Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


วิทยาลัยชุมชนน่าน เสริมความเข้มแข็ง เครือข่ายภาคเหนือ          ASTVผู้จัดการรายวัน - ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 วิทยาลัยชุมชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน วชช.น่าน จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่าย วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ
          เมื่อเร็วๆ นี้ (วชช.)จัดประชุมวิชาการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ เรื่อง ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 วิทยาลัยชุมชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ให้แก่ประชาชนในจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง มุ่งเน้นให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามความต้องการของชุมชนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ บุคคล และชุมชน
          รองศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : เครือข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ เป็นหนึ่งใน สี่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนา ที่ยั่งยืน ดูแลแรงงานที่ออกจากภาคเกษตร การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพบุคล ความเข้มแข็งชุมชน คืออะไร ? ความเข้มแข็งของชุมชนแบ่งออกเป็น 3 มิติ มี ความรู้ ความเข้าใจ ภูมิปัญญาอาชีพ วิถีปฏิบัติที่ดี มีความยั่งยืน ความสุขความสงบร่มเย็น
          การวางวิทยาลัยชุมชน (Positioning) ในทศวรรษที่สอง นโยบาย วชช. จัดการศึกษาตลอด ชีวิตเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และตรึงคนอยู่ในพื้นที่  เพื่อผลักดันให้ ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มประชากรวัยแรงงาน (Non Age Group) อายุ 22 ปีขึ้นไป และเสริมด้วยผู้ด้อยโอกาสการศึกษา กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของ ผู้เรียน ให้คิดเป็น ทำเป็น และสร้างปัญญา จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมในเรื่องที่ชุมชนต้องการและเสริมสร้างให้เกิดนวัตกรรมวิทยาลัยชุมชน บทบาทการสร้างความเข้มแข็งชุมชนในช่วงที่ผ่านมา จัดการศึกษา/ฝึกอบรม เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เข้าไม่ถึงการศึกษา (ระดับปัจเจกบุคคล)  หลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรม รศ.ชวนีกล่าว
          จุดเปลี่ยนของ วชช. วิทยาลัยชุมชนเดินตามกระแสหลักของอุดมศึกษาที่มุ่งปริญญาโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนเน้นความรู้เชิงวิชาการ มากกว่าการส่งเสริมทักษะ การประกอบอาชีพ ความหลากหลาย และความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงมาก การประกอบอาชีพและการแบ่งเวลาเพื่อการเรียนรู้ บทบาทการสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามนโยบาย วชช. การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ระดับกลุ่มบุคคล หรือชุมชน) โดยใช้กระบวนทัศน์ในการปรับวิธีทำงานใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และ ปวช. ประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรม ภายใต้พันธกิจเดิมโดยกระบวนทัศน์ใหม่ ในการจัดการศึกษา/ฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน (นโยบาย กวชช. ชุดปัจจุบัน)สอนคนชุมชน โดยคนชุมชน ใช้โจทย์ชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน การทบทวนนโยบายการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชน ตามมติ กวชช. รูปแบบที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน  : TRACK  วิทยาลัยชุมชนต่อยอดโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมุ่งส่งเสริมความร่วมมือ การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตอบสนองความต้องการ มิติเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ การเป็นผู้ประกอบการ ความสงบ และสันติสุขในชุมชน รูปบบที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ :  TRACK  อาชีพการเลือกสรรอาชีพที่มีความต้องการระดับชาติ -ท้องถิ่น มุ่งเน้นความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ เพื่อการประกอบอาชีพ (Com petency based Education) จัดในรูป ชุดการเรียนรู้ (Modular System) National Certificate และ Institutional Certificate รูปแบบที่ 3 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา :  TRACK  อนุปริญญาศึกกษาต่อระดับปริญญาที่มีคุณภาพสูงมีความยืดหยุ่น และเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ปรับเข้าสู่ระบบ Modular  และ หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นกระบวนการของสถานศึกษาที่ต้องการปรับเปลี่ยนหลักการจัดการศึกษาที่เน้นองค์ความรู้ที่ได้จากอาจารย์ (ตำรา) ไปสู่ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เรียนเป็นการ ศึกษาที่มุ่งเน้นผลของการศึกษา คือ สมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการในตลาดแรงงานที่กำหนดโดย นายจ้าง หรือ มืออาชีพ สมรรถนะโดยธรรมชาติแล้วจะมีความ ซับซ้อน และมีปัญหาในการวัดและการประเมิน การจัดการเรียนรู้ระบบ Module การจัดกลุ่มหรือองค์ประกอบของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน เพื่อการประกอบอาชีพในระดับต่างๆ
          อย่างไรก็ตาม การประชุมวิชาการจัดการความรู้เสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกโครงการต้นแบบในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว โดยนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน


โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 56   อ่าน 621 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.เล็งปรับข้อสอบโอเน็ตสอดรับแนวพัฒนานักเรียน
13 ต.ค. 53 | อ่าน 10998 ครั้ง
นายกฯลั่นศธ.ต้องย้อนดูระบบผลิตคน
26 ก.ย. 60 | อ่าน 312 ครั้ง
ศธ.เล็งขยายผลสอนผ่านดาวเทียม
21 ม.ค. 58 | อ่าน 340 ครั้ง
กรรมการสภาการศึกษา เห็นด้วยกับการให้มีหน่วยกลางรับตรงในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศ
16 ก.พ. 54 | อ่าน 11214 ครั้ง
รายงานพิเศษ: จากโรงเรียนมาเลเซียถึงเบตงสพฐ.ตามก้าวกระโดดสู่อาเซียน
03 ส.ค. 54 | อ่าน 26614 ครั้ง
ต่างชาติจับตาระบบประชารัฐของไทย
04 พ.ค. 59 | อ่าน 307 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.