Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ครูสอนสนุกนำไปใช้ในชีวิตจริง
      

สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ครูสอนสนุกนำไปใช้ในชีวิตจริง

 

          สิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศพัฒนาได้คือ การพัฒนากำลังคนและคนจะพัฒนาได้ต้องมีการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ เพราะตอนนี้หลายๆ วิชา เช่น ภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่ภาษาไทย เด็กไทยเรียนมา 10 ปีหรือมากกว่านั้นก็ยังไม่สามารถสื่อสาร เข้าใจได้ถ่องแท้ จึงต้องเร่งปรับปรุงการเรียนการสอนและต้องเชื่องโยงกับหลักสูตรการวัดผล การทดสอบและประเมินผล รวมถึงการคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย เพราะถ้าไม่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ครู ผู้ปกครอง นักเรียนจะไม่สนใจการเรียนในห้องเรียน สนใจแต่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งที่การปฏิรูปการศึกษาจะเกิดขึ้นจริงได้ต้องอยู่ที่ห้องเรียน จาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ ปฏิรูปการเรียนรู้ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ในงาน สุดยอดการเรียนภาษา และคิดวิเคราะห์ (Language Learning and Thinking Showcase) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30.31 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
          ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลปัจจุบันประกาศให้นโยบายปฏิรูปการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ปี 2556 เป็นปีแห่ง การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ริเริ่มจัดงานนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนประการแรกคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทั้งการปฏิรูปหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาครูเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีคุณลักษณะพึงประสงค์และทักษะจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21
          ดร. สุทธศรี กล่าวอีกว่า ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญๆ และน่าสนใจมากมาย อาทิ เวทีเสวนาทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ การสาธิตการเรียนการสอนภาษาและการคิดวิเคราะห์จากสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่โดดเด่น ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับครูสามารถนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมการจัดงานครั้งนี้ จึงได้รับความสนใจจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งตลอด 2 วัน เป็นจำนวนกว่า 30,000 คน ซึ่งจะได้นำความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนใจส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชนต่อไป
          ศ.ฟู้ เจิ้ง โหยว แนะว่าการเรียนภาษาจีนให้ได้ดี ต้องมีความขยันฝึกฝนทุกวัน นอกจากท่องศัพท์และไวยากรณ์ การพูด เขียน อ่านทุกวันแล้ว คนไทยต้องเรียนรู้วัฒนธรรมด้วย จึงจะเข้าใจภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ผู้เรียนควรเข้าร่วมกิจกรรมเช่น การประกวดการเขียนภาษาจีน การสอบวัดผล การเรียนภาษาจีนเป็นต้น
          แนวทางพัฒนาเด็กไทยยุคไอที
          ศ.(เกียรติคุณ) ดร.มนตรี จุฬา วัฒนทล ประธานกรรมการ สสวท. กล่าวไว้ว่า การศึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มที่การฝึกให้เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล คิดเป็นวิทยาศาสตร์ และแก้ปัญหาเป็นด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้แบบเพลิดเพลินทุกวิชาด้วยทักษะการปฏิบัติมากกว่าวิชาการ และมีส่วนร่วมทุกกระบวนการมากกว่าการเน้นที่นั่งฟังครูอย่างเงียบๆ เด็กที่เริ่มคิด พื้นฐานได้ดี ต้องได้รับการส่งเสริมให้สามารถคิดอะไรที่ซับซ้อนกว่า จึงพัฒนาเชิงทักษะในการคิดได้ และเมื่อพัฒนาทักษะการคิดได้ก็จะพัฒนาทักษะอ่าน พูด และแสดงทัศนคติด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลายด้านทั้งวิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ อย่างกรณี ฐานกิจกรรมเหล็กปริศนาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้รังสิต ก็ได้รับความนิยมไม่น้อยจากบรรดานักเรียน ด.ช.จามร พฤเทียนชัย ชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เล่าถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมสนุกกับนิทรรศการและการร่วมกิจกรรม เกมต่อ เกมถอดห่วง บอกว่า เป็นเรื่องสนุกมากแรกๆ เหมือนจะง่ายเพื่อนๆ ก็มองว่าเรื่องง่ายมาก แต่พอลองทำดูแล้วมันยาก ใช้เวลา 30 นาทีต่อเกม ทำให้ก็รู้สึกสนุกและมันกับเกม อยากให้ในโรงเรียนมีเกมสนุกๆ แบบนี้
          เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล
          ดร.วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ้ายวิชาการและโครงการภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กล่าวว่า ภาษาเป็นวิชาที่สอนแล้วทำให้เด็กมีความสุขได้ง่าย ถ้าครูที่มาสอนรักเด็ก มีความตั้งใจ เข้าใจที่จะสอนเด็กจริงๆ ก็สามารถทำให้เด็กไทยพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีไม่แพ้เด็กชาติอื่น แต่ครูส่วนใหญ่จะชอบบอกว่าผิดถูก ทำให้เด็กไม่กล้าพูด อ่าน กลัว และครูก็มักจะให้เด็กท่องคำศัพท์ หลักแกรมม่า โดยบอกว่าใช้อย่างไร แต่ไม่ได้ทำให้เด็กดู ไม่ได้ฝึกให้เด็ก ดังนั้นการที่จะทำให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ดี ครูต้องมีแนวทางที่จะทำให้เด็กเรียนในชั้นเรียนอย่างมีความสุขก่อน รู้จักยืดหยุ่นแผนการเรียนการสอนให้เหมาะกับลักษณะของเด็กในแต่ละห้อง ต้องใฝ้รู้ ใฝ้เรียน และเปิดโอกาสให้เด็กได้ถาม และฝึกการสนทนา
          น้องเอิร์ธ นายณภัทร กุลฤชากร นักเรียน ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นหนึ่งในนักเรียนที่มาสาธิตการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา โปรแกรม IEP (Insientive English Programe)สอนโดยครูชาวต่างชาติและในห้องเรียนมีนักเรียน 10 กว่าคน ว่าการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนจำเป็นต้องเน้นกิจกรรมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม และครูต้องรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยี โซเชียลต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ เพราะเด็กรุ่นใหม่จะสนใจเฉพาะเรื่อง และชอบอะไรที่สนุกสนาน มีกิจกรรมให้ทำ ครูต้องกระตุ้นให้เด็กได้คิด ไม่ใช่บอกถูกผิด เรียนรู้ไปพร้อมกับธรรมชาติของเด็ก เข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่มีลักษณะอย่างไรและปรับการสอนให้เข้าถึง ให้เด็กอยากเรียน ไม่ใช่สอนตามหนังสือย่างเดียว สอนแบบเก่านั้น เด็กกลับไปอ่านหนังสือเอง หรือบางทีค้นหาในเว็บอาจจะได้คำตอบที่ง่ายและเข้าใจกว่าที่ครูสอน

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 56   อ่าน 627 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
โฮมสคูลแก้ยุบร.ร.เล็ก 2 เดือน เสนอรัฐมนตรี
10 ก.ค. 56 | อ่าน 431 ครั้ง
กศน.โต้ปมคัดเลือกผู้บริหาร
23 ก.ค. 57 | อ่าน 393 ครั้ง
ลดโควตา ม.1 ใกล้บ้านเหลือ 40%
18 ส.ค. 57 | อ่าน 387 ครั้ง
สทศ.ตั้งทีมศึกษาผลกระทบเปิดเฉลยข้อสอบ
09 มี.ค. 59 | อ่าน 414 ครั้ง
คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์
23 เม.ย. 58 | อ่าน 1047 ครั้ง
สพฐ.ปรับเพิ่ม44หนังสือนอกเวลาจี้โรงเรียนทั่วประเทศส่งเสริมความรู้-นิสัยรักอ่าน
08 มิ.ย. 54 | อ่าน 59482 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.