Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ชินวรณ์ คัด ร.ร.สังกัด สช.500โรง ขึ้นแท่นร.ร.มาตรฐานสากล       ชิน วรณ์ คัดเลือก ร.ร.สังกัดเอกชน 500 โรง ยกระดับเป็น ร.ร.ระดับมาตรฐานสากล เผยวางแผนพัฒนา ร.ร.ดีประจำตำบล 7,000 โรง เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ระดับล่างให้เข้มแข็ง
       
       นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.ได้ตั้งเป้าหมายโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2553-2557 และผลการดำเนินงาน รวมถึงภาพความสำเร็จในการพัฒนา ร.ร.ดีประจำอำเภอ 2,500 โรง ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่สถานศึกษายุคใหม่ โดยมีโรงเรียน 32,000 โรง ในขณะนี้ได้ยกระดับเป็นสถานศึกษา ระดับมาตรฐานสากล (world class) 500 โรง ร.ร.ดีประจำอำเภอ 2,500 โรง นอกจากนี้จะยกมาตรฐานโรงเรียนดีประจำตำบล 7,000 โรง ที่เหลือ 22,000 โรง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนและหมู่บ้าน
       
       สำหรับ ร.ร.ดีประจำตำบล ได้มีการกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินการ พัฒนาร.ร.ดีประจำตำบล ชัดเจน โดยใช้ยุทธศาสตร์ 7,7,7 หมายความว่า การพัฒนา ร.ร.ดีประจำตำบล ในช่วง 4 เดือนแรก (ก.ย.-ธ.ค. 2553) มีเป้าหมายในการดำเนินการ 7 ประการ โดย 7 ประการแรก คือ 1. มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เชื่อมั่นว่าทำได้จริง 2. มีเป้าหมายพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน 3. มีความสะอาดทุกแห่งที่เกิดจากจิตสำนักของนักเรียน 4. มีบริเวณโดยรอบ ร่มรื่น สวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ 5. มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสันสดใส 6. มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติด และ 7. เปิดโอกาสให้ อปท.มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและพัฒนา
       
       สำหรับเป้าหมาย 7 ประการที่สอง ก็คือช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย. 2554) คือ 1. มีห้องสมุด 3 D มีการจัดกิจกรรมรักการอ่าน นักเรียนได้ใช้ห้องสมุดทุกคน 2. มีห้องปฏิบัติการภาษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า 3. มีศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพที่ครบวงจร สร้างอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียน 4. เป็นศูนย์กีฬาชุมชนครบวงจร มีสนามกีฬา มีกิจกรรมและการดูแลรักษา 5. มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 6. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการสอน และ 7. ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
       
       ส่วน เป้าหมาย 7 ประการสุดท้าย คือ ช่วง 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค. 2554) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนดีประจำตำบล คือ 1. มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ชื่อเสียงดีขึ้น 2. นักเรียนจะใฝ่รู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิม 3. นักเรียนมีลักษณะใฝ่เรียน อ่านคล่องเขียนคล่อง ตั้งแต่ ป. 2 ขึ้นไป 4. ปลูกฝังให้นักเรียนใฝ่ดี 5. มีความเป็นไทย 6. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี และ 7. รักงานอาชีพ
       
       นาย ชินวรณ์ กล่าวต่อว่า เป้าหมายเหล่านี้จะนำไปสู่การศึกษายุคใหม่ แล้วในวันที่ 5 พ.ย.เชิญนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิด โรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อให้มีการขับเคลื่อนต่อไป อย่างไรก็ตาม ตนได้เสนอแนะให้ สพฐ.ไปดำเนินการต่อเนื่อง 3 เรื่อง เรื่องแรก ต้องพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลให้สนองตอบต่อการเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน มีทั้งระดับ ประถมวัย การเรียนร่วม ระดับการเรียนปกติ ที่มีความพร้อมอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ประการที่สอง ต้องมุ่งเน้นให้ ร.ร.ดีประจำตำบล เป็น ร.ร.ที่มีบุคลากรที่มีความสามารถในการสอนทุกสาระการเรียนรู้ และเชื่อมโยงกับ ร.ร.พี่เลี้ยง ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพื่อต่อยอดความเป็นเลิศให้นักเรียนในตำบล และประการที่ สาม ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการ ศึกษา เพื่อให้โรงเรียนดีเหล่านี้เป็นศูนย์กลางที่สอดคล้องกับศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน หรือ กศน.ตำบล ทั้งนี้ จะเป็นการสร้างฐานการเรียนรู้ระดับล่างที่มีความเข้มแข็งต่อไป
       
       “ร.ร.ดี ประจำตำบล อีกบทบาทหนึ่งจะเป็นฐานล่างสร้างชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น ขอให้นำเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปพัฒนาให้สู่เป้าหมายให้ได้ นอกจากนี้ รูปแบบของ ร.ร.ดีประจำตำบล จะเสนอรูปแบบให้เห็นถึงสถานศึกษายุคใหม่ทั้งระบบ ตั้งแต่ ร.ร.ดีประจำตำบล ร.ร.ดีประจำอำเภอ ที่ได้มีการพัฒนาจากโรงเรียนในฝันมาหลายรุ่น ขณะนี้มีความพร้อมเป็นร.ร.ดีประจำอำเภอที่ได้รับการยอมรับ และจะพัฒนา ร.ร.ไปสู่มาตรฐานสากล นอกจาก ร.ร.500 โรงของ สพฐ.แล้ว ตนจะคัดเลือก ร.ร.ของสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) อีก 500 โรง เพื่อให้ไปสู่ร.ร.มาตรฐานสากลด้วย ตนคิดว่าถ้าเราสามารถพัฒนา ร.ร.ทั้งหมด ก็จะสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า เราจะสร้างมาตรฐานการศึกษายุคใหม่ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ ให้เป็นไปตาม เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาได้” นายชินวรณ์ กล่าว

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์


โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 53   อ่าน 11653 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สถานี ก.ค.ศ.: วินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
15 เม.ย. 56 | อ่าน 514 ครั้ง
คบท.ร้องชะลอสอบผู้บริหารโรงเรียน ขณะที่ ก.ค.ศ.โยน สพฐ.ตัดสินใจ
20 ม.ค. 58 | อ่าน 417 ครั้ง
นักวิจัย มข.ชี้ประเทศไทยมีศักยภาพสูง พัฒนาแมลงกินได้ถึงระดับอุตสาหกรรม
19 มี.ค. 57 | อ่าน 279 ครั้ง
จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยไทยคือไม่ได้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
05 ม.ค. 54 | อ่าน 5576 ครั้ง
สพฐ.ชงแผนบริหารพรีเมียมสคูล
28 ก.ค. 54 | อ่าน 145014 ครั้ง
ขานรับปฏิรูปการศึกษา ต้องครูก่อนแล้วกระบวนการจัดการจะตามมา
24 ก.ค. 57 | อ่าน 429 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.