Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กรมบัญชีกลางแจ้ง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างคลิก!เรียบเรียงโดย ครูบ้านนอกดอทคอม

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ มีเนื้อหาสาระ ดังนี้

ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว 132 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและคณะกรรมการสอบข้อเท็จ จริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ที่ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งแบบ บรรยายลักษณะงานกำหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือกรณีที่แบบบรรยายลักษณะงานมิได้กำหนดไว้ชัดแจ้ง แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ถือเป็นการปฏิบัติงานปกติประจำที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของกรรมการผู้ นั้น มิให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ และมีความผิดทางละเมิด ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูง และต้องใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับคณะกรรมการอื่นในคณะ แต่มิได้รับค่าตอบแทน ทำให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกรรมการดังกล่าว และเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในการขอทำความตกลงกับกระทรวง การคลัง จึงเห็นควรยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลังที่อ้างถึง และกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ให้เป็นไปในทางเดียวกัน ดังนี้

1. คณะกรรมการ

1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
-คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
-คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
-คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
-คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-คณะกรรมการตรวจการจ้าง
-คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
-คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
-คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลง
-คณะกรรมการรับซองเสนองาน (การจ้างโดยวิธีคัดเลือก)
-คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
-คณะกรรมการับซองเสนองาน (การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด)
-คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

1.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

-คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
-คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ

1.3 คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

1.4 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

2. หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน

2.1 ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ดังนี้

-ประธานกรรมการ ไม่เกินคนละ 1,500 บาทต่อครั้งที่มาประชุม และ
-กรรมการ ไม่เกินคนละ 1,200 บาทต่อครั้งที่มาประชุม

2.2 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการ ตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2.3 หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมขึ้นไป อาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพื่อควบคุมค่าตอบแทน กรรมการได้ตามความจำเป็น ประหยัด และเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์นี้

2.4 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้คลิกที่นี่

 

ที่มา เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง


ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 58   อ่าน 2332 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.ตีฆ้องพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจ้างงานเป็นครูสอนเพิ่มใน ร.ร.การศึกษาพิเศษ
11 ม.ค. 59 | อ่าน 292 ครั้ง
เงินปลอมค้ำกู้ สกสค. 2 พันล้า
09 มิ.ย. 58 | อ่าน 357 ครั้ง
มัธยม55แห่งว่างรอรับ’นร.’ ร.ร.น้ำท่วมเมืองคอนไร้ปัญหา
29 มี.ค. 54 | อ่าน 36286 ครั้ง
"บิ๊กตู่"สั่งศธ. จับตา อาจารย์มหาลัยสอนเชิงต่อต้าน แทนที่จะสอนให้เคารพกติกา
29 ต.ค. 58 | อ่าน 299 ครั้ง
คุมเข้มทุกเขตพื้นที่ฯ ชิงเก้าอี้ รอง-ผอ.ร.ร.
16 ก.พ. 58 | อ่าน 417 ครั้ง
ลูกจ้าง 1.5 แสนคนจ่อเฮชงคลังขึ้นเงินตาม ขรก.
26 พ.ค. 58 | อ่าน 264 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.