Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สกศ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมจัดทำแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2574สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) ใน 4 ภูมิภาค ระหว่างเดือน มี.ค. - พ.ค.59 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจหลักในการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกีฬากับการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาของแผนในปี ๒๕๕๙ ดังนั้นเพื่อให้ทันเวลาในการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับต่อไปในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๑๕ ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ในการดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเน้นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความครอบคลุม และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสภาการศึกษาได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ดำเนินการซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นประธาน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วยกร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ซึ่งหลังจากนี้ จะได้นำไปรับฟังความคิดเห็น ทั้งในกรุงเทพฯ และใน ๔ ภูมิภาค เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับแก้เพิ่มเติมสาระใน (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ยุทธศาสตร์/มาตรการ (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ โดยดาวน์โหลด แบบสอบถามความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์/มาตรการตาม (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 พร้อมแสดงคิดเห็น ส่งกลับมาที่อีเมล edplan60_74@onec.go.th

สำหรับวันเวลา ที่จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทั้งในกรุงเทพฯ และใน ๔ ภูมิภาค เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับแก้เพิ่มเติมสาระใน (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั้น มีรายละเอียด ดังนี้

จ.ขอนแก่น วันที่ 19 เมษายน 2559
จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 เมษายน 2559
จ.ชลบุรี วันที่ 28 เมษายน 2559
จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ดาวน์โหลด

ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 (ฉบับปรับปรุง 1 เม.ย. 2559)

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์/มาตรการตาม (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574

 

 

ที่มา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและเฟซบุ๊คเพจแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574


โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 59   อ่าน 1212 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.เล็งโละหลักสูตร ชี้ 10 ปี เปลี่ยนเพียบ
07 ม.ค. 56 | อ่าน 860 ครั้ง
ศธ.ปรับหลักสูตรหนุนปรองดอง
06 มิ.ย. 57 | อ่าน 954 ครั้ง
ครม.แต่งตั้งระดับ10 ศธ.7 ราย
19 พ.ย. 57 | อ่าน 678 ครั้ง
’สุชาติ’ ชี้เกณฑ์บริจาคเข้าร.ร.
16 ก.พ. 55 | อ่าน 56007 ครั้ง
ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์
17 ม.ค. 55 | อ่าน 30036 ครั้ง
เอกชนวอนคุรุสภายืดหยุ่นตรวจตั๋วครู
18 มี.ค. 54 | อ่าน 32822 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.