Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ตั้ง-ย้าย-โยกบิ๊กขรก.ไทย จัดทัพใหญ่หลังเกษียณหมายเหตุ – มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 17, 23, 30 สิงหาคม มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของแต่ละกระทรวงไปแล้วดังนี้

กระทรวงการคลัง น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวง ไปเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง นายพชร อนันตศิลป์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ไปเป็นรองปลัดกระทรวง ย้าย น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง นายลวรณ แสงสนิท ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง นายจำเริญ โพธิยอด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ขยายเวลาให้นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ซึ่งดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ไปอีก 1 ปี

กระทรวงมหาดไทย นายประทีป กีรติเรขา รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรองปลัดกระทรวง นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าฯตรัง เป็นผู้ตรวจฯ นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าฯเพชรบุรี เป็นผู้ตรวจฯ นายกาศพล แก้วประพาฬ ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็นผู้ตรวจฯ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ กรมที่ดิน เป็นผู้ตรวจฯ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าฯพะเยา เป็นผู้ว่าฯพิษณุโลก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ เป็นผู้ว่าฯระยอง นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าฯนครปฐม เป็นผู้ว่าฯสมุทรปราการ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าฯสกลนคร เป็นผู้ว่าฯนครปฐม

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เป็นผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าฯภูเก็ต เป็นผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าฯสระแก้ว เป็นผู้ว่าฯชลบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าฯปัตตานี เป็นผู้ว่าฯปราจีนบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ เป็นผู้ว่าฯสระบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าฯพิจิตร เป็นผู้ว่าฯเพชรบุรี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าฯบึงกาฬ เป็นผู้ว่าฯขอนแก่น นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เป็นผู้ว่าฯสิงห์บุรี และต่ออายุให้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งอยู่ในตำแหน่งครบ 4 ปี ออกไปอีก 1 ปี

กระทรวงสาธารณสุข นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายเจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค นาวาอากาศตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้ตรวจฯ เป็นรองปลัดกระทรวง นายธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ นายสุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายสุเทพ วัชรปิยานันท์ ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจฯ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นผู้ตรวจฯกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นรองปลัดกระทรวง นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจฯ เป็นรองปลัดกระทรวง นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจฯ เป็นรองปลัดกระทรวง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม นายสัญชัย เกตุวรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา เป็นอธิบดีกรมชลประทาน

กระทรวงแรงงาน นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นรองปลัดกระทรวง นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้ตรวจฯ เป็นรองปลัดกระทรวง นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมการจัดหางาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ผู้ตรวจฯ เป็นรองปลัดกระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นปลัดกระทรวง นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวง เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายนเร เหล่าวิชยา รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมพลศึกษา นายพรหมโชติ ไตรเวช ผู้ตรวจฯ เป็นรองปลัดกระทรวง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นรองปลัดกระทรวง นายวิทัศน์ เตชะบุญ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายสมคิด สมศรี ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพาณิชย์ น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม นายกอบเกียรติกสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นรองปลัดกระทรวง น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับโอน นายสรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงอุตสาหกรรม นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

กระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

กระทรวงพลังงาน น.ส.พัชรีพร หาญสกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

กระทรวงการต่างประเทศ นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง

สำนักนายกรัฐมนตรี นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับโอนนางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับโอน น.ส.กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายอำพน กิตติอำพน ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. นายรวี ประจวบเหมาะ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกบางกระทรวงที่ยังรอการโยกย้าย และบางกระทรวงย้ายเพียงบางตำแหน่งแต่ยังไม่ครบทุกตำแหน่ง แต่เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งหลักๆ ไว้ก่อน แทนอัตราที่ว่างลงจากการเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 และจะยังเหลือการแต่งตั้งแบบบิ๊กล็อตอีกครั้ง

 

 

ขอบคุณที่มาจากมติชนออนไลน์ วันที่: 2 ก.ย. 59 เวลา: 10:50 น.


โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 59   อ่าน 736 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
นักเรียน รด.ไม่ต้องเอาเสื้อเข้ากางเกง ตามมติครม.
10 ธ.ค. 57 | อ่าน 1422 ครั้ง
สพฐ.ถก เขตพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบาย "บิ๊กตู่"
20 มิ.ย. 61 | อ่าน 592 ครั้ง
สวทช. เดินหน้ารุก 5 วิจัยมุ่งเน้น ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
15 ธ.ค. 60 | อ่าน 817 ครั้ง
ชงกกอ.แก้ประกาศทีคิวเอฟ
01 พ.ย. 54 | อ่าน 40855 ครั้ง
โต้“หมอธี”ตัวเลข"ผลิตครู"ผิด!!
27 มี.ค. 60 | อ่าน 652 ครั้ง
ค้านเพิ่มสัดส่วนผลสัมฤทธิ์เด็กประเมินครูโรงเรียนนอกเมืองอาจเสียเปรียบ
14 ส.ค. 56 | อ่าน 852 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.