Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ตรวจสอบมติครม. 9 ก.พ.59 วาระ "แต่งตั้ง-โยกย้ายขรก."ครบทุกตำแหน่งที่นี่วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

“มติชนออนไลน์” สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับวาระ”การแต่งตั้ง”ครบทุกตำแหน่ง ดังนี้

แต่งตั้ง

13. เรื่อง การเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรให้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานกรรมการ และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คณะ รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ การแต่งตั้งนายกิตติ ลิ้มชัยกิจ เป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา พลตำรวจเอก จรัมพร สุระมณี พลเอก ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ และนายอนุสิษฐ คุณากร เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

14. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)

คณะ รัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

1.นาย สุพร เตไชยา ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558

2.นาง สาวกอบกุล โมทนา ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

15. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 

คณะ รัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายวันชัย อาจเขียน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านวิจัย) กรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัย) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

16. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะ รัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตั้ง นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายปกครอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) สูง) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

คณะ รัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่ง ตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายทศพร นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

2. นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
18. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)

คณะ รัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

1. นางพนิดา ไพศาลยกิจ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

2. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

3. นางดวงตา ตันโช ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

4. นางมนชิดา เจียรไพศาลเจริญ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

19. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

คณะ รัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้ว) ดังนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 7 คน 1.1 นางสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ 1.2 นายจรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1.3 นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย 1.4 นายพินิจ หิรัญโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก 1.5 นางชุมศรี พจนปรีชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง 1.6 นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 1.7 นายจิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์

2. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จำนวน 6 คน 2.1 นางสาวสายพิณ หัตถีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2.2 พันเอก พงศธร เนตราคม ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวช 2.3 นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ ผู้เชี่ยวชาญสาขาการแพทย์แผนไทย 2.4 นายชาตรี บานชื่น ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น 2.5 นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น 2.6 ร้อยตำรวจเอก จิรสวัสดิ์สุรฤทธิ์ธำรง ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

 

ขอบคุณที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559


โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 59   อ่าน 364 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อนุมัติเงินเดือนตามบัญชีใหม่มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม ’55
11 เม.ย. 55 | อ่าน 8755 ครั้ง
ภูเก็ตเปิดวิชาซ่อมสปีดโบ๊ต
25 ส.ค. 54 | อ่าน 77095 ครั้ง
เผยสัดส่วนรับม.1 ร.ร.ดังทั่วประเทศ
22 ก.พ. 56 | อ่าน 1226 ครั้ง
มทร.สุวรรณภูมิห่วงความก้าวหน้าพนักงานมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้พัฒนาตนวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน
04 เม.ย. 57 | อ่าน 266 ครั้ง
คุรุทายาทวางเป้าผลิตครูพันธุ์ใหม่10ปี การันตีได้เป็นครูสังกัดสพฐ.
14 ธ.ค. 58 | อ่าน 388 ครั้ง
ธอส.มอบของขวัญปีใหม่ จ่ายเงินคืน 1,000 บาท สำหรับ.....
18 ธ.ค. 58 | อ่าน 657 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.