Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญ
      

การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญ

          คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้งบประมาณในส่วนงบกลางเพื่อการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอ และดำเนินการต่อไปได้
          สาระสำคัญของเรื่อง
          1. สภาพปัญหา ขีดความสามารถในการดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดีในราชการลดน้อยถอยลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคราชการต่ำกว่าภาคเอกชน การขาดความยืดหยุ่น และความหลากหลายของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุประกอบกับการเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและขีดความสามารถในการสรรหาของสถานประกอบการขนาดใหญ่
          2. ข้อเท็จจริง
             2.1 ขีดความสามารถในการดึงดูดคนเก่งเข้ารับราชการลดลง ดังจะเห็นได้จากผู้สมัครสอบภาค ก มีอายุเฉลี่ยสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีงานทำอยู่ในขณะที่สมัครสอบโดยครึ่งหนึ่งทำงานในภาคเอกชน อีกครึ่งหนึ่งเป็นข้าราชการที่สมัครสอบเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และมีเพียงร้อยละ 5 ของผู้สมัครสอบที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูง
             2.2 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคราชการต่ำกว่าภาคเอกชนมาก โดยเฉพาะในสายงานที่บรรจุจากผู้มีวุฒิระดับปริญญา
             2.3 เมื่อเทียบเงินเดือนแรกบรรจุกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของภาคราชการแล้ว ค่าตอบแทนแรกบรรจุของภาคราชการก็ยังต่ำกว่าภาคเอกชน ยกเว้นค่าตอบแทนของผู้บรรจุในสายงานที่ใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาในสาขาพาณิชย์
             2.4 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคเอกชนมีความยืดหยุ่นและความหลากหลายมากกว่า โดยพิจารณาจากสถาบันการศึกษา สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และคุณสมบัติของบุคคล ในขณะที่ภาคราชการจ่ายเป็นอัตราเดียวสำหรับแต่ละระดับการศึกษา
             2.5 ความถี่ในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคราชการมีน้อย โดยเฉลี่ยปรับ 3 ปี 8 เดือนต่อครั้ง ในขณะที่ภาคเอกชน หรืออัตราค่าแรงขั้นต่ำจะมีการปรับเฉลี่ยทุกปี
             2.6 ขีดความสามารถในการดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดีในราชการมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและขีดความสามารถของคู่แข่งการสรรหา จำนวนสถานประกอบการขนาดใหญ่ระหว่างปี 2507 และ 2550 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 114 แห่ง นอกจากนี้ จำนวนและขีดความสามารถของคู่แข่งการสรรหาจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเข้ามาแข่งขันในตลาดแรงงานของสถานประกอบการต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนตามผลของกฎบัตรอาเซียน
             2.7 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ภาคราชการได้มีการแก้ไขปัญหาเงินเดือนที่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพของข้าราชการที่บรรจุใหม่รวมทั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึง 11,700 บาท โดยกำหนดให้ได้รับเงินค่าครองชีพ
          3. ข้อเสนอ
             3.1 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาคนเก่งคนดีไว้ในราชการ โดยการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้สูงขึ้น เพิ่มความถี่ในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และเพิ่มความยืดหยุ่นหลากหลายในการสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ
             3.2 เป้าหมาย ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้ใกล้เคียงกับภาคเอกชนภายใน 5 ปี และนำระบบเงินเดือนแรกบรรจุที่ยืดหยุ่น หลากหลาย มาใช้ภายในปีงบประมาณ 2554
             3.3 แนวทางดำเนินการ
                 (1) เพิ่มความถี่ในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยให้สำนักงาน ก.พ.จัดทำข้อเสนอเพื่อปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกปี และเมื่ออัตราเงินเดือนแรกบรรจุใกล้เคียงกับภาคเอกชนแล้ว ให้ศึกษาเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนแรกบรรจุระหว่างภาคราชการและเอกชน หากเห็นสมควรปรับ ให้เสนอ ก.พ.พิจารณา
                 (2) ในชั้นต้นให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำให้สูงขึ้น โดยลดความแตกต่างของ  ภาคราชการและภาคเอกชนลงประมาณครึ่งหนึ่งของความแตกต่างเดิม
                 (3) กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบเป็นช่วงโดยให้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำและขั้นสูงมีช่วงกว้างไม่เกินร้อยละ 10
                 (4) มอบอำนาจให้ส่วนราชการพิจารณาสั่งให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำและไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด
                 (5) ให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบและรายงาน ก.พ.ในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุไม่สอดคล้องกับแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.พ.กำหนด เพื่อ ก.พ.จะได้พิจารณาสั่งระงับการให้อำนาจส่วนราชการพิจารณาสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำ
                 (6) ให้สำนักงาน ก.พ.นำเสนอ ก.พ.พิจารณา
                     ผลการสำรวจอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคราชการกับภาคเอกชนเป็นรายปีในกรณีที่สำนักงาน ก.พ.เห็นควรให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุก็ให้เสนอ ก.พ.พิจารณา
                     ผลการศึกษาการนำระบบเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงมาใช้ในราชการ
             3.4 หลักเกณฑ์ วิธีการ
                 (1) ให้ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม ที่ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนภายในช่วงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยพิจารณาจากปัจจัยตามที่ ก.พ.กำหนด
                 (2) ให้ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม ที่ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามข้อ (1) เพื่อ ก.พ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
                 (3) ให้ส่วนราชการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามข้อ (1) ที่ผ่านการพิจารณาของ ก.พ.แล้ว
             3.5 ให้มีการปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยข้าราชการผู้ได้รับผลกระทบ โดยกำหนดอัตราเงินชดเชยแปรผันกลับกับช่วงเงินเดือน และเงินชดเชยที่ได้รับเมื่อรวมกับเงินเดือนแล้ว จะต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละช่วง เพื่อมิให้ผู้ซึ่งเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่าก่อนมีการชดเชย กลายเป็นได้รับเงินเดือนต่ำกว่าหลังจากการได้รับเงินชดเชย
             3.6 งบประมาณ สำหรับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเดือนเพื่อผู้ได้รับผลกระทบ ประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี
             3.7 การมีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 และกำหนดบทเฉพาะกาลให้เงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554

          --ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 16 สิงหาคม 2553--จบ--โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 53   อ่าน 7893 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
วช. จับมือ สอศ. บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาภาคเหนือ
15 ธ.ค. 60 | อ่าน 408 ครั้ง
สำรวจรายชื่อบุคลากรฯ38ค(2)บรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและยังไม่เข้าอบรมสัมมนาฯ
06 พ.ย. 57 | อ่าน 714 ครั้ง
ครูประถมสอนนักเรียนให้เป็นเถ้าแก่น้อย
15 ส.ค. 57 | อ่าน 855 ครั้ง
หวั่นเด็กใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องแนะเร่งปลูกฝังการใช้หลักภาษาที่ถูกต้อง
07 พ.ค. 56 | อ่าน 426 ครั้ง
แจ้งลดภาระหนี้ครูนำมาใช้หนี้เก่าเท่านั้น
11 ก.พ. 59 | อ่าน 532 ครั้ง
ชง คสช.ปฏิรูป สพฐ.3 แนวทาง
23 ก.ค. 57 | อ่าน 580 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.