจกรรม เรียนอาชีวะดีเรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำ เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดความรู้ความเข้าใจถึงการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาอย่างถูกต้อง โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารเรื่องเป้าหมาย(Goal) เพื่อให้นักเรียนสามารถมองเห็นจุดหมายปลายทางของชีวิต หรืออาชีพที่มั่นคงที่พวกเขาจะสามารถเลี้ยงชีพได้ โดยไม่ต้องกังวลกับการว่างงานเนื่องมาจากภาวการณ์ของตลาดที่แข่งขันกันสูงหรือความไม่ชำนาญในการลงมือปฎิบัติงาน โดยตอกย้ำให้เห็นว่าการเรียนอาชีวะ นอกจากจะเรียนฟรีแล้ว ยังสามารถเรียนไปทำงานไปด้วยทำให้เกิดความชำนาญการและนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังช่วยให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อจบไปก็สามารถหางานทำได้อย่างง่ายดายเนื่องจากความต้องการผู้เรียนจบสายอาชีพของตลาดแรงงานมีสูงมาก
          นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติทางบวกให้สังคมเล็งเห็นคุณค่าของการเรียนอาชีวศึกษา และสร้างความภาคภูมิใจในการเรียนอาชีวศึกษา ว่ามีความเป็นมืออาชีพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่าการเรียนอาชีวศึกษาจบแล้วมีงานทำและสามารถสร้างงานใหม่มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสายงาน หรือสายการเรียนภายหลังจบการศึกษา
          ขณะเดียวกัน ยังเป็นการกระตุ้นความสนใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่องการเรียนการสอนสายอาชีวะ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สอศ. ในฐานะผู้บริหารจัดการศึกษามืออาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักเรียนชั้นม. 3 และผู้ปกครองที่มีส่วนในการตัดสินใจ
          สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย 5 พื้นที่กิจกรรมคือ  พื้นที่ที่ 1 เปิดประตู... สู่อาชีวะเป็นพื้นที่กิจกรรมที่เน้นกระตุ้น ดึงดูด และสร้างความเร้าใจ ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ม.3 โดยนำเสนอผ่านกิจกรรมการแข่งขันบังคับสิ่งประดิษฐ์ฝีมือนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับประเทศ เช่นการแข่งขันรถแข่งเล็ก แข่งขันการบังคับหุ่นยนต์เล็กโชว์และจัดแสดงรถแข่ง  Student   Formula รวมทั้งเกมค้นหาทักษะหาความถนัด ฯลฯ  พื้นที่ที่ 2 สู่โลกอุตสาหกรรมก้าวไกล จัดกิจกรรมในรูปแบบโรงงานสาธิต  โดยเปิดให้นักเรียน ม.3 และประชาชนร่วมกิจกรรมทดลองทำจริง เช่น ต่อประกอบชิ้นส่วนโมเดลรถยนต์ การพิมพ์-เชื่อมชิ้นส่วนรถยนต์ฝึกทักษะจากโมเดลช่าง การประกอบเรือไม้ เรือโลหะฯลฯ พื้นที่ที่ 3 สารพัดช่าง สารพันฝีมือ จัดอบรม 108 อาชีพฟรี พร้อมการแข่งขันงานประดิษฐ์  แข่งขันฯลฯ พื้นที่ที่ 3 สารพัดช่าง สารพันฝีมือ จัดอบรม 108 อาชีพฟรี พร้อมการแข่งขันงานประดิษฐ์  แข่งขันวาดการ์ตูน ฯลฯ  พื้นที่ที่ 4 อาชีวะ สรรพบริการจัดแสดงผลงานและสาธิต พื้นที่ที่ 5 เกษตรเพื่อชีวิตเกษตรเพื่ออาชีพ เป็นพื้นที่จัดแสดงโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  โดยตกแต่งบรรยากาศฟาร์มสาธิต การทำงานในฟาร์ม พร้อมจัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองเพาะพันธุ์พืชด้วยตนเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
          ปัจจุบันมีสถานประกอบจำนวนหมื่นกว่าแห่งรองรับนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อฝึกทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพระหว่างเรียน และมีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อจบแล้วสถานประกอบการนั้นๆก็จะรับนักศึกษาเข้าทำงานทันที

          --มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 11 - 17 มี.ค. 2554--โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 54   อ่าน 17158 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เผย 22 ราย จ่อฟ้องศาลปค. หลังถูกออกทุจริตครูผู้ช่วย
17 มิ.ย. 56 | อ่าน 908 ครั้ง
กยศ. แจ้งกำหนดการกู้ยืมปีการศึกษา 2556
20 พ.ค. 56 | อ่าน 889 ครั้ง
สพฐ.ส่งครูติวทักษะชีวิต
02 มิ.ย. 54 | อ่าน 28086 ครั้ง
ดร.กฤษณพงศ์เผยเตรียมประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ารอบแรกก่อน 2เม.ย.
17 ก.พ. 58 | อ่าน 712 ครั้ง
"กมล"เคลียร์สพม.24รับสมัครครูผู้ช่วย
01 ต.ค. 58 | อ่าน 949 ครั้ง
ผอ.ร.ร.ค้านเพิ่มชั่วโมงเรียน เครือข่ายผู้ปค.ขู่ฟ้องจี้เลิกบริจาค
15 ก.พ. 55 | อ่าน 47876 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.