Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


วชช.นราธิวาสกับบทบาทแห่ง AEC กุญแจสำคัญในศักยภาพแห่งอนาคต          ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ ด้วยเหตุผลต่างๆ หลายหลายองค์ประกอบทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการทางการศึกษาเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่นั่นไม่ใช่เป็นอุปสรรคสำหรับการเดินหน้าสำหรับการศึกษาในรูปแบบของ วิทยาลัยชุมชน
          โดยเฉพาะ วิทยาลัยชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบความสำเร็จสำหรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดระบบการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรอันยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ วชช.ที่กำลังเดินไปข้างหน้าในอนาคตด้วย ระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรยุคใหม่เน้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านศักยภาพของการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างแท้จริง
          รศ.ชวนี ทองโรจน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากล่าวถึงการก้าวสู่ทศวรรษที่สองของวชช.ว่าวัตถุประสงค์ของ วชช. นั้นนอกเหนือจากการจัดการศึกษาระดับอุมดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี คือระดับอนุปริญญาแล้ว ยังมีพันธกิจที่สำคัญที่จะทำให้การพัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาอาชีพการงานต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เพิ่มความรู้ ความสามารถ และนำไปใช้ประกอบอาชีพได้
          สำหรับโครงการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (Project-Based) เป็นโครงการที่จะดำเนินการสำรวจว่า ชุมชนมีความต้องการอะไร และ วชช.จะทำการปรับและสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนั้นๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่จะได้ คือผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่มุ่งเน้นไปในด้านอนุปริญญาเพียงด้านเดียว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนในส่วนของวิชาชีพและสะสมหน่วยกิต (Credit bank) แล้วนำไปเทียบโอนทำให้ระยะเวลาการเรียนในระดับประกาศนียบัตรสั้นลง อาจจะเหลือเพียงแค่ 1 ปี แล้วสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าได้ทันที ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัดในพื้นที่ภาคใต้ คือ วชช.นราธิวาส ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยทำให้ชุมชนมีลักษณะของการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างทักษะต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นในพื้นที่ภาคใต้ที่การศึกษาในรูปแบบนี้ไปพัฒนาเรื่องของอาหารพื้นเมืองที่จะรองรับกับการท่องเที่ยว หรือแม้แต่เรื่องของภาษามาลายู จีน และอังกฤษที่ทำให้คนในชุมชนมีศักยภาพพร้อมรับมือกับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 ได้ รศ.ชวนี กล่าว
          บนนโยบายการเน้นความพร้อมให้กับชุมชน เพื่อรองรับกับการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 ที่จะถึงนี้ กลายเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างความพร้อมในด้านพื้นฐานของชุมชนที่จะต่อยอดไปถึงการสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง และเกิดความยั่งยืน วชช.ซึ่งกลายมาเป็น รากฐานทางการศึกษา ที่สำคัญในส่วนนี้ได้อย่างไร?
          รศ.ชวนี กล่าวเพิ่มเติมว่า วชช. เปรียบเสมือนตัวเชื่อมโยกระหว่างการศึกษากับชุมชน นโยบายการเตรียมประชากรให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2556 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วและจะต้องดำเนินการต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2557 ด้วย ทั้งในส่วนของการอบรมด้านภาษาและด้านธุรกิจ อาทิ การสอนเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสินค้าและการค้าชายแดน วชช.พยายามเน้นให้ผู้จบการศึกษามีความสามารถเข้าสู่การแข่งขันของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเรียนและการปฏิบัติงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งรองรับกับตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมและเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมในการก้าวสู่ AEC ได้เป็นอย่างดีรวมถึงสร้างความั่นคงให้กับคนในพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย
          การสร้างและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ วชช.ที่แยกย่อยและเน้นให้ครอบคลุมกับทุกความต้องการของชุมชน นับเป็นจุดเด่นที่สำคัญสำหรับการสร้างรากฐานทางการศึกษาในทุกๆ พื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวชช. ได้อย่างดีเยี่ยม รศ.ชวนี กล่าว
          ไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนของวิทยาลัยชุมชมในจังหวัดนราธิวาสเริ่มตั้งแต่ปี 2547 เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว เปิดสอนทั้งหลักสูตรอนุปริญาและหลักสูตรฝึกทักษะ ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรกว่า 40 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรรม อาหาร สังคม และภาษาต่างประเทศ ซึ่งในกลุ่มสุดท้ายนี่น่าสนใจมาก เพราะมีทั้งภาษาต่างประเทศ ภาษาท้องถิ่น และภาษามาลายู ความน่าสนใจในหลักสูตรของ วชช.คือ เป็นทั้งการเรียนเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิรวมถึงการเรียนรู้เพื่ออาชีพ และมีความก้าวหน้าไปจนถึงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นว่ามีความสำคัญอย่างไร โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันและความเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
          ผอ.วชช.นราธิวาสกล่าวต่ออีกว่า หลักสูตรกลุ่มสังคมทีเด่นๆ เหล่านี้มีความจำเป็นอย่างมาก เป็นการพัฒนาเพื่อต่อยอดเตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจังหวัดนราธิวาสถือเป็นประตูอาเซียน ซึ่งสมควรที่จะต้องส่งเสริมให้มีการเตรียมสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นหลักสูตรของวชช.จึงต้องเป็นไปแบบไม่หยุดนิ่ง จะต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเป็นการยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
          วชช.นราธิวาส หนึ่งในระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่จะเป็นหนึ่งในการศึกษาเพื่อรับรองการเดินทางมาถึงของ AEC ในอนาคตกับการเตรียมความพร้อมทางด้านศักยภาพของคนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาและก้าวเดินหน้าไปสู่อนาคตร่วมกัน
          ซึ่ง วชช. และหลากหลายหลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของชุมชน อาจจะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการก้าวไปสู่อนาคต...

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 56   อ่าน 455 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
รวมพลังลูกเสือ-เนตรนารีไทยรำลึกวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
08 ก.ค. 56 | อ่าน 800 ครั้ง
หนุนอาสาสมัคร สอนภาษาอังกฤษ เพิ่มทักษะให้แก่เด็กและครู
27 ส.ค. 57 | อ่าน 691 ครั้ง
สสช.เผยผลสำรวจแท็บเล็ตป.1 เป็นสื่อทันสมัยแต่มีปัญหาสายตา
02 ก.ค. 56 | อ่าน 424 ครั้ง
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. พ.ศ.2560
25 ก.ค. 60 | อ่าน 849 ครั้ง
หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการครูดีมีทุกวัน
09 มี.ค. 58 | อ่าน 711 ครั้ง
อัดฉีดมหาลัยแสนล้าน!! "บิ๊กตู่" รับปากเพิ่มงบประมาณปี 60 ใช้วิจัยรองรับไทยแลนด์ 4.0
22 ส.ค. 59 | อ่าน 326 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.