Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เช็ครายชื่อที่นี่! แต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหาร กศน. 140 ราย ทั่วประเทศเลขาธิการ กศน.เผย ปลัด ศธ.เซ็นคำสั่งแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการและบุคลากรสังกัด กศน.ระดับผู้อำนวยและรองผู้อำนวยการ กศน.140 ราย

วันนี้ (13 พ.ย.) นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2613/2558เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.เขตและอำเภอจำนวน 8 ราย ดังนี้

1. นางนาถหทัย สิงหเลิศ ผอ.กศน.อ.เถิน จ.ลำปาง เป็นผอ.กศน.อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
2. นายบุญหลั่น นานรัมย์ ผอ.กศน.อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เป็นผอ.กศน.อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
3. นายประกอบ โพธิ์ราม ผอ.กศน.อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ เป็นผอ.กศน.อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
4.นายประชาลักษณ์ ศรีคุณาภรณ์ผอ.กศน.อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
5. นางพิศมัย ชมภูบุตร ผอ.กศน.อ.ค้อวัง จ.ยโสธร เป็นผอ.กศน.อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
6. น.ส.สมร พงษ์พันธ์ ผอ.กศน.อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมาเป็น ผอ.กศน.อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7.นายอนันต์ คงชุมผอ.กศน.อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เป็น ผอ.กศน.อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8. นายอิทธิพล จำนงศาสตร์ ผอ.กศน.อ.สันติสุข จ.น่าน เป็นผอ.กศน.อ.นายูง จ.อุดรธานี

เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า ส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดและกทม. รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด ผู้อำนวยการกศน. เขตและอำเภอ จำนวน 132 ราย ดังนี้

1. นายอนุชา พงษ์เกษม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ฉะเชิงเทรา เป็นผอ.สำนักงาน กศน.จ.ชลบุรี
2. นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จ.นครนายก เป็นผอ.สำนักงาน กศน.จ.ฉะเชิงเทรา
3. นางฤทัย สมชาย ผอ.สำนักงาน กศน.จ.แม่ฮ่องสอน เป็นผอ.สำนักงาน กศน.จ.นครนายก
4. นายธวัชชัยใจชาญสุขกิจ ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ราชบุรี เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ลพบุรี
5. น.ส.ดารัตน์ กาญจนาภา ผอ.สำนักงาน กศน.จ.นครปฐม เป็นผอ.สำนักงาน กศน.จ.ราชบุรี
6. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ระยอง เป็นผอ.สำนักงาน กศน.จ.นครปฐม
7. นางวิบูลผลพร้อมมูล ผอ.สำนักงาน กศน.จ.สระแก้ว เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จ.นนทบุรี
8. นายโกวิท สละชั่ว ผอ.สำนักงาน กศน.จ.จันทบุรี เป็นผอ.สำนักงาน กศน.จ.สระแก้ว
9. นายอธิญณัฏฐ์ ธนะเพทย์ ผอ.สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย เป็นผอ.สำนักงาน กศน.จ.แพร่
10. น.ส.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พะเยา เป็นผอ.สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย

11. นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผอ.สำนักงาน กศน.จ.นครสวรรค์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.จ.พะเยา
12.นายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์ ผอ.สำนักงาน กศน.จ.สุโขทัย เป็นผอ.สำนักงาน กศน.จ.นครสวรรค์
13. นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ชัยภูมิ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.จ.มหาสารคาม
14. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.มหาสารคาม เป็นผอ.สำนักงาน กศน.จ.ชัยภูมิ
15. น.ส.ประดินันท์ สดีวงศ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.สำนักงานกศน.จ.อำนาจเจริญ
16. น.ส.ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จ.อำนาจเจริญเป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ร้อยเอ็ด
17.นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผอ.สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ชัยภูมิ
18. นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ชัยภูมิ เป็นรอง ผอ.สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
19.นายวิรัช ภัทรบูชา รองผอ.สำนักงาน กศน.จ.ตาก เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จ.สิงห์บุรี
20. น.ส.นัทธมน สกุลณมรรคา รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พิษณุโลกเป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ตาก

21. นายนริศย์ศักดิ์ รอดเรืองคุณ รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จ.อุตรดิตถ์เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พิษณุโลก
22. นายชนะ เปรมปรี รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จ.สิงห์บุรี เป็นรอง ผอ.สำนักงาน กศน.จ.อุตรดิตถ์
23.นายทศพล ทิพยไพฑูรย์ ผอ.กศน.เขตคลองสาน กทม. เป็น ผอ.กศน.เขตจอมทองกทม.
24. นางศรีสง่าโภคสมบัติ ผอ.กศน.อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.กศน.เขตคลองสาน กทม.
25.นายศักดิ์ชัย นาคเอี่ยมผอ.กศน.อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
26. นายพลธนวัฒน์ วังวงศ์ทอง ผอ.กศน.อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรีเป็น ผอ.กศน.อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
27.พ.จ.อ.สมเจตน์ สวาศรีผอ.กศน.อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เป็น ผอ.กศน.อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
28. นางสมปอง สุริวาล ผอ.กศน.อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ เป็นผอ.กศน.อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
29. นายพินิจ ยฆะเสม ผอ.กศน.อ.มะขาม จ.จันทบุรี เป็นผอ.กศน.อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
30. ว่าที่ ร.ต.เอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ ผอ.กศน.อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นผอ.กศน.อ.เมือง จ.เชียงใหม่

31. นายพิสุทธิ์ คงพันธุ์ ผอ.กศน.อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็น ผอ.กศน.อ.หางดง จ.เชียงใหม่
32. นางนิรมล บุญชู ผอ.กศน.อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นผอ.กศน.อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
33. น.ส.วิจิตร กันทาโย ผอ.กศน.อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เป็นผอ.กศน.อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
34.นายสมมาตร คงชื่นสินผอ.กศน.อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็น ผอ.กศน.อ.สามพราน จ.นครปฐม
35. นางเยาวรักษ์ บุญจันทร์ ผอ.กศน.อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เป็นผอ.กศน.อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
36. นายประชาลักษณ์ ศรีคุณาภรณ์ ผอ.กศน.อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นผอ.กศน.อ.เมือง จ.นครปฐม
37. นางพิณัชกุญ ศักดิ์วิโรจน์ ผอ.กศน.อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เป็นผอ.กศน.อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
38. นางรัชนี จันทรอัมพร ผอ.กศน.อ.เมือง จ.นครปฐมเป็น ผอ.กศน.อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
39.น.ส.สุดารัตน์ แดงอิทธิภัค ผอ.กศน.อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เป็น ผอ.กศน.อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
40. นายเพิ่มยศ เคหา ผอ.กศน.อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมาเป็น ผอ.กศน.อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

41. นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา เป็น ผอ.กศน.อ.หนองบุญมากจ.นครราชสีมา
42. นางเตือนใจ ผ่องกุศล ผอ.กศน.อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมาเป็น ผอ.กศน.อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
43. นายชาญ อยู่เกาะ ผอ.กศน.เขตประเวศ เป็นผอ.กศน.อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
44.นางณัฏฐนิช รัตนนนท์ไชย์ผอ.กศน.อ.แม่จริม จ.น่าน เป็น ผอ.กศน.อ.นาน้อย จ.น่าน
45. นายมนัส มะโน ผอ.กศน.อ.เมือง จ.น่าน เป็นผอ.กศน.อ.ท่าวังผา จ.น่าน
46. นายกฤษดา ศรีใจวงศ์ ผอ.กศน.อ.ปัว จ.น่าน เป็นผอ.กศน.อ.เมือง จ.น่าน
47. นายวีระวัตร ฆะปัญญา ผอ.กศน.อ.ท่าวังผา จ.น่าน เป็นผอ.กศน.อ.ปัว จ.น่าน
48. นายมงคล สุระเสนา ผอ.กศน.อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ เป็นผอ.กศน.อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
49. นายอเสกข์ อุปพงษ์ ผอ.กศน.อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นผอ.กศน.อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
50. นายมงคล พลาลี ผอ.กศน.อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เป็นผอ.กศน.อ.เซกา จ.บึงกาฬ

51. นายวิทยา พิสัยพันธ์ ผอ.กศน.อ.เซกา จ.บึงกาฬ เป็นผอ.กศน.อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
52. นางสุทธิรักษ์ พุ่มไสว ผอ.กศน.อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เป็นผอ.กศน.อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
53. นางกัญญา โมลาศน์ ผอ.กศน.อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เป็นผอ.กศน.อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
54. น.ส.ขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผอ.กศน.อ.สามร้อยยอดจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.กศน.อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
55. น.ส.กัญรินทร์ คิดควร ผอ.กศน.อ.บางสะพานน้อยจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.กศน.อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
56. นายจริวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผอ.กศน.อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
57. นายวิญญา คงฉิม ผอ.กศน.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาเป็น ผอ.กศน.อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
58.น.ส.นงลักษณ์ ภู่สุวรรณ ผอ.กศน.อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผอ.กศน.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
59.นายอนันต์ ศรีอนันต์ผอ.กศน.อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.กศน.อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
60. นางละเอียด สะอาดเอี่ยม ผอ.กศน.อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นผอ.กศน.อ.เมือง จ.เพชรบุรี

61. น.ส.สุธิน สะอาดเอี่ยม ผอ.กศน.อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์เป็น ผอ.กศน.อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
62.นายวีระพล กลั่นตาผอ.กศน.อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เป็น ผอ.กศน.อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
63. น.ส.อรุณี พันธุ์พาณิชย์ ผอ.กศน.อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่เป็น ผอ.กศน.อ.สูงแม่น จ.แพร่
64. นายอรุณ โชติกะ ผอ.กศน.อ.ปาย จ.แม่ฮ่อนสอน เป็นผอ.กศน.อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
65. นายสุรินทร์ คงเสถียรภาพ ผอ.กศน.อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอนเป็น ผอ.กศน.อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
66.นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็งผอ.กศน.อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็น ผอ.กศน.อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
67. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยยา ผอ.กศน.อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นผอ.กศน.อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
68. นายชัยพร บุญปัญญา ผอ.กศน.อ.ไทยเจริญจ.ยโสธร เป็น ผอ.กศน.อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
69.นายสมเกียรติ เหล่ามา ผอ.กศน.อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เป็นผอ.กศน.อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
70. น.ส.ณัฐพัชร์ ภูวิชญานุวัฒน์ ผอ.กศน.อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี เป็นผอ.กศน.อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

71.นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ผอ.กศน.โคกเจริญ จ.ลพบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
72. นายไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ผอ.กศน.อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นผอ.กศน.อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
73. นางบุษรา ต้องใจ ผอ.กศน.อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เป็นผอ.กศน.อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
74. น.ส.กุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อ.สบปราบ จ.ลำปาง เป็นผอ.กศน.อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
75. น.ส.อรนีรา ปุ้มแพง ผอ.กศน.อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เป็นผอ.กศน.อ.ลี้ จ.ลำพูน
76. นายศิริชัย โชติกมงคล ผอ.กศน.อ.แม่ทา จ.ลำพูน เป็น ผอ.กศน.อ.เวียงหนองล่องจ.ลำพูน
77. นายวรชัย ภูมิรัตน ผอ.กศน.อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นผอ.กศน.อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
78.นายธัชชเวชช์ จำปาเทศผอ.กศน.อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผอ.กศน.อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
79. นางสนธยา ดือราแม ผอ.กศน.อ.ท่าแพจ.สตูล เป็น ผอ.กศน.อ.ละงู จ.สตูล
80.นายนูญ สายอ๋องผอ.กศน.อ.กะปง จ.พังงา เป็น ผอ.กศน.อ.ท่าแพ จ.สตูล

81. นายธนกฤต แพโชติรัตนะกุล ผอ.กศน.อ.พระประแดงจ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.กศน.อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
82. นายเกรียงไกรซิ้มเจริญ ผอ.กศน.อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.กศน.อ.พระประแดงจ.สมุทรปราการ
83. นางบุญธิดา จิตต์ภักดี ผอ.กศน.อ.นครหลวงจ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.กศน. อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
84. นายสมอาจ ธรรมสา ผอ.กศน.อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เป็นผอ.กศน. อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
85. นางอาภรณ์ เลิศกิจคุณานนท์ ผอ.กศน.อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้วเป็น ผอ.กศน.อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
86.นายประภากร เกสรสิทธิ์ผอ.กศน.อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
87. นายเฉลย โพธิ์เผื่อนน้อย ผอ.กศน.อ.เมือง จ.กาญจนบุรีเป็น ผอ.กศน.อ.ด่านช้างจ.สุพรรณบุรี
88.ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร จักร เพชรสังข์ ผอ.กศน.อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานีเป็น ผอ.กศน.อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
89.นายอดิศักดิ์ คัมภีระผอ.กศน.อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.อ.ตระการพืชผลจ.อุบลราชธานี
90. ว่าที่ร.ต.กีรติ กุลบุตร ผอ.กศน.เขตทุ่งครุ กทม. เป็น ผอ.กศน.อ.สว่างวีระวงศ์จ.อุบลราชธานี

91. นายภาคภูมิ วงศาโรจน์ ผอ.กศน.เขตบางรัก กทม. เป็นผอ.กศน.เขตทุ่งครุ กทม.
92. นายวรวุฒิ หุนมาตรา ผอ.กศน.เขตบางกอกใหญ่ กทม. เป็นผอ.กศน.อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
93. น.ส.จิราภรณ์ ตันติถาวร ผอ.กศน.อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยาเป็น ผอ.กศน.เขตบางกอกใหญ่ กทม.
94. นางอัญชลี ปสันตา ผอ.กศน.อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เป็นผอ.กศน.อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
95. นายสุริศักดิ์ มงคลชู ผอ.กศน.อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานีเป็น ผอ.กศน.อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
96. นายสุรัตน์ ปุณะตุง ผอ.กศน.อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็น ผอ.กศน.อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
97.นายสุเมธ มีเกียรติผอ.กศน.อ.เมือง จ.ตราด เป็น ผอ.กศน.อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
98. นางปัณฑรี พรมเสนะ ผอ.กศน.อ.พบพระ จ.ตาก เป็นผอ.กศน.อ.ละแม จ.ชุมพร
99. น.ส.ณัฐพร เชื้อมหาวัน ผอ.กศน.เขตสาทร กทม. เป็นผอ.กศน.อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
100.นายวาทิน งามปลอดผอ.กศน.อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เป็น ผอ.กศน.อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

101. นายนุกูลกิจเดชดำนิล ผอ.กศน.อ.เขาพนม จ.กระบี่ เป็น ผอ.กศน.อ.สิเกา จ.ตรัง
102. นางเบญจพร จั่นเจริญ ผอ.กศน.อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.แหลมงอบจ.ตราด
103. นางสมหทัย ประสมศรี ผอ.กศน.อ.แหลมงอบ จ.ตราด เป็นผอ.กศน.อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
104. นายคมพิสิษฐ์ ดังไธสงฆ์ ผอ.กศน.อ.หนองโดน จ.สระบุรี เป็นผอ.กศน. อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
105. ว่าที่ร.ต.วรวุฒิ บุญเฉิด ผอ.กศน.อ.เกาะช้างจ.ตราด เป็น ผอ.กศน. อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
106. นายนิกร กาญจนสิทธิ์ ผอ.กศน.อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นผอ.กศน.อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
107. น.ส.นิธิณัฐ ชัยวิรัช ผอ.กศน.อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์เป็น ผอ.กศน.อ.เด่นชัย จ.แพร่
108. นางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผอ.กศน. อ.วังยางจ.นครพนม เป็น ผอ.กศน.อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
109.นายชัยศิริ จิรอนันต์อนวัชผอ.กศน.อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เป็น ผอ.กศน.อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
110. น.ส.พรธนธรรศน์ พันหล่อมโส ผอ.กศน.อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เป็น ผอ.กศน.อ.ด่ายซ้ายจ.เลย

111. น.ส.นิตยา จิตภักดี ผอ.กศน.อ.มะนัง จ.สตูล เป็นผอ.กศน. อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
112. ว่าที่ร.ต.วุฒิชัย สังข์พงษ์ ผอ.กศน.อ.ลำทับจ.กระบี่ เป็น ผอ.กศน.อ.มะนัง จ.สตูล
113.นางขวัญใจ บุณยะบูรณ์ผอ.กศน.อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เป็น ผอ.กศน.อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
114. นางปุณนภา เชิดเพชรรัตน์ ผอ.กศน.อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรีเป็น ผอ.กศน.อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
115.นายณรงค์ศักดิ์ กันนิยม ผอ.กศน.อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เป็นผอ.กศน.อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
116. นางมณฑาทิพย์ เสยยงคะ ผอ.กศน.อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร เป็นผอ.กศน.อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
117. นางโอภาส ธรรมวัตร ผอ.กศน.อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เป็นผอ.กศน.อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
118. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผอ.กศน. อ.หนองกี่จ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.กศน.อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
119. นายสัมมนาการณ์บุญเรือง ผอ.กศน.อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
120.นายณัฐพงษ์ ทองหล่อผอ.กศน.อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร เป็น ผอ.กศน.อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

121. นางเตือนจิตรบงค์บุตร ผอ.กศน.อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.กศน.อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
122. นายสุรศักดิ์ เพิ่มผล ผอ.สถาบันการศึกษาทางไกล เป็นผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
123. นายสุชีพ สุนทรศร ผอ.ศว.อุบลราชธานี เป็นผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
124.นายจำเริญ มูลฟองผอ.ศว.ลำปาง เป็น ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
125.นายเจริญศักดิ์ ดีแสนผอ.ศว.นครสวรรค์ เป็น ผอ.ศว.ลำปาง
126.นายอาส พ้นเหตุผอ.ศฝช.อุตรดิตถ์ เป็น ผอ.ศฝช.สระแก้ว
127. นายทองสา ปริธรรมมา ผอ.ศฝช.มุกดาหาร เป็นผอ.ศฝช.อุตรดิตถ์
128. นายประยูร ดังก้อง ผอ.ศฝช.สระแก้ว เป็น ผอ.ศฝช.มุกดาหาร
129. ว่าที่ร.ต.วรวงศ์ กาญจนวงศ์ ผอ.ศว.กาญจนบุรีเป็น ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
130. นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผอ.ศว.สระแก้ว เป็น ผอ.ศว.กาญจนบุรี
131. นายสุชาติ ถาวระ ผอ.ศว.ยะลา เป็น ผอ.ศว.นราธิวาส
132. นายสมชาย เด็ดขาด รอง ผอ.ศว.นครสวรรค์ เป็น รอง สถาบันกศน.ภาคเหนือ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่13 พฤศจิกายน 2558


โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 58   อ่าน 467 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มอส.เผยรายชื่อน.ศ.รับปริญญา
30 พ.ย. 55 | อ่าน 917 ครั้ง
มสด.เปิดตัวสื่อสอนศูนย์ปฐมวัยอปท.ศิลปะ-ดนตรี-แสดงติวครูตั้งเป้าพัฒนาสมองเรียนรู้
26 เม.ย. 54 | อ่าน 66617 ครั้ง
ศูนย์เรียนสำหรับเด็กป่วยเรื้อรัง
01 เม.ย. 54 | อ่าน 54961 ครั้ง
มรภ.สงขลา เสวนาประกันคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่าย ‘มหาวิทยาลัยรัฐ-เอกชน’
06 ก.พ. 56 | อ่าน 716 ครั้ง
’กำจร’ชี้ศูนย์นอกที่ตั้งตกประเมิน90% ’ไขศรี’แจงมศก.เล็งหาพื้นที่รองรับน.ศ. ย
05 เม.ย. 56 | อ่าน 529 ครั้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เอาจริงพร้อมรับนักเที่ยวชาวจีน แถลงนโยบายชัดเจนแจงระเบียบปฏิบัติ-มีของดีอวดต่างชาติ
28 มี.ค. 57 | อ่าน 388 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.