Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ครม.เห็นชอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา 2 ฉบับสรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ฯ จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเห็นชอบร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

อนุมัติร่างกฎกระทรวงฯ ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญ คือ

1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
2. กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความต้องการกำลังคนของประเทศ เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและสถาบันอุดมศึกษามีความเชี่ยวชาญ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนด เช่น ต้องเป็นการจัดการศึกษาในหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้ว และเป็นหลักสูตรที่คณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบ เป็นหลักสูตรในสถานที่ตั้งที่มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในระดับที่ดีขึ้นไป และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่ซ้ำซ้อนกับ หลักสูตรในสถานที่ตั้งหรือนอกสถานที่ตั้งอื่น เป็นต้น
3. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขออนุญาตการพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ ตั้ง กำหนดระยะเวลาการเริ่มจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษา การรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และการแจ้งรายชื่อนักศึกษา
4. กำหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้วินิจฉัยกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ และคำวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด

เห็นชอบร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ

ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่ สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. .... ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนให้ทางราชการมีโอกาสหมุนเวียนกำลังคนที่มีประสิทธิภาพดีกว่ามาทำ หน้าที่แทน อีกทั้งเป็นไปตามแนวทางเดียวกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติ ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 

 

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58   อ่าน 366 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.เตรียม 8 มาตรการ ช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
10 มี.ค. 59 | อ่าน 489 ครั้ง
รอ "พงศ์เทพ" ตัดสินใจเลือกกรรมการอุดมศึกษาชุดใหม่
01 พ.ค. 56 | อ่าน 428 ครั้ง
คอลัมน์ การศึกษา: ประเมินผลงาน 6 เดือน ปรับโครงสร้าง กศจ. แค่คาบเส้น!!
07 ต.ค. 59 | อ่าน 371 ครั้ง
คอลัมน์: ราชภัฏสลับมุมคิด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :สถาบันอุดมศึกษาไทยเน้นอัตลักษณ์ของชาติไทย
07 ก.พ. 54 | อ่าน 13053 ครั้ง
ด่วนที่สุด! เพิ่มเติมรายละเอียดประกาศสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
14 ม.ค. 58 | อ่าน 589 ครั้ง
สอบ U-NET สทศ. ยกเลิกสอบแล้ว หลังทนเสียงค้านไม่ไหว
05 พ.ค. 57 | อ่าน 385 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.