Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กศน.แต่งตั้งโยกย้าย 60ผู้บริหารกศน.แต่งตั้งโยกย้าย60ผู้บริหาร

“การุณ”เผย ปลัด ศธ.ลงนาม 4 คำสั่งแต่งตั้ง-โยกย้าย 60 ผอ.และ รองผอ.กศน.จังหวัด

วันนี้ (21 ต.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 2024/2557 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจำนวน 32 ราย ดังนี้ 1.นายอนุชา พงษ์เกษม เป็น ผอ.กศน. จ.ฉะเชิงเทรา 2.นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ เป็น ผอ.กศน.จ.ระยอง 3.นายธนกร เกื้อกูล เป็น ผอ.กศน. จ.สุราษฎร์ธานี 4.นายนรินทร์ ปาระมี เป็น ผอ.กศน.จ.อุตรดิตถ์ 5.นายประกอบ กุลบุตร เป็น ผอ.กศน. จ.อุบลราชธานี 6.นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ เป็น ผอ.กศน.จ.ตาก 7.นายนรา เหล่าวิชยา เป็น ผอ.กศน.จ.พิษณุโลก 8.นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ เป็น ผอ.กศน.จ.นครสวรรค์ 9.นายบุญทรง จิโนเป็ง เป็น ผอ.กศน.จ.กำแพงเพชร 10.น.ส.วิเลขา ลีสุวรรณ์ เป็น ผอ.กศน.จ.พะเยา 11.นายอธิญณัฏฐ์ ธนะเพทย์ เป็น ผอ.กศน.จ.เชียงราย 12.นายพีระพงษ์ มหาวงศ์นันท์ เป็น ผอ.กศน.จ.น่าน 13.นางยุพิณ บัวคอม เป็น ผอ.กศน.จ.ลำพูน 14.นางธัชชนก พละศักดิ์ เป็น ผอ.กศน.จ.สมุทรปราการ 15.นางอรณิช วรรณนุช เป็น ผอ.กศน.จ.สุพรรณบุรี 16.นายประสิทธิ์ แสงพินิจ เป็น ผอ.กศน.จ.นครราชสีมา 17.น.ส.นพกนก บุรุษนันทน์ เป็น ผอ.กศน.จ.กาฬสินธุ์ 18.นายทวีศักดิ์เที่ยงธรรม เป็น ผอ.กศน.จ.มหาสารคาม 19.นายวรินทร์วิรุณพันธ์ เป็น ผอ.กศน.จ.ศรีสะเกษ 20.น.ส.ทรงศรีวิระรังษิยากรณ์ เป็นผอ.กศน.จ.อำนาจเจริญ 21.นายสถิตย์ ทองเหลา เป็น ผอ.กศน.จ.บุรีรัมย์ 22.นายเธียร เธียรถาวร เป็น ผอ.กศน.จ.ชัยนาท 23.นางวรรญา ทิพย์ดนตรี เป็น ผอ.กศน.จ.สงขลา 24.นายสมทบ กรดเต็ม เป็น ผอ.กศน.จ.พัทลุง 25.นางเกษร ธานีรัตน์ เป็น ผอ.กศน.จ.นครศรีธรรมราช 26.น.ส.ลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา เป็น ผอ.กศน.จ.สระบุรี 27.นายวสันต์ รัชชวงษ์ เป็น ผอ.กศน.จ.นครนายก28.นางนลินี ศรีสารคาม เป็น ผอ.กศน.จ.หนองคาย 29.นายธฤติ ประสานสอน เป็น ผอ.กศน.จ.มุกดาหาร 30.นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ เป็น ผอ.กศน.จ.บึงกาฬ 31.นายสุรชัย จันทร์สถาพร เป็น ผอ.กศน.จ.ตรัง 32.นายประวิตร ทับเที่ยง เป็น ผอ.กศน.จ.กระบี่

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 2025/2557 เรื่องเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.ในตำแหน่งผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดจำนวน 13 ราย ดังนี้ 1. นายอุดร สิทธิพาที เป็น ผอ.กศน.จ.ยะลา 2.นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ เป็น ผอ.กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา 3.นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ เป็น ผอ.กศน.จ.สตูล 4.นายสุรัติ วิภักดิ์ เป็น ผอ.กศน.จ.ปราจีนบุรี 5.นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์ เป็น ผอ.กศน.จ.พิจิตร 6.นายโกวิท สละชั่ว เป็น ผอ.กศน.จ.จันทบุรี7.นายจำรัส สุขประเสริฐ เป็น ผอ.กศน.จ.ตราด 8.นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ เป็นผอ.กศน.จ.อ่างทอง 9.นางอธิชา รจนะ เป็น ผอ.กศน.จ.ชุมพร 10.นายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์ เป็น ผอ.กศน.จ.สุโขทัย 11.นายสันติ ต่วนชะเอม เป็น ผอ.กศน.จ.สิงห์บุรี 12.นางคนึงนิจ เกตุแก้ว เป็น ผอ.กศน.จ.ระนอง 13.นางฤทัย สมชาย เป็น ผอ.กศน.จ.แม่ฮ่องสอน


นอกจากนี้มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 2026/2557 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานก ศน.ในตำแหน่ง รองผอ.สำนักงานกศน.จังหวัด จำนวน 13 ราย ดังนี้ 1.นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว เป็น รอง ผอ.กศน.จ.ชลบุรี 2.นายสุรสิทธิ์ สุดสาย เป็นรอง ผอ.กศน.จ.ปัตตานี 3.ว่าที่พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ เป็นรอง ผอ.กศน.จ.เพชรบูรณ์ 4.น.ส.วราภรณ์ เร่งทอง เป็น รอง ผอ.กศน.จ.กำแพงเพชร 5.นายปัญญา ศาสตรา เป็น รอง ผอ.กศน.จ.ร้อยเอ็ด 6.นายทวี สว่างมณี เป็น รอง ผอ.กศน.จ.ลพบุรี 7.นางรัชนุช สละโวหาร เป็น รอง ผอ.กศน.จ.สมุทรสาคร 8.นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ เป็น รองผอ.กศน.จ.นครนายก9.น.ส.อธิจิต อาภรพงษ์ เป็น รอง ผอ.กศน.จ.สระแก้ว 10.ว่าที่พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม เป็น รองผอ.กศน.จ.หนองบัวลำภู 11.พ.จ.อ.พัฒน์ ผดุงญาติ เป็น รอง ผอ.กศน.จ.อ่างทอง 12.นางมีนา กิติชานนท์ เป็น รองผอ.กศน.จ.เชียงใหม่ 13.นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล เป็น รองผอ.กศน.จ.พะเยา

และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 2027/2557เรื่องเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานกศน.ในตำแหน่งรองผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดจำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ เป็น รองผอ.กศน.จ.สมุทรปราการ 2.นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ เป็น รอง ผอ.กศน.จ.สุโขทัย ทั้งนี้ สั่ง ณ วันที่ 16 ต.ค.2557 ทุกคำสั่ง.

 

 

ที่มา เดลินิวส์ วันอังคาร 21 ตุลาคม 2557


โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57   อ่าน 428 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.ลุยตั้งทีมปฏิรูปหลักสูตร มุ่งปรับ’โครงสร้างเนื้อหา’
14 ธ.ค. 55 | อ่าน 639 ครั้ง
รับข้อมูลเพิ่มชิงโควตาผลิตครูพันธุ์ใหม่
11 ส.ค. 54 | อ่าน 141935 ครั้ง
’เด็กนอกระบบ’เพราะอะไร?
15 ก.ย. 54 | อ่าน 66961 ครั้ง
นศ.จบใหม่ยันมีตำแหน่งแสนอัตรา
05 มี.ค. 57 | อ่าน 582 ครั้ง
สพฐ.เข้มอบรมว่าที่ผอ.สพท-ผอ.รร.รุ่นใหม่
20 ก.พ. 62 | อ่าน 275 ครั้ง
มาเลย์ถกวิจัยไทยปลื้มครูภูมิปัญญา สกศ.ติงคุณภาพการศึกษา - หนุนแท็บเล็ต ป.1
13 ก.ค. 55 | อ่าน 1005 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.