Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สกอ.เดินหน้า 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด
      

สกอ.เดินหน้า 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด

          สกอ.เดินหน้าโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด ด้านรัฐบาลหนุน ตั้งศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดตามแนวคิดในการปฏิรูปประเทศไทย
          นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด ว่า แนวคิดในการปฏิรูปประเทศไทยโดยสถาบันอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่เป็นแนวทางที่มีความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ที่ผ่านมา สังคมมีความคาดหวังกับสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นศูนย์รวมแห่งองค์ความรู้ในระดับสูงของประเทศที่จะนำพาและชี้นำสังคมให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ดีขึ้น แนวทางการดำเนินการโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดจึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะเชื่อมต่อกับสังคมอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการปรับเพิ่มบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคม (Engaged Higher Education) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าถึง เข้าใจ และสัมผัสกับความเป็นจริงของสังคมชุมชนในระดับพื้นที่ได้มากขึ้น
          นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ทางกายภาพ บางจังหวัดมีความพร้อมสูงมาก แต่ขาดการหนุนเสริมในด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีอยู่แล้วในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ ดังนั้น การดำเนินการตามโครงการนี้ จึงกำหนดชัดเจนว่าพื้นที่จังหวัดใดมีมหาวิทยาลัยใดบ้างเป็นสถาบันรับผิดชอบ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำภาพรวม การกำหนดพื้นที่จังหวัดความรับผิดชอบในเบื้องต้นครบถ้วนทั้ง 76 จังหวัดแล้ว ตามหลักการทุกจังหวัดจะต้องมีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบอย่างน้อย 1 แห่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยในแต่ละจังหวัด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ความแตกต่าง ความหลากหลายของพื้นที่ โจทย์ปัญหาของแต่ละท้องถิ่น และศักยภาพของมหาวิทยาลัย
          ผมไม่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษายึดติดอยู่กับกรอบพื้นที่ ในทางปฏิบัติควรมีการบูรณาการเชื่อมโยงในเชิงขยายแนวระนาบทั้งพื้นที่และทรัพยากรในรูปของกลุ่มพื้นที่หรือกลุ่มจังหวัดนั้นๆ ตามความเหมาะสมด้วย จากการดำเนินการโครงการนี้ทุกจังหวัดต้องมีศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด ตั้งอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทุกจังหวัด เพื่อเป็นคลังข้อมูลพื้นฐานทางด้านทรัพยากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด โดยมีผู้แทนทุกภาคส่วนในจังหวัดเป็นผู้บริหารศูนย์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานดำเนินการบริหารจัดการ ซึ่งจังหวัดจะต้องใช้บริการข้อมูลตรงนี้ในการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด นอกจากนี้ ศูนย์ฯ จะเป็นแหล่งประมวลข่าวสารข้อมูลข้อเท็จจริงสำคัญต่างๆ ของพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อสาธารณะที่ทุกคนสามารถสื่อสารและเข้าถึงได้ ซึ่งหวังว่าสถาบันอุดมศึกษาจะดำเนินการโดยใช้ศักยภาพตามภารกิจหลัก เพื่อหนุนเสริมในการดำเนินการ แก้ไขปัญหา และการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดของประเทศ นายอภิสิทธิ์ กล่าว
          ด้านนายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ ภายใต้โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ให้เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1. การจัดตั้งศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด 2. การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม 3. การสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษา และ 4. การสร้างบรรยากาศเพื่อการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา
          ในการส่งเสริมแนวทางการบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของจังหวัด สกอ. ได้เร่งรัดดำเนินการโครงการคู่ขนานในการจัดตั้งศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด ภายในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักของจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยคลังข้อมูลรวมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานหลักในการวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ และส่งเสริมการสร้างยุทธศาสตร์จังหวัด ต่อยอดผลงานวิจัย และพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งที่ผ่านมา สกอ. ได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบระหว่างจังหวัดกับสถาบันอุดมศึกษา กับประธานเครือข่ายอุดมศึกษา ๙ เครือข่ายในฐานะตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษา 169 แห่ง และร่วมกันจัดทำแผนภาพรวม พื้นที่ความรับผิดชอบระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับจังหวัดได้ครบถ้วนทั้งประเทศรวม 76 จังหวัดแล้ว นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด และกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือที่ชัดเจนรมช.ศธ. กล่าว
          ส่วน นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวถึงความร่วมมือโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ว่า โครงการนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไปสู่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคม เสริมสร้างพัฒนาคน พัฒนาชุมชน และสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ มีกรอบระยะเวลาดำเนินการรวม 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อบูรณาการความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ ในการเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกร่วมประสาน และพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น ภายใต้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย , สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด ผ่านกลไกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้เป็นศูนย์การศึกษา วิจัย และพัฒนาชุมชนพื้นที่ และเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิชาการของจังหวัด ในการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถเชิงการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม และ เสริมสร้างช่องทางการสื่อสาร การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกรับฟังความคิดเห็นผ่านเวทีสาธารณะ และพัฒนานโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของภาคประชาสังคม รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลความเป็นจริง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณะ
          ทั้งนี้ มีภารกิจความร่วมมือ ดังนี้ คือ สนับสนุน ส่งเสริม และประสานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัด โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการและภาคเอกชนระดับจังหวัดและชุมชนท้องถิ่นเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนองค์ความรู้วิชาการ ทรัพยากร และผู้เชี่ยวชาญเพื่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สนับสนุนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิชาการ และข้อมูล เพื่อบูรณาการสู่การดำเนินการวิจัยและพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ตามยุทธศาสตร์จังหวัด สนับสนุนและส่งเสริมศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด ในด้านการกำกับนโยบายทิศทางการดำเนินงานศึกษาวิจัย และร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะ และ (๕) การมีส่วนร่วมนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติการเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด นายสุเมธ กล่าว

 

กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--ASTVผู้จัดการออนไลน์โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 54   อ่าน 10202 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
องค์การค้าฯร่วมประมูลแทบเล็ต
06 มิ.ย. 56 | อ่าน 784 ครั้ง
“ประจิน” ยันไม่ยุบ สมศ.-แนะปรับตัว
28 มิ.ย. 60 | อ่าน 619 ครั้ง
สำนักงานการศึกษาธิการภาค 12 เตรียมจัดมหกรรมวิชาการและการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้
15 ส.ค. 57 | อ่าน 971 ครั้ง
สกอ.แจ้งสถาบันอุดมฯสำรวจบุคลากร
07 ก.ย. 54 | อ่าน 58908 ครั้ง
ชงยกเลิกสอบครูผู้ช่วยอีสาน ดีเอสไอชี้เป้า 4 จังหวัดทุจริตหนัก สพฐ.เล่นงานวินัยร้ายแรงอีก 7 ราย
12 มี.ค. 56 | อ่าน 1021 ครั้ง
ยกย่องรัชกาลที่ 9 สายพระเนตรยาวไกล ศธ.เปิดตัวจัดการสอนช่วงโควิด
15 พ.ค. 63 | อ่าน 1243 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.