Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


"กรมบัญชีกลาง"จัดเต็ม เพิ่มเงินค่าเทอมลูกราชการกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชนทุกระดับชั้น เหตุเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย


นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนใหม่ให้บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่เป็นผู้มีสิทธิ ปรับเพิ่มขึ้นในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่เป็นผู้มีสิทธิได้เพิ่มขึ้น โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่ปีการศึกษา 59 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ประกอบด้วย ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 5,800 บาท, ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 4,000 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 4,800 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 4,800 บาท, ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 13,700 บาท และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 บาท

ขณะที่ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา แบ่งเป็นสถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกินตามที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า 13,600 บาท, ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 13,200 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 15,800 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 16,200 บาท ส่วนสถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน ค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกินตามที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า 4,800 บาท, ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 4,200 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 3,300 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3,200 บาท

สำหรับสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 – 30,000 บาท ตามประเภทวิชาหรือสายวิชา และหลักสูตรปริญญาตรี ให้เบิกจ่ายครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 บาท ค่าเล่าเรียนที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือมหาวิทยาลัย.
  

ที่มาเดลินิวส์ วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 18.32 น.

กรมบัญชีกลางใจดีเพิ่มค่าเรียนบุตรข้าราชการ มีผลปีการศึกษา2559

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมได้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของบุตรข้าราชการที่สามารถเบิกได้ใหม่ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่เป็นผู้มีสิทธิได้เพิ่มขึ้น โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การปรับอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน โดยปรับขึ้นในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี เฉลี่ย 240-3,000 บาท เช่น อนุบาล สถานศึกษาของรัฐ เดิมเบิกได้ 5,100 บาท เพิ่มเป็น 5,800 บาท ถ้าเป็นสถานศึกษาเอกชนที่ไม่ได้รับการอุดหนุน เดิมเบิกได้ 11,940 บาท เพิ่มเป็น 13,600 บาท ระดับปริญญาตรี สถานศึกษาของรัฐเดิมเบิกได้ 22,000 บาท เพิ่มเป็น 25,000 บาท ระดับอาชีวศึกษาสายคหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ สถานศึกษาที่ได้รับการอุดหนุน เดิมเบิกได้ 1,260 เพิ่มเป็น 1,400บาท สถานศึกษาที่ไม่ได้รับการอุดหนุน เดิมเบิกได้ 14,540 บาทเพิ่มเป็น 16,500 บาท ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอสถานศึกษาได้รับการอุดหนุน เดิมเบิกได้ 6,370 บาท เพิ่มเป็น 7,200 บาท สถานศึกษาที่ไม่ได้รับการอุดหนุน เดิมเบิกได้ 21,440 เพิ่มเป็น 24,400 บาท

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวต่อว่า สำหรับสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000-30,000 บาท ตามประเภทวิชาหรือสายวิชา และหลักสูตรปริญญาตรี ให้เบิกจ่ายครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 บาท ค่าเล่าเรียนที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือมหาวิทยาลัย

นายมนัสกล่าวว่า ผู้มีสิทธิสามารถนำหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาของทางราชการและสถานศึกษาของเอกชนมาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ โดยแจ้งให้ส่วนราชการรับทราบ ซึ่งจะเป็นไปตามรายการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพิ่มขึ้น ภายใต้ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่

“กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงให้ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ” นายมนัสกล่าว

 

ที่มามติชนออนไลน์ วันที่: 29 มิ.ย. 59 เวลา: 17:33 น.


โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 59   อ่าน 591 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
นักศึกษาครูเตรียมรวมพลค้านนโยบายปลดล็อกตั๋วครู
18 ก.ย. 56 | อ่าน 910 ครั้ง
ตีเหล็กกำลังร้อน
20 ต.ค. 57 | อ่าน 653 ครั้ง
ลาดกระบังเล็งถอดบทเรียน "โปเกมอน" พัฒนาสู่"แอพเด็กเล่นเกมเก็บขยะ"
10 ส.ค. 59 | อ่าน 1468 ครั้ง
"ลดภาระครูเรื่องใบอนุญาตฯ" กับ การบ้าน 3 ข้อใหญ่ของคุรุสภา
08 ก.พ. 59 | อ่าน 887 ครั้ง
กรมบัญชีกลางชี้แจง เรื่อง การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
27 พ.ย. 58 | อ่าน 576 ครั้ง
คุรุสภาแจงรับสมัครกก.สรรหา
23 มี.ค. 55 | อ่าน 8735 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.