Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สวทช.เร่งเพาะไอทีพันธุ์ไทยป้อนตลาดเออีซีช่วยดันเศรษฐกิจ แก้วิกฤติแรงงานด้านไอซีที
      

สวทช.เร่งเพาะไอทีพันธุ์ไทยป้อนตลาดเออีซีช่วยดันเศรษฐกิจ แก้วิกฤติแรงงานด้านไอซีที

 

          สวทช. เดินหน้าบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีต่อเนื่อง พร้อมดันธุรกิจไอทีไทยสู่เออีซี ขณะที่ซอฟต์แวร์พาร์คเตรียมรับมือปัญหาแรงงานขาดแคลน ลุยพัฒนาคนเร่งด่วน เชื่อธุรกิจในโครงการบ่มเพาะเติบโตกว่า 200 ล้านบาท
          นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ปัจจุบันการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่เพราะขณะนี้สภาวะแวดล้อมทางด้านนี้แทบจะมีองค์กรและปัจจัยสนับสนุนเกือบครบทุกด้าน ขณะที่ลักษณะของธุรกิจนวัตกรรมก็มีความหลากหลาย ศูนย์บ่มเพาะต่างๆ ได้เร่งสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเป็นทางเลือกให้นักพัฒนาได้นำไปเลือกส่งเสริมกิจการของตนเองได้ รวมถึงการเข้าถึงเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจนี้จะมากขึ้น ส่งผลดีทั้งในเชิงจุลภาคและมหาภาค การอยู่รอดของธุรกิจนวัตกรรมจะมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก
          ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องกังวลต่อจากนี้ก็คือ 1.การเกิดของธุรกิจใหม่ๆ จำนวนมาก จะนำไปสู่การขาดแคลนแรงงานของธุรกิจนวัตกรรมในช่วงสั้น และระยะกลาง ซึ่ง ณ เวลานี้แรงงานด้านนี้ก็เป็นปัญหาอยู่แล้ว และหากไม่สามารถแก้ไขเรื่องปัญหาแรงงานได้ อาจทำให้การแข่งขันของไทยในธุรกิจขาดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศในระยะยาวต่อไปได้ 2.การไหลของผู้ผลิตนวัตกรรมไทยออกไปสู่ต่างประเทศในช่วงเริ่มต้นจะมีสูงมากขึ้น อันเนื่องมาจากรูปแบบการลงทุนที่เปลี่ยนไป หากแนวทางการลงทุนของไทยยังไม่เปลี่ยน ทำให้บริษัทเทคโนโลยีของไทยที่โดดเด่นจะกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีของต่างประเทศไปในที่สุด
          ดังนั้น สิ่งที่งานบ่มเพาะธุรกิจของไทยต้องปรับตัวต่อจากนี้คือ 1.การสร้างจุดเด่นที่แตกต่าง และการส่งเสริมให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น เพื่อสร้างความจงรักภักดี และเครือข่ายของผู้ประกอบการในแบบที่เน้นหนักมากขึ้น 2.และการสร้างเครือข่ายการสนับสนุนที่ครอบคลุมกว้างไกลกว่าเฉพาะในประเทศ ต้องเร่งสร้างพันธมิตรในเวทีสากลมากขึ้น เพราะรูปแบบการสนับสนุนในต่างประเทศจะมีความหลากหลายและปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การอาศัยโครงสร้างภายในประเทศอาจไม่เพียงพอกับความต้องการ และการออกตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการ 3.การวางเป้าหมายสนับสนุนตามกลุ่มผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยต้องหันมาเน้นกลุ่มเทคโนโลยีในเชิงลึกมากขึ้น อาทิ ด้านพลังงานทางเลือก สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ใหม่
          ด้าน นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) เปิดเผยว่า ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะของซอฟต์แวร์พาร์คหรือ BIC ได้อบรมบ่มเพาะธุรกิจให้ผู้สนใจจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยีแล้วกว่า 970 ราย เกิดรายได้และการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า 900 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานจากการขยายกิจการของผู้ประกอบการมากกว่า 1,300 ราย จากเดิมที่การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีทำเฉพาะการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ที่จัดตั้งบริษัทแล้วไม่เกิน 3 ปี แตกแขนงเป็นโครงการต่างๆ ให้เหมาะกับระยะเวลาการเริ่มต้นธุรกิจ อายุ วุฒิภาวะของธุรกิจ มาจนถึงปัจจุบันจากประสบการณ์ทำให้ BIC มีกระบวนการบ่มเพาะที่เข้มแข็ง
          BIC หวังว่าในปี 2557 จะสามารถให้การอบรมบ่มเพาะธุรกิจกับผู้สนใจและจริงจังในการทำธุรกิจไม่ต่ำกว่า 100 คน สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในโครงการต่างๆ ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสามารถจัดตั้งธุรกิจขึ้นได้อย่างเป็นระบบ และเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยรายได้ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท เกิดการลงทุนในการวิจัยพัฒนาไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และเริ่มออกสู่ตลาดเออีซีได้อย่างเป็นรูปธรรม นายเฉลิมพล กล่าว
          จากผลงานของ BIC สามารถจัดประเภทการบ่มเพาะได้ดังนี้ โครงการแรก คือ การเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจ โดย BIC มีโครงการรองรับ 2 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ และโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ซึ่งทั้งสองโครงการนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมบุคคลทั่วไป หรือนิสิต นักศึกษาที่อยากประกอบธุรกิจให้มีความรู้พื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจ และมีแผนธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของตลาดให้มากที่สุด
          ส่วนโครงการที่ 2 คือ การบ่มเพาะธุรกิจ เป็นโครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการที่จัดตั้งบริษัทในระยะแรก ไม่เกิน 3 ปี ช่วยในการประเมินตนเองด้วยการที่เราเข้าไปวินิจฉัยธุรกิจ ให้คำปรึกษา แนะนำในจุดสำคัญที่ต้องปรับเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโต ที่สำคัญการสนับสนุนให้เข้าถึงตลาดกลุ่มเป้าหมายและประสานแหล่งทุน โครงการที่ 3 การสนับสนุนให้เติบโตแบบก้าวกระโดด คือ การสนับสนุนผู้ประกอบการที่จบการบ่มเพาะแล้ว ให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
          ภารกิจที่สำคัญคือ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่จะเชื่อมโยงโอกาสให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงโอกาสด้านการตลาด ผ่านงานนิทรรศการ, การจับคู่ธุรกิจ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เข้ามาในวาระต่างๆ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นเราพบว่า ผู้ประกอบการเมื่อไปอยู่ท่ามกลางโอกาสต่างๆ ไม่ว่าสินค้าจะดีแค่ไหนก็อาจได้รับความสนใจน้อยหากผู้ประกอบการรายนั้นอยู่ในประเภทไร้ชื่อ นอกจากคุณจะโดดเด่นจริงๆ นายเฉลิมพล กล่าว
          นายเฉลิมพล กล่าวต่อว่า ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจึงมีแนวทางในการสนับสนุน ผู้ประกอบการผ่านการประกวดในเวทีต่างๆ อีกช่องทางหนึ่ง โดยเราสนับสนุนการประกวดที่สอดคล้องกับโครงการที่ศูนย์ฯ ดำเนินการอยู่ ทั้งในและต่างประเทศ ในประเทศนั้นเริ่มตั้งแต่ผู้มีไอเดียธุรกิจและกำลังเริ่มต้นธุรกิจส่วนนี้ เรามีผู้ประกอบการในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับรางวัลจากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 2 ปีซ้อน คือปี 2555 และ 2556
          ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะให้สอดรับกับ Start up Ecosystem ทั้งด้านการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการร่วมทุน หรือการร่วมทางไปกับนักลงทุนหรือ Investor, การส่งต่อ ผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะ ให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือ และแหล่งสนับสนุนต่างๆ ได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัทให้มากที่สุด, เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดกลุ่มเป้าหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ได้อย่างเป็นรูปธรรมจากเครือข่ายของ สวทช.

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 56   อ่าน 588 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
นร.สมัครกสพท.พุ่ง2หมื่นขาดคุณสมบัติไม่เยียวยา
22 ต.ค. 53 | อ่าน 12371 ครั้ง
ศธ.ตั้งงบจัดซื้อแท็บเล็ตปีการศึกษา57 แจกครบทุกชั้น
15 พ.ย. 55 | อ่าน 768 ครั้ง
ศธ.ขอ4แสนล้านผุด20โครงการสั่งกศน.ลุยสอนอาชีพชาวบ้าน
07 ก.ย. 54 | อ่าน 52264 ครั้ง
"จาตุรนต์" เล็งส่งออกผู้บริหารศธ.มีโอกาสเติบโตข้ามห้วย
21 ส.ค. 56 | อ่าน 570 ครั้ง
ประกาศ ศธ. เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
24 มี.ค. 59 | อ่าน 1120 ครั้ง
7พ.ค.นี้!! สกสค.ทำเอ็มโอยู ‘ธ.ออมสิน’ คืนเงิน0.5-1% ให้ครูลูกหนี้ชั้นดีโดยตรง
04 พ.ค. 61 | อ่าน 1151 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.