Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เปิดโครงการ "มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 2559"สวทช.ร่วมกับ สสวท.สถาบันคีนัน 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายและเชฟรอน จัดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 2559 หวังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจวิทย์ พร้อมขยายสู่จังหวัดต่าง ๆทั่วประเทศในปีหน้า

วันพฤหัสที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 14:00 น. วันนี้(14 มกราคม 2559)ที่อาคารมหามงกุฎคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ให้การสนับสนุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) สถาบันคีนันแห่งเอเซียและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 8 แห่ง จัดโครงการ“มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย” ประจำปี 2559 ขึ้น โดยมีคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดงาน

คุณหญิงสุมณฑา กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ถือเป็นวาระแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องได้รับการผลักดันทั้งระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ พร้อมรับกับการพัฒนาประเทศในหลายๆด้านที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท เป็นอย่างสูงส่งผลให้ความต้องการบุคลากรในสาขาสะเต็มเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่องและเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้โครงการ ‘มหาวิทยาลัยเด็ก”จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนีก่อนขยายผลไปยัง ประเทศต่าง ๆ ซึ่งโครงการ‘ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” จัดตั้งขึ้นในปี 2554 ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภายหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการนี้ที่สาธารณรัฐ ประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ได้รับแรงบันดาลใจและมี ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

นางดวงสมร คล่องสารา ประธานคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ปรับปรุงหลักสูตรจากกิจกรรมต้นแบบของประเทศเยอรมนี ให้เข้ากับประเทศไทยโดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำ (hands-on) กิจกรรมทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยมีอาจารย์ มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย เป็นวิทยากรและมีพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก คอยให้คำแนะนำและกระตุ้นกระบวนการคิดและการเรียนรู้ โดยพบว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยา ศาสตร์ ตั้งแต่การสังเกต การตั้งคำถามและค้นหาคำตอบได้อย่างสนุกสนานและมีความสุขเกิดทัศนคติที่ดีต่อ การเรียนวิทยาศาสตร์

สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 2559 ที่จัดขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน’ โดยมีเยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3 พันคน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาจำนวน32 ฐานกิจกรรม

ด้านศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุลอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทยมาตั้งแต่ต้น โดยทางมหาวิทยาลัยเน้นรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่ขาด โอกาสโดยเราให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในเรื่องของบุคลากร สถานที่เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง รวมถึงการเดินทางของนักเรียนและอื่นๆ เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และสนุกกับวิทยาศาสตร์ซึ่งจะ ช่วยให้พวกเขาเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเกิดความรักและความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่ม เติมและประกอบอาชีพนี้ต่อไปในอนาคตในส่วนของกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ในปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ซึ่งแสดงถึง พลังความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการร่วมกันส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดกล่าวว่า เชฟรอนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในสาขาสะเต็มซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ‘ EnjoyScience: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ที่เชฟรอนร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการศึกษาใน สาขาสะเต็ม โดยเชฟรอนประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านบาท ในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทยและจะทำงานร่วมกันเพื่อขยายขอบข่ายการดำเนินงานไปสู่จังหวัดอื่นๆ โดยจะเน้นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาพันธมิตรภายใต้โครงการ EnjoyScience ในจังหวัดต่างๆ คาดว่าจะมีมหาลัยวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีก10 แห่ง และสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้กว่า 10,000 คน ทั่วประเทศ ภายในปี 2560

อย่างไรก็ดีในปี 2559 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯจะมีการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัย เด็ก ประเทศไทย ตลอดทั้งปี โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมได้ที่เวบไซต์ www.childrensuniversity.in.th

 

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 14 มกราคม 2559


โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 59   อ่าน 696 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สกอ.รับทราบป.บัณฑิตจันทรเกษม
10 เม.ย. 55 | อ่าน 9748 ครั้ง
ขอครูเพิ่มแทนแท็บเล็ต
22 ส.ค. 54 | อ่าน 75082 ครั้ง
ทีดีอาร์ไอชำแหละการศึกษาไทยงบเยอะ-ล้มเหลว/โยกเสมา 1 บ่อย
17 ธ.ค. 55 | อ่าน 825 ครั้ง
ก.ค.ศ.ถอนชื่อผู้แทนคุรุสภา 169 เขต หลัง "ไพฑูรย์"ขอตั้งกก.สอบร้องรับเงิน
21 พ.ย. 57 | อ่าน 573 ครั้ง
ศธ.ระดมเงินกองทุนรุกช่วยการศึกษาเด็กมีรายได้ระหว่างเรียน
19 มี.ค. 57 | อ่าน 907 ครั้ง
ม.ศรีปทุมเตรียมปั้นบุคลากรรองรับประชาคมอาเซียนในปี58
05 ส.ค. 54 | อ่าน 32834 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.