Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เช็คชื่อ 77 รอง ศธจ.ด่วน!! ปลัด ศธ.เซ็นคำสั่งตั้ง "77 รองศึกษาธิการจังหวัด" ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงนามในคำสั่ง ศธ.ที่ สป.1671/2559 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) อาศัยอำนาจตามข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 11/2559 เรื่องการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 38/2559 และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 11/2559 ให้ยกเลิกคำสั่ง ศธ.เดิม และแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ. 77 จังหวัด โดยมาจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) และ ผอ.สพท.มีอำนาจทำหน้าที่ช่วยเหลืองาน ศธจ.หรือปฏิบัติงานแทน ศธจ.ในกรณีที่ไม่มี ศธจ.หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยรายชื่อดังกล่าวได้ผ่านการหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำหรับรายชื่อรอง ศธจ.77 จังหวัด มีดังนี้

1.นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กระบี่ ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.กระบี่
2.ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.กรุงเทพฯ
3.นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.กาญจนบุรี
4.นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.กาฬสินธุ์
5.นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.กำแพงเพชร
6.นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ขอนแก่น
7.นายเศรษฐา เสนะวงศ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.จันทบุรี
8.นายนุสินธุ์ รุ่งเดช รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ฉะเชิงเทรา
9.นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ชลบุรี
10.นายสมควร ทองฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ชัยนาท

11.นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.เขต 30 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ชัยภูมิ
12.น.ส.พนอ ทิพย์พิมลรัตน์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ชุมพร
13.นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.เชียงราย
14.นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.เชียงใหม่
15.นายสุวิทย์ ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ตรัง
16.นายธนะชัย อุปริรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตราด ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ตราด
17.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ตาก
18.นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ รอง ผอ.สพป.นครนายก ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นครนายก
19.นายยงยุทธ พรานขุน รอง สพป.นครปฐม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นครปฐม
20.นายมงคล รุณธาตุ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นครพนม

21.นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นครราชสีมา
22.นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นครศรีธรรมราช
23.นายสมาน บุตศรี รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นครสวรรค์
24.นายพีรกร บุนนาค รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นนทบุรี
25.นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม.เขต 15 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นราธิวาส
26.นายอดุล เทพกอม รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.น่าน
27.นายวิชิต จิตรจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.บึงกาฬ
28.นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.บุรีรัมย์
29.นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ปทุมธานี
30.นายประเสริฐ ครอบแก้ว รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์

31.น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ปราจีนบุรี
32.นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ปัตตานี
33.น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.พระนครศรีอยุธยา
34.นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.เขต 14 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.พังงา
35.นายพงษ์ศักดิ์ หอยนกคง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.พัทลุง
36.นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.พิจิตร
37.นายลือชัย ชูนาคา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.พิษณุโลก
38.นายประสิทธิ์ ใจช่วง รอง ผอ.เพชรบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.เพชรบุรี
39.นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.เพชรบูรณ์
40.นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.แพร่

41.นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.พะเยา
42.นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ภูเก็ต
43.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.มหาสารคาม
44.นายเจริญ ศรีสุวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.มุกดาหาร
45.นางพุทธชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.แม่ฮ่องสอน
46.นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ยะลา
47.นายบุญโฮม จิตต์เพียร รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ยโสธร
48.นายโกศล ฐานะ ผอ.สพม.เขต 27 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ร้อยเอ็ด
49.นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง รอง ผอ.สพป.ระนอง ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ระนอง
50.นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.เขต 18 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ระยอง

51.นายยรรยงค์ เจริญศรี รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ราชบุรี
52.นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ลพบุรี
53.นายวิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ลำปาง
54.นายศิริเศรษฐ์ ศรีกอก รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ลำพูน
55.นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร ผอ.สพม.เขต 19 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.เลย
56.นายฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.เขต 28 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ศรีสะเกษ
57.นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพม.สกลนคร เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สกลนคร
58.นายประสิทธ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.สงขลา
59.นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สตูล
60.นายชูชาติ แก้วนอก รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สมุทรปราการ

61.นายสุรินทร์ ศรีสนิท รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สมุทรสงคราม
62.นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สมุทรสาคร
63.นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สระแก้ว
64.นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สระบุรี
65.นายนิวัต เชื้อนาค รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สิงห์บุรี
66.นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สุโขทัย
67.นายเกรียงพงค์ ภูมิราช ผอ.สพม.เขต 9 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สุพรรณบุรี
68.นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สุราษฎร์ธานี
69.นายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สุรินทร์
70.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.หนองคาย

71.นายจำนงค์ ป้องพรมมา รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.หนองบัวลำภู
72.นายสมชัย ปานผาสุก รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.อ่างทอง
73.นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.อุดรธานี
74.นายบรรพต เหมือนทอง รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.อุทัยธานี
75.นายวิเชียร ทรงศรี รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.อุตรดิตถ์
76.นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.อุบลราชธานี และ
77.นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.อำนาจเจริญ

 

ขอบคุณที่มาจากมติชนออนไลน์ วันที่ 23 พ.ย. 59


โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 59   อ่าน 817 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
27 ก.พ. 58 | อ่าน 723 ครั้ง
"ดาว์พงษ์" แจงเกลี่ยครูรอบนี้ใช้บัญชีที่ 225 อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ทำไว้แล้ว
08 เม.ย. 59 | อ่าน 606 ครั้ง
มรภ.ยะลาพัฒนาปฐมวัยดึงครูกลับเป็นนักผลิตสื่อสอน
19 มิ.ย. 55 | อ่าน 1277 ครั้ง
สพฐ.นำร่องเทอม 2 เด็กประถมเรียนภาษา 5 ชั่วโมง
06 มิ.ย. 59 | อ่าน 601 ครั้ง
จากโรงเรียนสู่ชุมชน’ท่าข้าม’ ครอบครัวต้นแบบ’พอเพียง’
12 พ.ย. 55 | อ่าน 1119 ครั้ง
ทีวีครูรุกเคเบิ้ลท้องถิ่นจัดโรดโชว์ห้องเรียนคุณภาพ
10 พ.ค. 54 | อ่าน 48245 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.