Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เบรก! ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ไม่ทัน 1เมษาฯเบรก! ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ไม่ทัน 1เมษาฯ 2ล้านคนเงก-ฉุดกำลังซื้อ

ข้าราชการอกหักซ้ำสอง ก.พ. สั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน 1 เม.ย.นี้ เผยเหตุร่างกฎหมายติดขั้นตอน สนช. คนรัฐ 1.98 ล้านคนรอเงก "วิษณุ เครืองาม" แจงทหาร ตำรวจ ครู ขรก.พลเรือนไม่เสียประโยชน์ ได้ตกเบิกย้อนหลัง เอกชนหวั่นฉุดกำลังซื้อไม่กระเตื้อง เศรษฐกิจประเทศฟื้นช้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 25 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีหนังสือที่ นร 1012.2/43 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ลงนามโดยนายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ ถึงหน่วยงานระดับกระทรวง กรม และทุกจังหวัดทั่วประเทศ สาระสำคัญเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน โดย ก.พ.ขอให้ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และจังหวัด พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการไปตามปกติ แต่ในส่วนของการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้ชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด ในวันที่ 1 เม.ย. 2558 ออกไปก่อนจนกว่าร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่...) พ.ศ. ...ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ขรก.เช็กวุ่นข่าวชะลอขึ้นเงินเดือน

ทั้งนี้ หลังข่าวการชะลอขึ้นเงินเดือนแพร่กระจายออกไป ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ข้าราชการพลเรือนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขณะเดียวกันข้าราชการจำนวนมากโทรศัพท์สอบถาม

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จาก ก.พ. เนื่องจากไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง เพราะหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อ 9 ธ.ค. 2557 อนุมัติขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานข้าราชการทุกประเภท โดยให้มีผลวันที่ 1 เม.ย. 2558 นี้ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าจะได้รับเงินเดือนใหม่ทันที

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" สอบถามถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ได้รับชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ว่า ก.พ.ได้ทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการทั่วประเทศทราบจริง เนื่องจากประเมินแล้วว่าอาจเลื่อนเงินเดือนข้าราชการได้ไม่ทันวันที่ 1 เม.ย.นี้ ตามที่กำหนดไว้ ทำให้ต้องเร่งออกหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะในทางปฏิบัติวันที่ 1 มี.ค.นี้ แต่ละหน่วยงานต้องคำนวณฐานเงินเดือนใหม่ให้ข้าราชการที่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนล่วงหน้าให้เสร็จเรียบร้อย

รอ สนช.ไฟเขียวกฎหมายใหม่

เหตุที่ไม่สามารถสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการได้ในวันที่ 1 เม.ย. มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน คือ 1.ฐานในการคำนวณเงินเดือนข้าราชการแต่ละประเภทใหม่ ปกติจะมีการกำหนดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน แต่เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. ทำให้ยังไม่สามารถคำนวณฐานเงินเดือนที่จะปรับเพิ่มขึ้นครั้งใหม่ได้ 

2.การคำนวณฐานเงินเดือนในวันที่ 1 เม.ย.นี้ จะต้องปรับเพิ่มจากฐานเงินเดือนที่ต้องปรับขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557 แต่เนื่องจากยังไม่สามารถคำนวณและปรับขึ้นเงินเดือนโดยอิงฐานเงินเดือนเดิมก่อนวันที่ 1 ธ.ค. 2557 เป็นเงินเดือนใหม่งวดวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ได้ จากสาเหตุที่ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถคำนวณฐานเงินเดือนใหม่ที่ต้องเลื่อนขึ้นงวดวันที่ 1 เม.ย.นี้ได้ด้วย

ให้รับเงินเพิ่มย้อนหลัง

แหล่งข่าวจาก ก.พ.เปิดเผยเพิ่มเติมว่าแม้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม สนช.เมื่อใด แต่เมื่อกฎหมายใหม่บังคับใช้จะมีผลย้อนหลังให้ข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในข่ายได้เลื่อนขึ้นเงินเดือน ได้รับเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่งวดวันที่ 1 ธ.ค. 2557 โดยกระทรวง กรมต้นสังกัดแต่ละหน่วยงานจะจ่ายเงินส่วนต่างที่ข้าราชการยังไม่ได้รับเพิ่มให้ 

โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม ครม.เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2557 ที่อนุมัติขึ้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานราชการทุกประเภท ตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอ โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการทุกประเภทได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 1.98 ล้านคน ใช้งบประมาณรวม 22,900 ล้านบาท โดยปรับเพิ่มให้ 3 ขั้น หรือประมาณ 10% สำหรับบัญชีเงินเดือนแบบช่วง มีข้าราชการอีก 6 ประเภท ได้ขึ้นเงินเดือนเพิ่มเติมอีก 1 ขั้น หรือ 4% ส่วนกลุ่มข้าราชการที่อัตราเงินเดือนเต็มเพดานแล้ว ให้นำค่าตอบแทนพิเศษมารวมเป็นเงินเดือนได้ 

ข้าราชการ 1.98 ล้านคนรอเก้อ

สำหรับข้าราชการ 1.98 ล้านคน ที่ได้รับสิทธิ์ขึ้นเงินเดือน แต่ต้องรอกฎหมายประกาศใช้บังคับ นอกจากข้าราชการพลเรือนสามัญแล้ว ยังมีข้าราชการอื่น ๆ ด้วยได้แก่ ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ

และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

โดยขณะนี้ สนช.อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายฉบับ คือ 1.ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ 2.ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหารฯ 3.ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ 4.ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 5.ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภาฯ เพื่อปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการรัฐสภา พร้อม ๆ กัน

ชะลอสั่งขึ้นเงินเดือนจะยิ่งล่าช้า

นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ยังไม่เห็นหนังสือ ก.พ. ที่ขอชะลอสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 เม.ย.ไว้ก่อน จนกว่าร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่...) พ.ศ. ...จะได้ประกาศใช้ แต่ยอมรับว่า ร่างกฎหมาย 6 ฉบับที่เป็นการปรับเงินเดือนข้าราชการ ขณะนี้ยังไม่ผ่าน สนช. 

อย่างไรก็ดี แม้กฎหมายจะออกมาบังคับใช้ไม่ทัน ก็ไม่ได้เป็นปัญหา เพราะสามารถออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

เนื่องจากมติ ครม.ให้ปรับเงินเดือน มีผลย้อนตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2557 ระหว่างที่กฎหมายยังไม่บังคับใช้ เงินเดือนใหม่ต้องรอไปก่อนอยู่แล้ว แต่ต้องปรับตามอัตราใหม่ เมื่อกฎหมายออกมาก็ตกเบิกย้อนหลัง แต่นี่กลายเป็นจะให้รับเงินเดือนเก่าไปก่อน ซึ่งจะทำให้ยิ่งช้า เพราะคำสั่งขึ้นเงินเดือน ปกติต้องย้อนหลังประมาณ 1-2 เดือน นี่อาจจะมากกว่านั้น

ส่วนในแง่การเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับขึ้นเงินเดือนนั้น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ยืนยันว่าไม่มีปัญหา เพราะแต่ละหน่วยงานสามารถใช้เงินเดือนของตัวเองจ่ายไปก่อนได้ และเสนอขอรับการจัดสรรมาที่สำนักงบฯช่วงปลายปีงบประมาณ

ส่วนนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า หนังสือ ก.พ. เป็นเพียงการให้หน่วยงานรอฐานเงินเดือนใหม่ที่ ครม.อนุมัติ แล้วค่อยเลื่อนเงินเดือนช่วงเดือน เม.ย. เพื่อนำฐานใหม่มาคำนวณ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีเงินเดือน 30,000 บาทหลัง พ.ร.บ.บังคับใช้แล้วขยับเป็น 32,000 บาทเป็นต้น ก็จะนำฐานใหม่นี้มาคำนวณเลื่อนเงินเดือนอีกที

ประธาน สนช.ชี้เสร็จต้น เม.ย.

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม อยู่ระหว่างพิจารณาในคณะกรรมาธิการวิสามัญวาระที่ 2 ที่มีนายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เป็นประธาน ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ ครม.เสนอ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการ หาก กมธ.วิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ ก็จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม เป็นวาระเร่งด่วนทันที คาดว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาวาระ 3 ของ สนช.ไม่เกินต้นเดือน เม.ย.นี้

ทั้งนี้ นายพรเพชรได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งกมธ.วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา และในการประชุม กมธ.วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวยังเหลือการประชุมอีก 2 ครั้งในเดือน มี.ค. อีกทั้ง กมธ.วิสามัญเคยได้ขอที่ประชุม สนช.ขยายเวลาพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วครั้งหนึ่ง โดยจะครบกำหนดการพิจารณาวันสุดท้ายในวันที่22 มี.ค. ซึ่ง กมธ.วิสามัญจะไม่สามารถขยายเวลาได้อีก ดังนั้น ร่างกฎหมายดังกล่าวจะแล้วเสร็จในชั้นพิจารณาวาระที่ 2 ไม่เกิน 22 มี.ค. เข้าสู่การประชุมวาระที่ 3 ของ สนช.ปลายเดือน มี.ค.นี้

ขณะที่ ดร.วิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานกรรมาธิการพิจารณาต่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวชี้แจงเช่นเดียวกันว่า แม้ร่างกฎหมายจะอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่การขึ้นเงินเดือนข้าราชการจะเป็นไปตามกำหนด และจะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2557

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หนังสือ ก.พ.ที่ออกมา ไม่น่าจะเป็นการบอกว่าจะปรับขึ้นเงินเดือนไม่ทันเดือน เม.ย. แต่ให้ชะลอการเลื่อนเงินเดือนปกติประจำปี เพื่อรอใช้ฐานใหม่ที่รัฐบาลมีมติให้ปรับขึ้น 4% มากกว่า และน่าจะส่งสัญญาณยืนยันว่าจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนแน่นอน เพียงแต่ต้องตกเบิกย้อนหลัง

"หนังสือออกแบบนี้ แสดงว่ากฎหมายจะออกทัน เม.ย. ซึ่งเป็นการบอกว่า ให้รับเงินเดือนเดิมไปก่อน แม้ว่าการประเมินจะทำเสร็จแล้ว โดยให้รอกฎหมายผ่าน แล้วค่อยมาคิด โดยนำฐานใหม่ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2557 มารวมทีเดียว แล้วตกเบิกย้อนหลัง"

ฉุดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่า ที่ผ่านมากำลังซื้อในภาพรวมค่อนข้างทรงตัว ภาคเอกชนก็ต้องพยายามทำกิจกรรมกระตุ้นตลาด เพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและสร้างการเติบโตทางธุรกิจ การขึ้นเงินเดือนข้าราชการแม้จะเป็นอีกปัจจัยบวกที่จะทำให้มีเงินเข้าสู่ระบบ แต่การชะลอการขึ้นเงินเดือนที่อาจเกิดขึ้น ก็น่าจะไม่มีผลต่อเศรษฐกิจมากนัก เพียงแต่อาจทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจช้าลงบ้าง

"ปัญหาสำคัญของเศรษฐกิจและกำลังซื้อตอนนี้ คือ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังไม่กลับมา รวมทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงถึง 80% ของรายได้ แม้ภาครัฐจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจผ่านการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ ก็อาจไม่ได้ช่วยให้เม็ดเงินสะพัดมากนัก เพราะเม็ดเงินดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ในการชำระหนี้ครัวเรือนโดยเฉพาะหนี้นอกระบบ เมื่อยังไม่มีเงินผู้บริโภคก็ไม่มีอารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอยอยู่ดี"

ขณะที่นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้บริหารเทสโก้โลตัส กล่าวว่า ไม่น่าจะกระทบในภาพใหญ่เนื่องจากภาคการจับจ่ายยังมาจากอีกหลายส่วน ทั้งรายได้ของภาคเกษตร การลงทุนของโครงการขนาดใหญ่ และกำลังซื้อไม่น่าจะหดตัวลงมาก เพราะเงินเดือนไม่ได้ลดลงเพียงแค่ปรับขึ้นช้า

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ 02 มี.ค. 2558


โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 58   อ่าน 1344 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: กระทรวงศึกษาเดินหน้าสร้างความก้าวหน้า’ขรก.ครู’
10 ก.ย. 55 | อ่าน 1058 ครั้ง
ผุดคู่มือขอวีซ่าครูชาวต่างชาติ
03 ก.ค. 56 | อ่าน 778 ครั้ง
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำภาษาไทย
22 ม.ค. 58 | อ่าน 567 ครั้ง
รับชมรายการ ร้องทุก(ข์)ลงป้ายนี้ กับข่าว บัณฑิต ม.ขอนแก่น ไม่มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย
30 ก.ย. 58 | อ่าน 601 ครั้ง
ข้อกังวลที่หลายคนแชร์! กรณีปล่อยนักโทษ 3.8หมื่นคน
09 เม.ย. 58 | อ่าน 627 ครั้ง
อาชีพสุดฮอตแห่งปี 58 ทั้งใช้ปริญญาและไม่ต้องมีวุฒิ
10 ก.พ. 58 | อ่าน 632 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.