Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ม.เอกชนรับ นศ.กว่า 3.8 หมื่น แนะเลือกมหาวิทยาลัยคุณภาพ
      

ม.เอกชนรับ นศ.กว่า 3.8 หมื่น แนะเลือกมหาวิทยาลัยคุณภาพ

          แอดมิชชั่นส์ปี 2557 รู้ผลไปแล้วเมื่อ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ทว่าเมื่อมีคนสมหวังได้เข้าเรียนในคณะ มหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการ ก็ย่อมมีผู้พลาดหวังเช่นกัน ดร.พรชัย มงคลวนิชอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัด สสอท. ยังมีที่นั่งเหลือสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนในปีการศึกษา 2557 อีกจำนวน 38,192 คน จาก 45 แห่ง ดังนี้ม.กรุงเทพ 3,500 คน, ม.เกริก 1,867 คน, ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 1,000 คน, ม.คริสเตียน 300 คน, ม.เจ้าพระยา 200 คน, ม.ชินวัตร 500 คน, ม.เซนต์จอห์น 260คน, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2,000 คน, ม.ธนบุรี 1,200 คน, ม.นอร์ท-เชียงใหม่ 899 คน, ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด 500 คน, ม.ปทุมธานี 500 คน,ม.พายัพ 500 ค, ม.ฟาร์อีส เทอร์น 620 คน, ม.ภาคกลาง1,000 คน, ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,200 คน
          ม.เนชั่น 210 คน, ม.สยาม1,000 คน, ม.รังสิต 1,500 คน, ม.วงษ์ชวลิตกุล 1,600 คน,  ม.เวสเทิร์น 200 คน, ม.ศรีปทุม2,400 คน, ม.หอการค้าไทย 3,000 คน, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1,700 คน, ม.หาดใหญ่ 1,264 คน, ม.อัสสัมชัญ 100 คน, ม.อีสเทิร์นเอเชีย 400 คน, ม.เอเชียอาคเนย์ 588 คน, วิทยาลัยเชียงราย 910 คน, วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 100 คน , วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 300 คน, วิทยาลัยราชพฤกษ์ 300 คน, วิทยาลัยทองสุข 300 คน, วิทยาลัยนครราชสีมา 790 คน, วิทยาลัยบัณฑิต เอเชีย 500 คน, วิทยาลัย อินเตอร์เทคลำปาง 199 คน, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 3,125 คน, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 320 คน, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 300 คน, มหาวิทยาลัยราชธานี 1,000 คน, ม.รัตนบัณฑิต 40 คน ส่วน ม.กรุงเทพธนบุรี สถาบันรัชต์ภาคย์ ม.ตาปี และม.เกษมบัณฑิต แจ้งว่า สามารถรับไม่จำกัดจำนวน
          ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น (ม.เนชั่น) กล่าวว่า หลังจากประกาศผลแอดมิชชั่นส์ไปแล้ว มีนักเรียนหลายคนที่พลาดหวังจากการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งอยากฝากนักเรียนทุกคนไม่ต้องเครียด หรือวิตกกังวลว่าจะไม่มีที่เรียน เพราะขณะนี้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็ล้วนมีคุณภาพ มาตรฐาน ไม่แตกต่างกัน อยากให้นักเรียนเลือกคณะตามความชอบ ความถนัด และเลือกมหาวิทยาลัยตามที่ตนเองได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณภาพมาตรฐาน หลักสูตรผ่านการรับรอง และตอบสนองความต้องการ อัตลักษณ์ตัวตนของตัวเอง
          ม.เนชั่น เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ที่ จ.ลำปาง และมีศูนย์เนชั่นบางนา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กเป็นนักคิด นักปฏิบัติ ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ การประยุกต์ใช้ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกต่อสาธารณะ ดังนั้นการเรียนการสอนนอกจากจะเรียนตาม หลักวิชา หลักสูตรแล้ว ยังเน้นการฝึกปฏิบัติจริงจากมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เปิดโอกาสให้นักศึกษาไปฝึกงานเรียนรู้จากสถานประกอบการจริงในทุกๆ ชั้นปี เพราะเรามีความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีประสบการณ์จริง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผศ.ดร. พงษ์อินทร์ กล่าว
          ไลฟ์สไตล์ของเด็กยุคปัจจุบันจะไม่อยู่นิ่งชอบลงมือปฏิบัติมากกว่านั่งเรียนในห้องเรียน ขณะเดียวกันพวกเขาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี  สื่อใหม่ๆ ได้อย่างดี ม.เนชั่น จึงมีการปรับ ภูมิทัศน์ บรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยในส่วนของ ม.เนชั่น จ.ลำปาง ได้เปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เสมือนเป็น อุทยานการศึกษา ที่นักศึกษาจะได้สัมผัสธรรมชาติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ อาทิ ห้องสมุด หอพักนักศึกษาชาย หอพักนักศึกษาหญิง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ศูนย์ภาษานานาชาติ ส่วนศูนย์เนชั่นบางนาก็มีแหล่งฝึกปฏิบัติการที่เป็นสถานประกอบการจริงๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนทำงาน โดยเฉพาะคนทำงานด้านสื่อมวลชน
          อธิการบดี ม.เนชั่น กล่าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้ ม.เนชั่น กำลังปรับหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาให้มีลักษณะระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ ทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา เพราะเหลืออีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โลกการทำงานของนักศึกษาไม่ได้จำกัดเฉพาะภายในประเทศ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านทักษะวิชาการ วิชาชีพ และภาษา รวมถึงการสอดแทรกความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น เมื่อนักศึกษาจบออกจาก ม.เนชั่น จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
          ปัจจุบัน ม.เนชั่น เปิดสอนใน 5 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ้าอยากเรียนแบบนักปฏิบัติมืออาชีพเป็นเช่นไร สามารถพบกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์รอบพิเศษ ได้ที่ ม.เนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 หรือติดต่อสอบถาม 0-2338-3777 หรือดูรายละเอียด http://www.nation.ac.thผศ.ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวในที่สุด

              

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 57   อ่าน 482 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อาชีวะแพร่จัดแข่งทักษะวิชาชีพภาคเหนือ
11 ม.ค. 55 | อ่าน 98120 ครั้ง
นักบินน้อย สพฐ.
28 มี.ค. 57 | อ่าน 456 ครั้ง
ทุนเรียนฟรี: ทุนวิจัยที่นิวซีแลนด์
27 มิ.ย. 57 | อ่าน 557 ครั้ง
ไฟเขียวแผนศึกษาคนพิการชูพอเพียง
16 ก.พ. 61 | อ่าน 956 ครั้ง
ชี้รวมสถาบันอุดมศึกษา เอื้อปชช.-แนะผนึกเป็นมวลมหา’ลัย
14 ธ.ค. 54 | อ่าน 55371 ครั้ง
ชี้ยุบ'โรงเรียนเล็ก'ดูความจำเป็นลุยใช้โอเน็ต'รับน.ร.-เลื่อนชั้นเรียน'
12 พ.ค. 54 | อ่าน 127968 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.