Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เผยผลงานดีเด่นฯ ของผู้ที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 15 ท่านก.ค.ศ. อนุมัติผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จํานวน 15 ราย ได้แก่ ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 14 ราย และครูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย ดังนี้

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จํานวน 2 ราย คือ

1) นายมงคล แย้มเกษร โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 เลื่อนเป็น วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการคือ

1. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบทีมงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางละมุง
2. รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

2) นายวิวรรธน์ เติมเกียรติไพศาล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการคือ

1. ผลของระดับความเข้มข้นของโคลชิซีนต่อปริมาณของน้ํายาง และต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของปากใบของต้นกล้ายางพารา Hevea brasiliensis Muell. Arg. เอกสารประกอบ วารสาร Kasetsart Journal (Natural Science), Vol.47,p311-322.
2.เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชาสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชรหัส วิชา3502-2004 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เอกสารประกอบ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชา สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช รหัสวิชา 3502 - 2004 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 จํานวน 13 ราย คือ

1) นายสุพรรณ พันธะไชย โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล พระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็กประจําปีการศึกษา2554
2.รางวัล“โรงเรียนประชาธิปไตย ตัวอย่าง” ประจําปี 2555
3. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

2) นางสาวสิริวรรณ เทียมสิริวัฒน์ โรงเรียนพานทอง จังหวัดชลบุรี สพม. เขต 18 ผลงานดีเด่นฯคือ

1.รางวัลเหรียญทองหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจําปี2555
2.รางวัลโรงเรียน ประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี 2553
3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (PANTONG MODEL) ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3) นางนิตยา บุญเป็ง โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ สพม. เขต 34 ผลงานดีเด่นฯ คือ

1.รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปี2555
2.รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน การสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2552”
3. รางวัลผู้บริหารดีเด่น ส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา 2551 การพัฒนางาน ตามข้อตกลง เรื่อง การดําเนินการพัฒนา “แหล่งเรียนรู้สู่การเป็นแผนที่เดินดิน” โรงเรียนหอพระ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

4) นายบุญลือ ศรีสุวรรณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา สพม. เขต 36 ผลงาน ดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555
2. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติกิตติคุณ ระดับประเทศ ประโยชน์สุข แห่งมหาชนพ.ศ.2555
3.รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติกิตติคุณ“ตามรอยทางประโยชน์สุข แห่งมหาชน” ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาส่งเสริม โครงงานคุณธรรม โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา

5) นายอภิชา เจริญนามเดชากุล โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม สพม. เขต 22 ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2554
2.รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางประจําปีการศึกษา2553
3. โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจําปีการศึกษา 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนให้คงสภาพเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน

6) นายสุเธียร เชาวนกุล วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับการศึกษาวิชาชีพ ขนาดใหญ่ประจําปีการศึกษา2553
2.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ด้วยระบบปฏิบัติการAndroid ครั้งที่ 4 (Android Soccer Robot Contest Advance Service Skill Competition 2012) ประจําปี 2555
3. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ “ชุดซ่อมเกลียวก๊อกน้ําประปา” รางวัล Honor Award ปีการศึกษา 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนางาน ส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

7) นายประศาสน์ สายลุน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2548
2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2553 3. รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่ทํา คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2550 (เพิ่มเติม) การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

8) นายทรงวิทย์ นิลเทียน โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สพม. เขต 3 ผลงาน ดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2555
2.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ว่ายน้ําประเภทกบ 50 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2555
3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ว่ายน้ําประเภทกบ 200 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2555
4. รางวัลเหรียญทองกีฬาแฮนด์บอลหญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์” การกีฬา แห่งประเทศไทยและจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารจัดการ โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

9) นายสุรชาติ ทอนศรี โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ผลงาน ดีเด่นฯคือ

1.รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่างปี2552ได้เป็นผลสําเร็จปี2555
2.รางวัล สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ประจําปี 2552
3. รางวัลโรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ 3 ปี 2554 การพัฒนางาน ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ พอเพียง

10) นายศุภกร ทัพเย็น โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพที่ 15) สพป. ภูเก็ต ผลงาน ดีเด่นฯ คือ

1. สถานศึกษาแบบอย่างจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554”
2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดี ระดับอําเภอ)ประจําปี2554
3.รางวัลเสมาป.ป.ส.ระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด ดีเด่น ประจําปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

11) นายชาญชัย สิทธิวิภัทร โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจําปี การศึกษา2555
2. เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1พ.ศ.2528 3.สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาระบบคุณภาพสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

12) นายประเสริฐ กันธะวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ปี 2553
2. โรงเรียนต้นแบบ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ปี 2553
3. โรงเรียนต้นแบบ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ปี 2548 การพัฒนางาน ตามข้อตกลง เรื่อง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงรายจากองค์การสุขภาพดี สู่องค์การแห่งความสุข

13) นายนาวี ยั่งยืน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดวงดรัมไลน์ประเภทStandStillPlayDivisionครั้งที่8ประจําปี2555
2.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา ประเภท ข ประจําปี 2555
3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ฟุตซอลนักเรียน กรมพลศึกษา ประเภท ก ประจําปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ พัฒนาศักยภาพนักเรียนวงโยธวาทิต : บราสแบรนด์สุรศักดิ์มนตรีสู่เวทีโลก

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่
http://www.otepc.go.th/images/document/2557/571212-1322.pdf


โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 57   อ่าน 837 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"กรมบัญชีกลาง"จัดเต็ม เพิ่มเงินค่าเทอมลูกราชการ
30 มิ.ย. 59 | อ่าน 412 ครั้ง
สพฐ.สรรหาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 พ.ย. 55 | อ่าน 1045 ครั้ง
งานวิจัยชี้ไม่ควรเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา
12 ธ.ค. 57 | อ่าน 618 ครั้ง
คุรุสภายื่น"บิ๊กตู่"5ข้อ เชิดชูสภาวิชาชีพ-สร้างธรรมาภิบาล-เสริมอุดมการณ์-คืนคุณภาพครู
18 ม.ค. 59 | อ่าน 381 ครั้ง
’ม.พะเยา’ มหา’ลัยน้องใหม่ชูธง’ผลิตหมอชุมชน’ ช่วยคนถิ่นทุรกันดาร
04 ม.ค. 55 | อ่าน 62514 ครั้ง
มุมมองสื่อการสอนสมัยใหม่ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แค่ไหน!?
23 พ.ค. 55 | อ่าน 942 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.