Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


อาชีวะสร้างสรรค์ บ่มเพาะจิตใจ ไม่มีเหล้า-รุนแรงครอบงำ
      

อาชีวะสร้างสรรค์ บ่มเพาะจิตใจ ไม่มีเหล้า-รุนแรงครอบงำ


          การจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และให้เด็กอาชีวะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคี ความปรองดองระหว่างสถานศึกษา รวมถึงดูแลเฝ้าระวังไม่ให้ความรุนแรงและเหล้า-บุหรี่เข้ามาครอบงำ นำไปสู่การมีพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน มีผู้บาดเจ็บและถึงขั้นเสียชีวิต ถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางป้องกันแก้ไข ขณะเดียวกันทางกระทรวงศึกษาธิการให้พัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษาให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามกลุ่มสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามความถนัด
          นงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะสาขาขอนแก่น กล่าวว่า นักเรียน นักศึกษามีทั้งกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง แต่เราจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ขณะเดียวกันปลูกฝังให้เขารักองค์กร ภาคภูมิใจในสถาบันผ่านวันสำคัญ เช่น วันไหว้ครู วันรับน้อง วันจบการศึกษา สนับสนุนให้รุ่นพี่รุ่นน้องดูแลกัน เน้นจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
          ที่วิทยาลัยอาชีวะสาขาขอนแก่นเหมือนมีวันรับน้องทุกวัน ครูเหมือนพ่อแม่ เป็นที่ปรึกษาของเด็กและเยาวชน แล้วยังใช้งานพัฒนาจิตให้เขาได้อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาครอบงำ ปัญหาแม่วัยใสก็ให้ความรู้ จับมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน เฝ้าระวัง หากพลาดไม่ทอดทิ้ง ให้การช่วยเหลือต่อเนื่อง ทุกกิจกรรมป้องกันการหมกหมุ่นกับสิ่งเสพติด อบายมุข เพราะสถานศึกษาต้องปลอดเหล้า 100% ผู้บริหาร บุคลากรต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้เยาวชน ผู้อำนวยการหญิงผู้คว้ารางวัลบุคคลดีเด่นและตัวอย่างด้านวัฒนธรรม กล่าวในวันที่นำนักเรียน นักศึกษาอาชีวะมาร่วมจัดกิจกรรม เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งเผ่นดิน 73 ปี อาชีวะสร้างชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12-15 สิงหาคม 2557
          หากปรับพฤติกรรมนักเรียนอาชีวะ แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท ผู้บริหารตัวอย่างยืนยันว่าอาชีวะสร้างชาติได้ เพราะหลักสูตรการเรียนสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศทุกมิติ ทั้งด้านท่องเที่ยว เกษตร วัฒนธรรม นี่เป็นจุดแข็งของไทย หากหลักสูตรพัฒนาเด็กให้เข้มแข็ง ประเทศชาติจะมั่นคง ครอบครัวไทยก็อบอุ่นไร้ปัญหา
          ด้าน พฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทหรือการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนตนในกิจกรรมรับน้อง ใช้วิธีสร้างความเข้าใจกับรุ่นพี่ในการจัดรับน้องต้องสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ไม่ขัดต่อระเบียบและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม ห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวข้อง หลังกิจกรรมรับน้องเครือข่ายครูก็จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อบ่มเพาะจิตใจให้นักศึกษา เน้นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการสร้างความรับผิดชอบให้เด็ก
          ครูเองก็ต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองเพื่อให้นักเรียนเคารพ ศรัทธา เด็กอาชีวะพลังเยอะ หากส่งเสริมให้นำไปใช้ในสิ่งที่ถูกจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยเฉพาะเรื่องความคิดสร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนึ่งเดียว อีกมาตรการเชิงรุกลดปัญหาความรุนแรงคือ กิจกรรมจิตอาสานอกสถานศึกษา วาดรูปในโรงเรียน สาธิตหรือรับเขียนภาพตามแหล่งท่องเที่ยว ได้ทั้งความภาคภูมิใจและบางครั้งได้รายได้ระหว่างเรียน ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ย้ำกิจกรรมสร้างสรรค์บรรเทาปัญหาความรุนแรงทั้งในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษาได้อย่างดี
          ขณะที่ กฤษฎา กันต์แจ่ม ครูพิเศษวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ครูผู้ใกล้ชิดนักเรียน นักศึกษา พามาร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปั้นในงานวันแม่ที่ ศธ. กล่าวว่า เราเป็นสถานศึกษาปลอดเหล้า ตนเองก็ไม่ดื่มไม่สูบ จึงเน้นดูแลพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยง หากฝ่าฝืนจะตักเตือนเพื่อให้ตระหนักภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งเมาขาดสติก่อปัญหาทะเลาะวิวาท เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมถึงการสิ้นเปลืองเงิน สภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษาเป็นอีกปัจจัยกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการควบคุม
          ผมจะถามเด็กๆ เหล้าอร่อยมั้ย เค็มมั้ย เพราะที่ดื่มไปเป็นหยาดเหงื่อของพ่อแม่ ทำงานหนักเพื่อหาเงินให้ลูกเรียน ซื้ออุปกรณ์ทำงาน ขณะที่ตัวเองยังหาเงินไม่ได้ หลายคนเลิกเหล้าเด็ดขาด หน้าที่ของครูต้องชี้ทางสว่าง เป็นตัวอย่างที่ดี นอกจากนี้จะจัดกิจกรรมเติมความภาคภูมิใจ ร่วมมือกับรุ่นพี่อาชีวะที่เรียนจบไปแล้ว มีความก้าวหน้าในชีวิต สร้างงานสร้างรายได้จากวิชาชีพที่เรียนมา บอกเล่าประสบการณ์ บทเรียนต่างๆ เพื่อให้รุ่นน้องมองเห็นอนาคตของการเรียนสายวิชาชีพ ครูกฤษฎายืนยันเรียนอาชีวะไม่มีคำว่า ตกงาน หากมีความมุ่งมั่นบนเส้นทางนี้จะเติบโตเป็นบุคลากรสำคัญกำลังหลักของชาติ ก่อนฝากทิ้งท้ายให้ทุกสถานศึกษายึดมาตรการป้องปรามปัญหา ควบคู่ปรับแผนการเรียนสัดส่วนวิชาชีพมากขึ้น แล้วอย่าลืมให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน ท้องถิ่น.

         

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 57   อ่าน 722 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แก้กฎหมาย ศมส.เพิ่มความคล่องตัว
24 พ.ค. 60 | อ่าน 631 ครั้ง
สอศ.แจ้งรายชื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ รายงานตัว 8 ธันวาคม 2557
03 ธ.ค. 57 | อ่าน 759 ครั้ง
’มศว’จัดเต็ม’ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ’ รวมองค์ความรู้ย้ำสถานภาพมหาวิทยาลัยเพื่
02 พ.ค. 55 | อ่าน 4250 ครั้ง
สกอ.เดินหน้า 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด
08 มี.ค. 54 | อ่าน 10187 ครั้ง
แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
26 ก.ค. 58 | อ่าน 741 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาศตวรรษ 21 สร้าง ร.ร.เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
28 ต.ค. 59 | อ่าน 1012 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.