Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ผลวิจัยสรุปครูไทยใช้เวลากับการประเมินของหน่วยงานภายนอกมากที่สุด ตอน 1และ 2สายสะพาย

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สะท้อนความเป็นจริงถึงสภาพชีวิตการทำงานของครูไทยออกมาอย่างหมดเปลือก เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ครับ.. เป็นผลงานวิจัยโดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์การศึกษา จัดแถลงโดยตั้งหัวข้อโดนใจว่า "คลี่ตารางชีวิตครูไทยใน 1 ปี เสียงสะท้อนจากครูที่นักปฏิรูปต้องฟัง"

โดยสำรวจกิจกรรมภายนอกชั้นเรียนที่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ผู้ได้รับรางวัลครูสอนดีจาก สสค. ซึ่งมีอายุเฉลี่ยและวิทยฐานะสูงกว่าครูทั่วไป กระจายตัวครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ จำนวน 427 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 ก.ย.-15 ต.ค.2557 พบว่า ใน 1 ปี มีจำนวนวันเปิดเรียนทั้งหมด 200 วัน ครูต้องใช้เวลากับกิจกรรมภายนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอน เฉพาะวันธรรมดาถึง 84 วัน หรือคิดเป็น 42%

ดร.ไกรยสบอกว่า กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การสอนที่ครูต้องใช้เวลามากที่สุด 3 อันดับแรกคือ

อันดับ 1 การประเมินของหน่วยงานภายนอกเฉลี่ย 43 วัน ทั้งการประเมินโรงเรียน ประเมินครู และประเมินนักเรียน โดยครูใช้เวลาไปกับการประเมินของหน่วยงานต้นสังกัดในโครงการต่างๆ 18 วัน การประเมินของสถาบันทดสอบ 16 วัน และการประเมินของ สมศ. 9 วัน

อันดับ 2 การแข่งขันทางวิชาการ 29 วัน และ

อันดับ 3 การอบรมจากหน่วยงานภายนอก 10 วัน

ครูส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า กิจกรรมภายนอกชั้นเรียนที่ส่งผลดีต่อการเรียนการสอน ได้แก่ การแข่งขันทางวิชาการ การประเมิน O-NET การอบรม และการประเมินการอ่าน

ส่วนกิจกรรมที่ครูส่วนใหญ่เห็นว่าส่งผลเสียต่อการเรียนการสอนคือ การประเมินโรงเรียนโดย สมศ. การอบรม และการประเมินอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานประเมินที่ครูส่วนใหญ่อยากให้มีการปรับปรุงมากที่สุดคือ สมศ. 98% รองลงมาคือเขตพื้นที่และ สพฐ. 1.7% โดยเสนอให้ปรับปรุงวิธีการประเมินที่เน้นผลลัพธ์ของเด็กมากกว่าเอกสารและลด ภาระการประเมินลง

"เสียงสะท้อนของครูส่วนใหญ่ต้องการคืนครูสู่ห้องเรียนและลดภาระงานของครู ที่ไม่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยลดภาระการประเมินด้านเอกสารลง และควรจัดอบรมในเนื้อหาที่ครูต้องการในช่วงปิดภาคเรียนเท่านั้น"

ที่น่าสนใจคือ ครูมากกว่า 90% เห็นว่าหากโรงเรียนมีอิสระในการ บริหารจัดการด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณและการบริหารบุคคลจะมีส่วนสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน ของครู โดยเงื่อนไขสำคัญของ การกระจายอำนาจการบริหารการจัดการเรียนการสอนให้ประสบผล สำเร็จคือ การมีส่วนร่วมของครู คุณภาพของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน

ครูที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นครูสอนดียังมีกิจกรรมนอกชั้น เรียน มากมายขนาดนี้ แล้วครูที่ยังไม่ได้รับรางวัล ครูที่สอนดีบ้าง ไม่ดีบ้าง และ ครูสอนไม่ดีเอาเลยล่ะ จะขนาดไหน

นี่แหละครับ ปฏิรูปการศึกษาถึงต้องเริ่มและเน้นที่ปฏิรูปครูเป็นหลัก เริ่มจากการเอาภาระที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนออกจากบ่า ของครู อย่างอื่นค่อยๆ ทำ ค่อยๆ ไปก็ได้ เพราะที่ผ่านมามัวมุ่งไปทำ เรื่องอื่น ครูไทย เด็กไทยจึงตกต่ำย่ำแย่กว่าประเทศไหนๆ
จากผลสำรวจที่พบ ฟังทรรศนะของนักคิด นักวิชาการ และครูเองว่าอย่างไร เอาไว้พรุ่งนี้
 

ที่มา --มติชน ฉบับวันที่ 18 ธ.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--

 


 

สายสะพาย

ครับ เป็นมุมมองต่อผลสำรวจภาระงานนอกเหนือหน้าที่หลักของครูต่อจากเมื่อวาน

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า ครูในประเทศของเรายังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับที่ดี คือใช้เวลากับการสอนในชั้นเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง/วัน แต่ครูกำลังถูกกดดันและเริ่มไม่มีความสุขเพราะภาระงานนอกห้องเรียนที่ดึง เวลาครูออกไปถึง 42% ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องให้ความสนใจว่าเหตุใดคุณภาพการศึกษาถึงไม่ดีขึ้น

จากงานวิจัยขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ปี 2555 ได้ศึกษาเวลาของครูที่ใช้ในห้องเรียนของ 5 ประเทศได้แก่ เอธิโอเปีย สาธารณรัฐกัวเตมาลา ฮอนดูรัส โมซัมบิก และเนปาล พบว่า เมื่อครูถูกดึงออกนอกห้องเรียนที่ไม่เกี่ยวกับการสอนไป 20-30% จะมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างมาก โดยมีผลกระทบต่อโอกาสการเรียนรู้ของเด็ก สมาธิของเด็กต่อเนื้อหาและผลคะแนนของเด็กลดลงอย่างเห็นได้ชัด

"กิจกรรมการประเมินภายนอกทั้งครู โรงเรียน และนักเรียนกว่า 20 โครงการ ที่ครูต้องใช้เวลาถึง 43 วันต่อปี และยังมีเสียงสะท้อนจากครูว่ามีการเรียกรับสินบนจากการประเมิน นอกจากนี้ยังมีภาระการทำเอกสาร การอบรม และงานสัมมนา ทำให้งานสอนมีแค่ 1 ใน 4 เท่านั้น รัฐบาล กระทรวงศึกษาฯ และเขตพื้นที่จึงไม่ควรสร้างภาระงานที่กระทบต่อการสอน ต้องทบทวนว่ากิจกรรมเหล่านี้เกิดประโยชน์ไปถึงตัวเด็กหรือไม่ ผลการประเมินเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้พัฒนาการสอนของครูให้ดีขึ้นหรือไม่"

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ บอกว่า ปัญหาการศึกษาไทยในยุค คสช.จะสำเร็จได้ต้องมุ่งแก้ไขใน 3 ประเด็น 1.ปรับกฎหมายคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อไม่ให้ครูยึดติดกับการทำผลงานเพิ่มวิทยฐานะ 2.ปรับการประเมินผลของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยต้องปรับบทบาทและทบทวนตัวเองใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) มาตรฐานตัวชี้วัดที่ไม่สะท้อนคุณภาพจริง 2) มาตรฐานผู้ประเมินที่ยังลักลั่น และ 3) ภาระงานเอกสารก่อนมีการประเมินรอบ 4 และ 3.ปรับวิธีการสอบของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ให้เน้นที่กระตุ้นพัฒนาการของเด็ก มิใช่การสอบระดับชาติที่ใช้ข้อสอบเพียงชุดเดียววัดผลเด็ก

"เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ต้องการกระจายอำนาจไปสู่พื้นที่ให้มาก และที่สำคัญจะต้องมีการสร้างกลไกระดับชาติเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนต่อ เนื่องอย่างน้อย 10 ปี ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับกระบวนการปฏิรูประบบการศึกษาครั้งใหม่ มีโจทย์ร่วมของทุกกระทรวง เป็นเรื่องการพัฒนาคนที่ต้องทำร่วมกัน"

นายอาคม สมพามา ตัวแทนครูสอนดี โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี บอกว่า "รางวัลของเด็กคือการได้มีครูอยู่ในห้องเรียน ผมจึงขอคืนเวลา 84 ชม. ให้กับเด็กนักเรียน และเห็นว่าควรมีการรื้อการประเมินรูปแบบวิทยฐานะใหม่ที่มุ่งสู่การพัฒนาเด็ก มากกว่าการผลประโยชน์ที่ครูได้รับ ดีใจที่ สปช.จะเร่งแก้กฎหมายให้ปรับระบบการประเมินวิทยฐานะ เพื่อให้ครูได้มีโอกาสอยู่ในห้องเรียนเพิ่มขึ้น"

กระทรวงศึกษาธิการขยับเขยื้อนเรื่องนี้อย่างไร สัปดาห์หน้าว่ากันต่อ

ที่มา --มติชน ฉบับวันที่ 19 ธ.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57   อ่าน 883 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
หยุดยาว 5 วัน 1-5 พ.ค. ...ทำไมราชการยิ้ม-แรงงานเศร้า?
02 ก.พ. 58 | อ่าน 708 ครั้ง
อาชีวะเอกชนเป็นจิตอาสาพัฒนา ร.ร.ประสบภัยแผ่นดินไหว
11 มิ.ย. 57 | อ่าน 709 ครั้ง
สสค.ยกย่องครูสอนบนแพแห่งแรก เผยรายชื่อ 10 จังหวัดดีเด่น หนุนแจกทุนละ 5 ล้าน
19 เม.ย. 55 | อ่าน 3847 ครั้ง
เร่งทำเกณฑ์ปรับเงินเดือนครูเสนอแก้กม.ครูบรรจุใหม่กับครูอาวุโส
17 ม.ค. 55 | อ่าน 35115 ครั้ง
ภูเก็ตพบปัญหาการเดินทางไม่ยุบ 2 โรงเรียนขนาดเล็ก หวั่นสร้างภาระให้ผู้ปกครองต้องคำนึงถึงผลได้-เสีย
29 พ.ค. 56 | อ่าน 1881 ครั้ง
"ประยุทธ์"จี้ศธ.ทำแผนผลิตกำลังคน
22 พ.ย. 59 | อ่าน 526 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.