Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ศธ.แต่งตั้ง-โยกย้าย 166 ’รอง-ผอ.’สพท.
      

ศธ.แต่งตั้ง-โยกย้าย 166 'รอง-ผอ.'สพท.

 

          นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวน 49 ราย และตำแหน่งรอง ผอ.สพม.และ รอง ผอ.สพป.จำนวน 117 ราย รวมทั้งสิ้น 166 ราย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอ มีรายชื่อดังนี้ ผอ.สพม.และ ผอ.สพป. 49 ราย ได้แก่ 1.นายอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1, 2.นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.40, 3.นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.4, 4.นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.11, 5.นายธัชชเวช จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14, 6. นางชนิสรา ดวงบุปผา ผอ.สพม.26, 7.นายสมเชษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20, 8.นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผอ.สพม.6, 9.นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.7, 10.นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2,
          11.นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1, 12.นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6, 13.นายชลิต เพชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1, 14.นางอรดี พูลศรี ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร, 15.นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2, 16.นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1, 17.นาย บุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1, 18.นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผอ.สพป.สิงห์บุรี, 19.นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1, 20.นายฉลอง พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2,
          21.นางอนงค์ เชาวนะกิจ ผอ.พัทลุง เขต 2, 22.นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2, 23.ว่าที่ ร.ต.วัฒนา ไกรนุกูล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1, 24.นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3, 25.นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2, 26.นายสุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1, 27.นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1, 28.นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2, 29.นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4, 30.นายนิเวศน์ อุดมรัตน์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3,
          31.นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1, 32.นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3, 33.นายประภัสร์ สุภาสอน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2, 34.นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1, 35.นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2, 36.นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1, 37.นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1, 38. นายกิตินันท์ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2, 39.นายหวั่น แตงทิพย์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1, 40.นายทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3,
          41.นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4, 42.นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2, 43.นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1, 44.นายโกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5, 45.นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3, 46.นายธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4, 47.นายมานะ อัครบัณฑิต ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, 48.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 และ 49.นายสมพงษ์ โรจนภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3
          นายจาตุรนต์กล่าวต่อว่า สำหรับรายชื่อ รอง ผอ.สพม.และรอง ผอ.สพป.จำนวน 117 ราย ได้แก่ 1.นายญาณวิทย์ บัวหอม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1, 2.นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1, 3.นายคชาภัฏ จูมผา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2, 4.นายธนัญชัย สายสุด รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, 5.นายสุรินทร์ ศรีสนิท รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม, 6.นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1, 7.นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1, 8.นายชวลิต เนตรแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2, 9.นายสุดใจ มอญรัต รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1, 10.นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3,
          11.นายโกวิท บวรศักดิยุต รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, 12.นายสมเร็จ อุดแพง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1, 13.นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2, 14.นายคำปุ่น บุญเชิญ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1, 15.นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1, 16.นายสุดเขต สวยสม รอง ผอ.สพม เขต 41, 17.นายเอื้อ คุณาจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2, 18.นายคำพันธ์ อัครเนตร รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2, 19.นายสะอาด อุสมา รอง ผอ.สพป.พังงา, 20.น.ส.ทิวา ยานไกล รอง ผอ.สพป.ตราด,
          21.นายวุฒิพล ฉนำกลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1, 22.นายวิทยาเกียรติ เงินดี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4, 23.นายชาตรี ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5, 24.นายชัยณรงค์ แสงคำ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6, 25.นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย รอง ผอ.สพม.เขต 10, 26.นายศักดิพัฒน์ สุขกลัด รอง ผอ.สพม.เขต 4, 27.นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รอง ผอ.สพม.เขต 36, 28.นายทรงศักดิ์ ไชยชมภู รอง ผอ.สพม.เขต 23, 29.น.ส. รัตติมา พานิชอนุรักษ์ รอง ผอ.สพม.เขต 32, 30.นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.เขต 33,
          31.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.เขต 34, 32.นายสุรชาติ เครือศรี รอง ผอ.สพม.เขต 7, 33.นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.เขต 9, 34.นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1, 35.นายประกิจ จุ้ยปาน รอง ผอ.สพม. เขต 5, 36.นายภูมิชน วัฒนะ รอง ผอ.สพม.เขต 32, 37.นายอดุลยศักดิ์ บุญเอนก รอง ผอ.สพม.เขต 27, 38.นายวิโรจน์ ผลแย้ม รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1, 39.นายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์ รอง ผอ.สพม.เขต 3, 40.นายเจริญ ยี่สิบแสน รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1,
          41.นายถวิล ศรีจันทร์แก้ว รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม, 42.นายกรณ์จีรพัฒน์ ระวะใจ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2, 43.นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รอง ผอ.สพม.เขต 8, 44.นาย ณุกูล เดือนหงาย รอง ผอ.สพม.เขต 39, 45.นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.เขต 34, 46.นายวินัย วรัชยานนท์ รอง ผอ.สพม.เขต 5, 47.นายธีระทัศน์ โชติรัตน์ รอง ผอ.สพม.เขต 1, 48.นายจิรวัฒน์ ปัญญา รอง ผอ.สพม.เขต 35, 49.นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.เขต 34, 50.นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.เขต 34,
          51.นางปาณิสรา สุทนต์ รอง ผอ.สพม.เขต 31, 52.นายเมธา ชาญเมธี รอง ผอ.สพม.เขต 31, 53.นายทองศรี โพธิ์ทอง รอง ผอ.สพม.เขต 29, 54.นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รอง ผอ.สพม.เขต 29, 55.นายมัธยม เรืองแสน รอง ผอ.สพม.เขต 29, 56.นางศิริยนต์ พิมพ์โพธิ์ รอง ผอ.สพม.เขต 29, 57.นายศุภชัย สายสิงห์ รอง ผอ.สพม.เขต 27, 58.นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รอง ผอ.สพม.เขต 25, 59.นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2, 60.นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รอง ผอ.สพม.เขต 11
          61.นายธงไทย วิชัยดิษฐ รอง ผอ.สพม.เขต 11, 62.นายวิจิตร ภูลวรรณ รอง ผอ.สพม.เขต 24, 63.นายสุทัศน์ แก้วพูล รอง ผอ.สพม.เขต 12, 64.นายเชลร์ โพธิมากูล รอง ผอ.สพม.เขต 6, 65.นายจุน คำมา รอง ผอ.สพม.เขต 4, 66.นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพม.เขต 15, 67.นายวินิจ วงศ์ทอง รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3, 68.นายชาติชาย วงศ์กิตตะ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3, 69.นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1, 70.นายศิวะ ทาทราย รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3,
          71.นายวีรวัฒน์ วันทา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3, 72.นายมานะ มอญขาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2, 73.นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2, 74.นายชัยมงคล ศรีอารยะตระกูล รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3, 75.นายเศษฐสักก์ ผ่องแผ้วนพคุณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5, 76.นายกฤต น้ำใจดี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5, 77.นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1, 78.นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2, 79.นายนคร เทพหนู รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1, 80.นายพงษ์เพชร เพชรนิล รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2
          81.นายสมบัติ บุตรเพชร รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2, 82.นายเสรี ตุ้มอ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5, 83.นายศภัทร แก้วพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5, 84.นายสุภชัย ปุริสาย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1, 85.นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2, 86.นายพิเชษฐ โพธิ์ภักดี รอง ผอ.สพป.กทม., 87.นายภคพล จันทร์สว่าง รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2, 88.นายวีระวัฒน์ คงพิน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1, 89.นายเสกสรรค กอเส็ม รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1, 90.นายประสงค์ แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2,
          91.นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1, 92.นายสุชาติ พุทธลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1, 93.นายบุญเสริม มั่นคง รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1, 94.นายวิเชียร ทรงศรี รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1, 95.นายเฉลิม ปาลาศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1, 96.นายดำรงศักดิ์ สุขโคนา รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1, 97.นายวิทยา สิงคิวิบูลย์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1, 98.นายพัด หอมชื่น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3, 99.นายจรินทร์ สุขเสรีวงษ์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1, 100.นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1,
          101.นายเธียน พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1, 102.นายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4, 103.นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6, 104.นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4, 105.นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2, 106.นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1, 107.นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2, 108.นายสุรพง ประทุมชัย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, 109.นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.เขต 42, 110.นายสมเกียรติ ชิดไธสง รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2,
          111.นายชูเกียรติ บุญรอด รอง ผอ.สพม. เขต 5, 112.นายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1, 113.น.ส.ฆอนิมะฮ์ พูลสุข รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1, 114.นายยศพัทธ์ ศิริสราญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2, 115.นายสุวิทย์ ศรีฉาย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1, 116.นายบุญธรรม โพธิ์เงิน รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และ 117.นายอภิพรรธ์ หนูโส๊ะ รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 56   อ่าน 787 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 แล้ว
16 มี.ค. 58 | อ่าน 517 ครั้ง
ศธ.ขบ 3 โจทย์ ยกการศึกษาคนพิการ
05 ส.ค. 56 | อ่าน 926 ครั้ง
ปปช.ตั้งอนุฯสอบอดีตบิ๊กสกสค.ทุจริต
15 พ.ค. 58 | อ่าน 662 ครั้ง
คอลัมน์: การศึกษา: เลื่อนเปิดเทอม...รับอาเซียนปัญหาที่ยังรอบทสรุป...!!
16 พ.ย. 55 | อ่าน 1529 ครั้ง
แนะดึงข้อสอบระดับชาติวัดคุณภาพครู
24 พ.ย. 57 | อ่าน 492 ครั้ง
ยกเครื่องเด็กอาชีวะพัฒนาคน - ลบภาพรุนแรงรับเสรีอาเซียน
25 ก.ค. 55 | อ่าน 1368 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.