Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’จาตุรนต์’แจงนโยบายใน 4 ภาค เพื่อผนึกพลัง’ยกระดับคุณภาพการศึกษา’
      

'จาตุรนต์'แจงนโยบายใน 4 ภาค เพื่อผนึกพลัง'ยกระดับคุณภาพการศึกษา'

 

          2556 ปีแห่ง การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา คำประกาศก้อง ณ วังจันทร์เกษม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ของนายจาตุรนต์ ฉายแสง พร้อมประกาศนโยบายการศึกษา 8 เรื่องหลัก เพื่อให้การศึกษาไทยมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องกับสังคมโลกยุคใหม่ และเชื่อมโยงไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน พร้อมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logististics ที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้เป็นกำลังสำคัญของการจัดการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
          การพัฒนาประเทศจึงต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทุกด้านให้สอดคล้องกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติด้านดิจิตอล (Digital Revolution) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ทำให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชำนาญ พร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
          การจัดการศึกษาที่ต่างมุ่งหวังผลลัพธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและโลกใบนี้ได้ จึงน่าจะเป็นความหวังและเป้าหมายเดียวกันของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งตรงกับเป้าหมายคุณภาพของ รมว.ศธ.ดังที่ประกาศไว้ว่า....
          จะนำนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและเพิ่มอันดับ PISA ของประเทศให้มีระดับที่ดีขึ้น
          จะปฏิรูประบบการผลิตครูและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ สร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะให้มีความเหมาะสม
          จะปฏิรูปการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มีข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำมาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และพัฒนากระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจนเหมาะสม และ
          จะเพิ่มโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกเพศวัยอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมอย่างมีคุณภาพ
          จะเกิดแน่หรือไม่ อยู่ที่การเอาจริงเอาจังของเบอร์ 1 เจ้ากระทรวงเสมา ที่ขอยืนยันด้วยการเป็นผู้นำลงปฏิบัติจริง โดยการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมเสวนารับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อมาเป็นข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วน
          กระทรวงศึกษาธิการต้องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา เพื่อศึกษาผลกระทบและสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศไทยโดยรวมที่ผ่านมา และหาแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา โดยการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนปฏิรูประบบการผลิตครูและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ สร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะให้มีความเหมาะสม รวมทั้งปฏิรูปการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มีข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำมาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และพัฒนากระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจนเหมาะสม ขณะเดียวกันยังเน้นการเพิ่มโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกเพศวัยอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอีกด้วย นายจาตุรนต์กล่าว
          การดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ปฏิบัติทุกระดับมีความเข้าใจ และสร้างเป้าหมายการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาให้ตรงกัน รวมถึงต้องสามารถที่จะสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วม และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
          ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดประชุมเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา นำมาเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยร่วมรวมพลังกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใน 4 ภูมิภาค เริ่มสตาร์ทที่แรกภาคตะวันออกเฉียงวันที่ 2-3 พ.ย. โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคกลางวันที่ 13-14 พ.ย. โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ต่อด้วยภาคใต้วันที่ 17-18 พ.ย. โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สุดท้ายที่ภาคเหนือวันที่ 1-2 ธ.ค. โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
          การประชุมเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน มีกิจกรรมที่น่าสนใจนอกจากหัวใจหลักในส่วนของประเด็นเนื้อหาที่เปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว ยังมีนิทรรศการเชิงแนวคิด เช่น ICT ก้าวไกลเด็กไทยก้าวทันนวัตกรรม ห้องเรียนภาษาพาเพลิน ลายแทงแห่งคุณภาพสานฝันโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานลงพื้นที่ร่วมรับฟังความคิดเห็นด้วยตนเองทุกพื้นที่ ผู้สนใจสามารถติดต่อประสานเข้าร่วมงานได้ที่จังหวัดที่จัดงานในแต่ละภูมิภาค
          ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมเสนอแนวคิดการจัดการศึกษา เพื่อ รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้เป็นมรรคเป็นผล สู่เป้าหมายคุณภาพของประชากรและประเทศชาติ.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 56   อ่าน 519 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แนะดึงเด็กจบวิทย์เป็นครูวิทยาศาสตร์
17 พ.ย. 58 | อ่าน 406 ครั้ง
เสริมศักดิ์ลั่นเด้งบิ๊กศธ.รอดีเอสไอ ชี้เป้าแก๊งโกงสอบครูผช.เปิดข้อมูลเครือข่ายทุจริต
11 มี.ค. 56 | อ่าน 817 ครั้ง
ชง "ณรงค์" พิจารณาเกณฑ์สอบ รอง–ผอ.โรงเรียน
20 ต.ค. 57 | อ่าน 450 ครั้ง
แนะกศจ.เรียกครูขึ้นบัญชีรายงานตัวก่อน2พ.ค.
26 เม.ย. 59 | อ่าน 434 ครั้ง
ยอดสมัครโอเน็ตรอบพิเศษ 22 ราย ย้ายที่สอบจากหาดใหญ่ไปนครศรีฯ
03 เม.ย. 55 | อ่าน 9097 ครั้ง
บังคับปวส.ต้องผ่านประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
15 พ.ย. 59 | อ่าน 468 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.